Transferové oceňovanie v roku 2018 – čo by ste o ňom mali vedieť? V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o transferovom oceňovaní v roku 2018.

 

Koho sa týka transferové oceňovanie v roku 2018?

Prvá a základná otázka – koho sa týka transferové oceňovanie v roku 2018? Odpoveď na ňu je, že transferové oceňovanie v roku 2018 sa týka všetkých, čo v roku 2018 uskutočnili kontrolované transakcie s prepojenými osobami. V transferovom oceňovaní prepojené osoby nazývame závislé osoby. Ich presnú definíciu uvádza § 2 písm. n) až r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“).

„Transferové oceňovanie sa v roku 2018 týka transakcií medzi spriaznenými osobami.“

Od roku 2018 sa rozlišujú štyri druhy prepojených osôb, na ktorých vzájomné transakcie sa vzťahuje transferové oceňovanie v roku 2018:

  1. blízke osoby,
  2. ekonomicky alebo personálne prepojené osoby alebo subjekty,
  3. inak prepojené osoby alebo subjekty,
  4. osoby alebo subjekty, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.

 

Druhy prepojení, keď sa vás týka transferové oceňovanie

Blízkymi osoby sú súrodenci, manželia, rodičia s deťmi, starí rodičia s vnúčatami a im podobné vzťahy medzi fyzickými osobami. Ak tieto fyzické osoby medzi sebou v roku 2018 uskutočnili transakcie a aspoň jedna z nich dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov (podnikanie, samostatná zárobková činnosť, prenájom, použitie diela alebo umeleckého výkonu), vzťahuje sa na tieto transakcie fyzických osôb transferové oceňovanie. V praxi môže ísť napríklad o transakcie medzi manželmi – živnostníkmi, ktorých sa týka transferové oceňovanie.

Ekonomické prepojenie vzniká vtedy, keď má niekto priamo, nepriamo alebo odvodene aspoň 25 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku inej osoby. Typickým príkladom na ekonomické prepojenie je vzťah spoločníka k jeho firme. Personálne prepojenie vzniká vtedy, keď je niekto členom štatutárneho, dozorného alebo jemu obdobného orgánu inej osoby. To je napríklad vzťah konateľa k s.r.o. alebo predsedu občianskeho združenia k občianskemu združeniu. Okrem toho ekonomické alebo personálne prepojenie vzniká medzi osobami, s ktorými je ekonomicky alebo personálne prepojená rovnaká osoba alebo s ktorými sú prepojené osoby, ktoré sú blízkymi osobami. Ide napríklad firmy toho istého spoločníka alebo firmy súrodencov, firmy otca a syna a podobne.

„Na transakcie medzi firmou a jej spoločníkom alebo konateľom sa vzťahuje transferové oceňovanie.“

Iné prepojenie vzniká pri transakciách účelovo vytvorených predovšetkým na zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. A prepojenie na základe súčasti konsolidovaného celku vzniká medzi materskou a dcérskou účtovnou jednotkou, a takisto medzi dcérskymi účtovnými jednotkami navzájom. Podrobnú definíciu všetkých uvedených prepojení uvádzame v článku Závislé osoby v roku 2018 . Mnohé praktické príklady z praxe na tieto prepojenia zase môžete nájsť v článku Príklady na závislé osoby v roku 2018.

 

Transferové oceňovanie v roku 2018 – ak sa vás týka, sledujte ceny

Ak viete, že sa vás transferové oceňovanie v roku 2018 týka, mali by ste v prvom rade sledovať ceny, v akých uskutočňujete transakcie so závislými osobami. Výška transferových cien medzi závislými osobami je veľmi dôležitá. Závisí od nich to, či budete alebo nebudete musieť zvyšovať základ dane vo svojom daňovom priznaní. Dôležité je sledovať, či ceny transakcií medzi závislými osobami boli zhodné s cenami, v akých by sa uskutočnili porovnateľné transakcie medzi nezávislými osobami. V transferovom oceňovaní je takéto porovnávanie založené na takzvanom princípe nezávislého vzťahu. Ak napríklad jedna vaša firma poskytla službu inej vašej firme, musíte zistiť, koľko by stálo poskytnutie takejto služby medzi neprepojenými firmami.

