Transferové oceňovanie má vplyv aj na daňové priznanie. Môže ísť o úpravy základu dane alebo uvádzanie závislých osôb, či objemov kontrolovaných transakcií.

 

Úprava základu dane závislých osôb v daňovom priznaní – kedy sa vykonáva?

Daňové priznanie obsahuje mnohé informácie o závislých osobách a ich kontrolovaných transakciách. Závislé osoby upravujú v daňovom priznaní základ dane vtedy, ak existuje rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšili od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, a tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu.

„Základ dane sa v daňovom priznaní upravuje vtedy, ak ceny závislých osôb znížili základ dane alebo zvýšili daňovú stratu.“

Ak neexistuje rozdiel medzi cenami závislých osôb a cenami nezávislých osôb, základ dane sa v daňovom priznaní neupravuje. Takisto sa základ dane neupravuje ani vtedy, ak takýto rozdiel existuje, ale nespôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Ak aj ceny transakcií závislých osôb nezodpovedali cenám nezávislých osôb, nemusia základ dane upravovať všetky závislé osoby uskutočňujúce transakciu. Základ dane v daňovom priznaní upraví iba tá závislá osoba, u ktorej v dôsledku kontrolovaných transakcií došlo k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty.

Podrobné informácie o tom, kedy a o akú sumu závislé osoby upravujú základ dane, uvádzame v samostatnom článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie.

Niekedy sa ale základ dane neupravuje v daňovom priznaní, ale ešte predtým v účtovníctve alebo v inej evidencii. Závisí to teda aj od typu daňovníka a spôsobu preukazovania daňových výdavkov. Osobitne bude teda článok rozdelený na dve časti – daňové priznanie právnickej osoby a daňové priznanie fyzickej osoby.

 

Daňové priznanie právnickej osoby a transferové oceňovanie

Ak je právnická osoba prepojená so závislými osobami, ale v zdaňovacom období s nimi neuskutočnila žiadne transakcie, jej daňové priznanie v súvislosti s transferovým oceňovaním žiadne informácie obsahovať nebude. Ak ale naopak právnická osoba takéto transakcie uskutočnila, jej daňové priznanie bude informácie o týchto kontrolovaných transakciách obsahovať.

V prvej časti daňového priznania právnických osôb sa nachádza zaškrtávacie políčko „Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami“. Toto políčko právnická osoba zaškrtáva len vtedy, ak so závislými osobami v zdaňovacom období uskutočnila vzájomné transakcie. Ak s takýmito osobami transakcie právnická osoba neuskutočnila, nezaškrtáva ho, aj keď existujú osoby, s ktorými je prepojená.

„Daňové priznanie obsahuje údaj, či ste uskutočnili transakcie so závislými osobami.“

 

Úprava základu dane závislej osoby v daňovom priznaní právnickej osoby

Ak je právnická osoba povinná upraviť základ dane z dôvodu transferového oceňovania, túto sumu uvádza na riadku 110 daňového priznania. V praxi ide o sumu rozdielu medzi vyššími výnosmi z porovnateľných transakcií nezávislých osôb a nižšími výnosmi z transakcií závislých osôb. Ak ide o náklady, výpočet je analogický. Ide o sumu rozdielu medzi vyššími nákladmi z transakcií závislých osôb a nižšími nákladmi z porovnateľných transakcií nezávislých osôb. Takýmto spôsobom sa základ dane z príjmov závislej osoby v daňovom priznaní zvyšuje.

„Základ dane sa v daňovom priznaní pre transferové oceňovanie zvyšuje na riadku 110.“

V praxi môže nastať aj opačná situácia, keď závislá osoba základ dane z príjmov v daňovom priznaní znižuje. Zníženie základu dane môže závislá osoba vykonať až vtedy, ak v súvislosti s rovnakou transakciou iná závislá osoba vykonala v daňovom priznaní zvýšenie základu dane. Ide o tzv. „korešpondujúcu úpravu základu dane“, ktorá má svoje osobitné pravidlá. Odlišne sa ku korešpondujúcej úprave základu dane v daňovom priznaní pristupuje pri tuzemských a odlišne pri zahraničných transakciách. Zníženie základu dane v daňovom priznaní z dôvodu transferového oceňovania (korešpondujúca úprava základu dane) právnická osoba vykonáva na riadku 290.

 

Kontrolované transakcie v daňovom priznaní právnickej osoby

Právnické osoby musia v daňovom priznaní uvádzať aj objemy transakcií so závislými osobami, ktoré ovplyvnili výšku ich výsledku hospodárenia. Slúži na to tabuľka I – Transakcie závislých osôb podľa § 2 písm. n) zákona (k r. 100 II. časti). V nej sa transakcie so závislými osobami členia podľa toho, čo bolo ich predmetom.

