Naše služby transferového oceňovania:

Vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie predstavuje vypracovanie dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky so všetkými jej povinnými náležitosťami.

Skrátená transferová dokumentácia sa od roku 2023 vedie o (ak sa o týchto kontrolovaných
transakciách nevypracováva základná alebo úplná transferová dokumentácia) významnej tuzemskej alebo cezhraničnej kontrolovanej transakcii (alebo skupine takýchto kontrolovaných transakcií), ktorá je významná u daňovníka, ktorý v príslušnom zdaňovacom období:

 1. vykázal daňovú stratu,
 2. uplatňuje odpočet daňovej straty, alebo
 3. neuplatňuje 15 % sadzbu dane z dani z príjmov.

Skrátená transferová dokumentácia sa za roky 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 vedie o (ak sa o týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva základná alebo úplná transferová dokumentácia):

 1. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,
 2. významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,
 4. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s takýmito istými daňovníkmi alebo s osobami podľa bodu 5,
 5. významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s takýmito istými daňovníkmi alebo s daňovníkmi podľa bodu 4,
 6. nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Skrátenú transferovú dokumentáciu musia mať za roky 2015, 2016 a 2017 vypracovanú daňovníci uskutočňujúci kontrolované transakcie, ktorí:

 1. sú fyzickými osobami (pre všetky kontrolované transakcie),
 2. sú mikro účtovnými jednotkami (pre všetky kontrolované transakcie),
 3. sú malými účtovnými jednotkami, veľkými účtovnými jednotkami, subjektmi verejného záujmu, vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo alebo sú inou právnickou osobou (pre tuzemské kontrolované transakcie).

Skrátená transferová dokumentácia – cena.

Vypracovanie základnej transferovej dokumentácie predstavuje vypracovanie dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky so všetkými jej povinnými náležitosťami.

V tejto službe vypracovania základnej transferovej dokumentácie je zahrnuté aj zistenie všetkých závislých osôb daňovníka (vrátane popisu ich organizačnej a vlastníckej štruktúry, nimi vykonávaných funkcií a znášaných rizík) a všetkých kontrolovaných transakcií daňovníka (vrátane ich popisu). Okrem toho pri tejto službe použijeme aj niektorú z metód transferového oceňovania, aby sme zistili cenu vašich transakcií, ktorá zodpovedá princípu nezávislého vzťahu (zdroje a dôkazy, z ktorých pri tom budeme vychádzať, budú v prípade daňovej kontroly pre vás slúžiť ako váš hlavný argument). Súčasťou základnej transferovej dokumentácie preto bude aj analýza porovnateľnosti, funkčná analýza, riziková analýza. Do základnej transferovej dokumentácie bude zahrnutý aj popis podnikateľskej činnosti, obchodnej stratégie a majetku daňovníka. A ešte mnoho iného…

Základná transferová dokumentácia sa od roku 2018 vedie o (ak sa o týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná transferová dokumentácia):

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Základnú transferovú dokumentáciu musia mať za roky 2015, 2016 a 2017 vypracovanú daňovníci uskutočňujúci kontrolované transakcie, ktorí:

 1. sú malými účtovnými jednotkami (pre zahraničné kontrolované transakcie),
 2. sú veľkými účtovnými jednotkami (pre zahraničné kontrolované transakcie),
 3. sú subjektmi verejného záujmu (pre zahraničné kontrolované transakcie),
 4. sú inou právnickou osobou (pre zahraničné kontrolované transakcie) alebo
 5. sú malými účtovnými jednotkami, veľkými účtovnými jednotkami, subjektmi verejného záujmu alebo sú inou právnickou osobou, ak vykonávajú korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám (pre všetky kontrolované transakcie).

Základná transferová dokumentácia – cena.

Vypracovanie úplnej transferovej dokumentácie predstavuje vypracovanie dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky so všetkými jej povinnými náležitosťami.

V tejto službe vypracovania úplnej transferovej dokumentácie je zahrnuté aj posúdenie všetkých závislých osôb daňovníka (vrátane popisu ich organizačnej a vlastníckej štruktúry, nimi vykonávaných funkcií a znášaných rizík) a všetkých kontrolovaných transakcií daňovníka (vrátane ich popisu). Okrem toho pri tejto službe použijeme aj niektorú z metód transferového oceňovania, aby sme zistili cenu vašich transakcií, ktorá zodpovedá princípu nezávislého vzťahu (zdroje a dôkazy, z ktorých pri tom budeme vychádzať, budú v prípade daňovej kontroly pre vás slúžiť ako váš hlavný argument). Súčasťou úplnej transferovej dokumentácie preto bude aj analýza porovnateľnosti, funkčná analýza, riziková analýza, interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb. Do úplnej transferovej dokumentácie bude zahrnutý aj popis podnikateľskej činnosti, obchodnej stratégie a majetku daňovníka a závislých osôb daňovníka, popis dodávateľsko-odberateľského reťazca a trhov najvýznamnejších kategórií výrobkov alebo služieb skupiny závislých osôb. A ešte mnoho iného…

Úplná transferová dokumentácia sa od roku 2018 vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS,
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 4. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania,
 5. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k zahraničnými kontrolovaným transakciám,
 6. kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 7. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Úplnú transferovú dokumentáciu musia mať za roky 2015, 2016 a 2017 vypracovanú daňovníci uskutočňujúci transakcie s blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami, ktorí:

 1. vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (pre zahraničné kontrolované transakcie),
 2. sú malými účtovnými jednotkami, veľkými účtovnými jednotkami, subjektmi verejného záujmu, vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo alebo sú inou právnickou osobou (pre transakcie s daňovníkmi nezmluvného štátu),
 3. žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania (pre všetky kontrolované transakcie),
 4. žiadajú správcu dane o korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám (pre všetky kontrolované transakcie),
 5. v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 300 000 eur a daňovníci, ktorí v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu sumu 400 000 eur (pre všetky kontrolované transakcie),
 6. v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani (pre všetky kontrolované transakcie).