„V transferovom oceňovaní je potrebné vedieť, či cena medzi spriaznenými osobami bola zhodná s cenou nezávislých osôb.“

Aby ste takúto nezávislú cenu zistili, používajú sa na to metódy transferového oceňovania. Je ich niekoľko a pri niektorých stačí zistiť cenu rovnakého produktu, pri iných sa vyžadujú zložitejšie prepočty. Niekedy si teda stačí pozrieť ceny rovnakých služieb na internete a porovnať ich s cenou, za akú sa uskutočnila transakcia medzi prepojenými osobami. Najideálnejšia situácia nastáva vtedy, keď s rovnakými produktmi obchodujete s prepojenými osobami a zároveň aj s nezávislými osobami. Vtedy platí, že nezávislá cena je tá, za ktorú výrobky, tovary, služby a iné produkty predávate nezávislými osobám.

 

Zvyšovania základu dane pre transferové oceňovanie v roku 2018

Jedna z najdôležitejších povinností v transferovom oceňovaní je úprava základu dane alebo daňovej straty. Nesplnenie tejto povinnosti môže v prípade daňovej kontroly končiť nielen dorubením dane, ale aj veľmi vysokou pokutou. Kedy je daňovník povinný pre transferové oceňovanie v roku 2018 zvýšiť základ dane alebo znížiť daňovú stratu? Aby vám vznikla táto povinnosť, musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou podmienkou je, že ceny vašich transakcií so závislými osobami sa odlišovali od cien, ktoré by medzi sebou v porovnateľných transakciách použili nezávislé osoby. Druhou podmienkou je, aby vám tento cenový rozdiel spôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty.

„Základ dane zvyšujete vtedy, ak neobvyklými cenami v transakciách so závislými osobami došlo k zníženiu vášho základu dane.“

Zvýšenie základu dane alebo zníženie daňovej straty sa v prípade, že vám vznikne táto povinnosť, vykoná vo výške vyššie spomínaného rozdielu cien. Ak napríklad firma Alfa predala prepojenej firme Beta niečo za 100 eur, ale ostatným zákazníkom to predáva za 300 eur, základ dane je povinná zvýšiť o 200 eur.

 

Kedy máte právo svoj základ dane pre transferové oceňovanie znížiť?

Keď ide o transferové oceňovanie, častejšie sa spomína povinnosť zvyšovať základ dane alebo znižovať daňovú stratu. Oprávnene, pretože sa porušenie tejto povinnosti hrozí vysoká pokuta. Menej často sa však spomína právo znižovať základ dane alebo zvyšovať daňovú stratu v transferovom oceňovaní. Kedy si niekto môže pre transferové oceňovanie v roku 2018 znížiť základ dane alebo zvýšiť daňovú stratu? V roku 2018 si základ dane môžete znížiť alebo daňovú stratu zvýšiť vtedy, ak závislá osoba, s ktorou ste uskutočnili transakciu, kvôli tejto transakcii zvýšila základ dane alebo znížila daňovú stratu. Zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty môžete vykonať najviac o sumu, o ktorú iná závislá osoba vykonala zvýšenie základu dane alebo zníženie daňovej straty.

„Ak bola vaša spriaznená osoba povinná zvýšiť základ dane, vy si ho môžete znížiť.“

Právo na takéto zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty sa nazýva korešpondujúca úprava základu dane. Ak by sme vychádzali z príkladu uvedeného v predchádzajúcej časti článku, tak v ňom by práve firma Beta mala právo znížiť svoj základ dane o sumu 200 eur, pretože firma Alfa ho bola o sumu 200 eur povinná zvýšiť. Korešpondujúca úprava základu dane má však isté pravidlá. Mnoho závisí aj od toho, či transakcia bola tuzemská alebo zahraničná. Ďalšie podrobnosti o nej nájdete v článku Korešpondujúca úprava základu dane.

