Transferová cena je pre transferové oceňovania kľúčová. Transferové ceny medzi závislými osobami by mali byť jedným z hlavných bodov záujmu daňovníka.

 

Transferové ceny a transferové oceňovanie

transferovom oceňovaní sa častokrát zvykne spomínať spojenie „transferové ceny“ (po anglicky „transfer prices“). Čo to ale transferové ceny vlastne sú a na čo v transferovom oceňovaní slúžia? Definíciu transferovej ceny nie je možné nájsť v žiadnom predpise, pretože tento pojem pravdepodobne vznikol a zaužíval sa až v odbornej praxi. Transferová cena je však vo všeobecnosti cena, za ktorú medzi sebou závislé osoby uskutočňujú vzájomné kontrolované transakcie. Transferové ceny sú teda ceny, za ktoré medzi sebou obchodujú blízke, ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby.

„Transferová cena je cena, ktorá je použitá v transakciách medzi závislými osobami.“

transferové ceny

 

Transferová cena vs. nezávislá cena

Ceny stanovené v kontrolovaných transakciách závislých osôb majú zásadný vplyv na povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní. Najdôležitejšie zo všetkého je to, či transferová cena zodpovedala princípu nezávislého vzťahu. V prvom rade je teda potrebné poznať, či transferová cena bola rovnaká alebo bola rozdielna v porovnaní cenou, ktorú by medzi sebou v porovnateľnej transakcii dohodli nezávislé osoby. V ideálnom prípade by mali transferové ceny zodpovedať princípu nezávislého vzťahu. Vo väčšine prípadov to tak však nie je. Vtedy sú závislé osoby povinné vykonať úpravu základu dane z príjmov. Aby sa tejto povinnosti závislé osoby vyhli, je potrebné aby transferové ceny stanovili v takej výške, ktorá zodpovedá princípu nezávislého vzťahu. Väčšie spoločnosti si na tento účel vypracúvajú internú smernicu o transferovom oceňovaní, ktorá určuje spôsob stanovovania vzájomných transferových cien.

„Ak transferové ceny nezodpovedali bežným cenám, musí sa vykonať úprava základu dane.“

 

Úprava základu dane pre neobvyklé transferové ceny

Pre transferové ceny sa v transferovom oceňovaní častokrát vykonáva úprava základu dane z príjmov. Závislé osoby sú ju povinné vykonať vtedy, keď transferové ceny nezodpovedali bežným cenám (princípu nezávislého vzťahu) a došlo tým k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Táto povinnosť závislým osobám vyplýva z § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Úprava základu dane sa vykoná vo výške rozdielu medzi transferovými cenami a bežnými cenami. Právnické osoby úpravu základu dane kvôli transferovému oceňovaniu vykonávajú v daňovom priznaní. U fyzických osôb to závisí od toho, či vedú jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky. Podrobnosti o daňovom priznaní v súvislosti s transferovým oceňovaním nájdete v článku Daňové priznanie a transferové oceňovanie.

 

Metódy transferového oceňovania analyzujú transferové ceny

Transferová cena prirodzene vstupuje aj do výpočtov metód transferového oceňovania. Prostredníctvom metód transferového oceňovania sa zisťuje cena, ktorá zodpovedá princípu nezávislému vzťahu. Následne sa potom transferová cena použitá v transakciách závislých osôb porovnáva s cenou porovnateľných transakcií nezávislých osôb. Takto môžu použitím metód transferového oceňovania závislé osoby zistiť, či a o koľko musia upraviť svoj základ dane. Takisto môžu závislé osoby aplikáciou metód transferového oceňovania zistiť, aké transferové ceny by mali používať, ak nechcú upravovať základ dane. Rozlišuje sa päť metód transferového oceňovania – metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov, metóda delenia zisku a metóda čistého obchodného rozpätia.

„Metódy transferového oceňovania zisťujú obvyklú výšku transferových cien.“

 

Transferová dokumentácia eviduje použité transferové ceny

Použité transferové ceny sú vždy predmetom daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie. Daňový úrad si v takomto prípade od daňovníka vždy vyžiada transferovú dokumentáciu. Vedenie a vypracovanie transferovej dokumentácie je ďalšou z povinností závislých osôb, ktorá im vyplýva z § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Transferová dokumentácia môže byť skrátená transferová dokumentácia, základná transferová dokumentácia alebo úplná transferová dokumentácia. Obsahom sa tieto transferové dokumentácie od seba líšia. Spoločné ale majú to, že každá transferová dokumentácia obsahuje informácie o všetkých transakciách daňovníka so závislými osobami. Pri popise každej transakcie sa povinne uvádza aj použitá transferová cena, zmluvné strany a ďalšie podmienky transakcie. Základná a úplná transferová dokumentácia navyše obsahujú aj popis spôsobu stanovovania transferových cien.

„V transferovej dokumentácii sú zdokumentované všetky použité transferové ceny.“