Vypracovanie úplnej transferovej dokumentácie – cena.

Zistenie nezávislej trhovej ceny pre kontrolované transakcie je službou, na základe ktorej zistíte, za akú cenu by ste si mali ako závislé osoby medzi sebou predávať a nakupovať tovary alebo služby a zároveň nemuseli v daňovom priznaní zvyšovať základ dane z príjmov. Ak ste už takéto transakcie vykonali, pomocou tejto služby zistíte, o akú sumu si v daňovom priznaní musíte základ dane z príjmov zvýšiť (prípadne o akú sumu si ho môžete v daňovom priznaní znížiť).

Táto služba bude obsahovať nielen zistenie ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu, ale aj postup na základe ktorého sa k nej dospelo spolu s analýzou porovnateľnosti a aplikáciou metódy transferového oceňovania. Súčasťou výstupu z tejto služby budú aj dôkazy, ktoré tvrdenie o zistenej nezávislej trhovej cene preukazujú.

Zistenie nezávislej trhovej ceny je automaticky súčasťou základnej a úplnej transferovej dokumentácie. Skrátená transferová dokumentácia zistenie nezávislej trhovej ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu obsahovať nemusí (dobrovoľne však môže). V takomto prípade ale daňovník prichádza o hlavný argument pri daňovej kontrole (nevie dokázať, že so závislými osobami obchodoval v obvyklých cenách), preto je táto služba u daňovníkov, ktorí majú povinnosť viesť skrátenú transferovú dokumentáciu, odporúčaná.

Zistenie nezávislej trhovej ceny pre kontrolované transakcie – cena.

Odborné poradenstvo ohľadom transferového oceňovania je službou, na základe ktorej vám poskytneme odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa pravidiel transferového oceňovania.

Túto službu najčastejšie využívajú naši klienti pri troch druhoch otázok:

 1. pomoc s vypĺňaním daňového priznania, 
 2. posúdenie existencie vzťahu závislých osôb,
 3. určenie správneho druhu transferovej dokumentácie.

Pokiaľ ide o pomoc s vypĺňaním daňového priznania, tak ide o službu, na základe ktorej vám poradíme s vypĺňaním daňového priznania v súvislosti s transferovým oceňovaním, či už ide o daňové priznanie právnickej osoby alebo daňové priznanie fyzickej osoby. Využitím tejto služby vám odpovieme na všetky otázky, ohľadom ktorých si nebudete istý pri vypĺňaní daňového priznania v súvislosti s transferovým oceňovaním. Povieme vám, aké údaje o transferovom oceňovaní a do ktorého riadku daňového priznania máte uviesť, aké políčka máte v daňovom priznaní zaškrtnúť, aké osobitné záznamy máte v daňovom priznaní uviesť a podobne. Súčasťou tejto služby bude samozrejme aj kontrola vášho vyplneného daňového priznania, čím následne overíme, či ste všetky údaje v daňovom priznaní uviedli správne.

Pokiaľ ide o posúdenie vzťahu existencie závislých osôb, tak ide o službu, na základe ktorej zistíte, či s vami určeným subjektom ste alebo nie ste závislými osobami na základe vzťahu blízkych osôb, ekonomického prepojenia, personálneho prepojenia alebo súčasti v konsolidovanom celku. Táto informácie je pre vás dôležitá predovšetkým z toho dôvodu, že len na transakcie závislých osôb sa vzťahujú pravidlá transferového oceňovania. V závislosti od toho, či sa spolu so subjektom, s ktorým uskutočňujete vzájomnú transakciu, považujte alebo nepovažujete za závislé osoby, máte alebo nemáte povinnosť mať k týmto transakciám vypracovanú transferovú dokumentáciu a upravovať svoj základe dane z príjmov. Súčasťou tejto služby bude aj zdôvodnenie záverov, na základe akej skutočnosti s tým-ktorým subjektom ste alebo nie ste závislými osobami.

Pokiaľ ide o určenie správneho druhu transferovej dokumentácie, tak ide o službu, na základe ktorej zistíte to, pre ktoré kontrolované transakcie máte viesť ktorý druh transferovej dokumentácie. Táto informácie je pre vás dôležitá predovšetkým z toho dôvodu, že o rôznych druhoch kontrolovaných transakcií sa môžu viesť rôzne druhy transferovej dokumentácie. Napríklad pre niektoré druhy kontrolovaných transakcií je daňovník povinný viesť skrátenú transferovú dokumentáciu a pre iné druhy kontrolovaných transakcií je daňovník povinný viesť základnú transferovú dokumentáciu. Usmernenie o určení obsahu transferovej dokumentácie je pomerne zložité, obsahuje veľa výnimiek a pre bežného človeka vôbec nie je jednoduché sa vyznať v tom, ktorý druh transferovej dokumentácie má o kontrolovaných transakciách viesť.

Odborné poradenstvo ohľadom transferového oceňovania – cena.