 

Daňové priznanie za rok 2018 a transferové oceňovanie

Spomínané úpravy základov dane alebo daňových strát pre transferové oceňovanie v roku 2018 sa vykonávajú v daňovom priznaní. V daňových priznania sa však uvádzajú aj iné nefinančné informácie súvisiace s transferovým oceňovaním. V čase písania tohto článku ešte neboli známe vzory daňových priznaní za rok 2018. A keďže zmeny v daňových priznaniach málokedy bývajú zásadné, vychádzame pri týchto informáciách zatiaľ z posledných vzorov daňových priznaní. Spoločne pre fyzické aj právnické osoby platí, že na prvej strane daňového priznania zaškrtávajú políčko, že v roku 2018 uskutočnili transakcie so závislými osobami.

„V daňovom priznaní sa upravuje základ dane a uvádzajú ďalšie informácie o transakciách závislých osôb.“

Právnická osoba vo svojom daňovom priznaní pre transferové oceňovanie zvyšuje základ dane (znižuje daňovú stratu) na riadku 110 daňového priznania. Zníženie základu dane (zvýšenie daňovej straty) sa zase u právnickej osoby vykonáva na riadku 290 daňového priznania. Okrem toho sa v daňovom priznaní právnických osôb nachádza osobitná tabuľka. V nej sa uvádzajú objemy transakcií so závislými osobami v členení na druhy transakcií (napríklad úvery, služby, zásoby). U fyzických osôb vypĺňanie daňového priznania pre transferové oceňovanie závisí od toho, či vedú podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky. Len pri podvojnom účtovníctve sa úpravy základu dane alebo daňovej straty vykonávajú na riadkoch 41,42, 63 alebo 64 daňového priznania. Ostatné fyzické osoby tieto úpravy vykonávajú ešte vo svojich evidenciách. Fyzické osoby však v XIII. oddiele daňového priznania uvádzajú zoznam závislých osôb, s ktorými uskutočnili v danom roku transakciu.

Podrobnejšie informácie o daňovom priznaní v súvislosti s transferovým oceňovaním môžete nájsť v článku Daňové priznanie a transferové oceňovanie.

 

Vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2018

Ďalšia z veľmi dôležitých povinností, pokiaľ ide o transferové oceňovanie v roku 2018, je vypracovanie transferovej dokumentácie. Vypracovanie transferovej dokumentácie je povinnosťou, ktorú ako prvú kontroluje daňový úrad pri daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie. Ak transferovú dokumentáciu nebudete mať vypracovanú, dostanete pokutu do výšky 3 000 eur. Vypracovanie transferovej dokumentácie v roku 2018 môže byť vypracovaním skrátenej transferovej dokumentácie, základnej transferovej dokumentácie alebo úplnej transferovej dokumentácie. To sú druhy transferových dokumentácií v roku 2018. To, aký druh transferovej dokumentácie musíte viesť, závisí hlavne od vašej ekonomickej veľkosti a druhu transakcií, aké uskutočňujete. Napríklad fyzické osoby a malé firmy (mikro účtovné jednotky) vedú skrátenú transferovú dokumentáciu.

„Vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2018 je povinnosť, na ktorú určite nezabudnite.“

Transferová dokumentácia je vo všeobecnosti o identifikácií daňovníka a jeho závislých osôb, popisovaní transakcií so spriaznenými osobami a vysvetľovaní spôsobu stanovovania cien v týchto transakciách. V transferovej dokumentácii sa tak napríklad uvedie, že firma bola v roku 2018 prepojená s ďalšími dvoma firmami a jej spoločníkom, konateľom. Určite v nej bude popísané aj to, že napríklad firma poskytla spoločníkovi bezúročnú pôžičku a spoločník firme poskytol prenájom nehnuteľnosti. O týchto transakciách sa uvedú všetky relevantné podrobnosti. To je však len zjednodušené priblíženie toho, čo to vlastne transferová dokumentácia je. Informácií sa tu uvádza podstatne viac. Vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2018 je v ideálnom prípade vhodné robiť priebežne – v čase, keď sa uskutočňujú transakcie so spriaznenými osobami.