Tabuľka k transakciám so závislými osobami obsahuje:

 • sumu výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu nákladových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu výnosov z predaja služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu nákladov na nákup služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu výnosov z poskytnutých licenčných práv (z príjmu za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu výnosov z predaja nehmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu obstarávacích cien nakúpeného nehmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • sumu výnosov z predaja hmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu obstarávacích cien nakúpeného hmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • sumu výnosov z predaja finančného majetku, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu obstarávacích cien nakúpeného finančného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • sumu výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia,
 • sumu obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas zdaňovacieho obdobia.

 

Daňové priznanie fyzickej osoby a transferové oceňovanie

Informácie o transferovom oceňovaní obsahuje aj daňové priznanie fyzickej osoby. Tým však máme na mysli daňové priznanie fyzickej osoby typ B. V daňovom priznaní fyzickej osoby typ A sa žiadne informácie o transferovom oceňovaní neuvádzajú, pretože sa na ne nevzťahuje. Daňové priznanie fyzickej osoby obsahuje o niečo odlišné informácie o transferovom oceňovaní, ako sa uvádzajú v daňovom priznaní právnickej osoby. Rovnako však platí, že ak je fyzická osoba prepojená s inými závislými osobami, ale v danom roku s nimi neuskutočnila žiadne transakcie, jej daňové priznanie v súvislosti s transferovým oceňovaním žiadne informácie obsahovať nebude.

Riadok 13 daňového priznania fyzickej osoby typ B obsahuje zaškrtávacie políčko „Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami“. Fyzická osoba toto políčko zaškrtáva vtedy, ak v danom roku uskutočnila so závislými osobami nejaké transakcie. V prípade, že závislé osoby táto fyzická osoba má, ale transakcie s nimi v danom roku neuskutočnila, nezaškrtáva ho.

„Na riadku 13 fyzická osoby označí, že uskutočnila transakcie so závislými osobami.“

 

Zoznam závislých osôb fyzickej osoby v XIII. oddiele daňového priznania

Ak fyzická osoba uskutočnila v danom roku transakcie so závislými osobami, je povinná ich identifikovať v XIII. oddiele daňového priznania. Neuvádzajú sa tu všetky závislé osoby, ale len tie, s ktorými v danom roku došlo k uskutočneniu vzájomnej transakcie. Na mieste pre osobitné záznamy je potrebné tieto osoby identifikovať a uviesť druh prepojenia, na základe ktorého sú závislými osobami.

Pre identifikáciu závislej osoby, ktorá je fyzickou osobou, sa uvádza jej meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bydlisko a DIČ (ak bolo pridelené). Pre identifikáciu závislej osoby, ktorá je právnickou osobou, sa uvádza jej obchodné meno alebo názov, sídlo, IČO a DIČ (ak bolo pridelené). Ako typ prepojenia postačuje uviesť blízke osoby, ekonomické alebo personálne prepojenie, alebo iné prepojenie.

„Fyzické osoby musia v daňovom priznaní vymenovať svoje závislé osoby.“

V praxi tak môže táto časť daňového priznania pre fyzickú závislú osobu vyzerať takto: Meno a priezvisko: Lucia Spriaznená, rodné číslo: 9357310017, bydlisko: Nádherná 14, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, DIČ: 1234567890, druh prepojenia: blízke osoby. A pre právnickú závislú osobu môže táto časť daňového priznania vyzerať takto: Obchodné meno: Spriaznená spoločnosť, s.r.o., sídlo: Nádherná 14, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 123456, DIČ: 1234567890, druh prepojenia: ekonomické a personálne prepojenie.

 

Úprava základu dane závislej osoby v daňovom priznaní fyzickej osoby

Spôsob vykonania úpravy základu dane v daňovom priznaní fyzickej osoby z dôvodu transferového oceňovania závisí hlavne od spôsobu, akým preukazuje daňové výdavky. Môže viesť podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky.

Suma, o ktorú sa u fyzických osôb zvyšuje základu dane, tiež závisí od toho, či sa transakcia viaže na výnosy (pri podvojnom účtovníctve), resp. príjmy (pri jednoduchom účtovníctve, daňovej evidencii a paušálnych výdavkoch) alebo na náklady (pri podvojnom účtovníctve), resp. výdavky (pri jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii). Ak sa kontrolovaná transakcia viazala na výnosy/príjmy, zvýšenie základu dane sa vykoná vo výške rozdielu medzi vyššími výnosmi/príjmami z porovnateľnej transakcie nezávislých osôb a nižšími výnosmi/príjmami z transakcie závislých osôb. Ak sa kontrolovaná transakcia viazala na náklady/výdavky, zvýšenie základu dane sa vykoná vo výške rozdielu medzi vyššími nákladmi/výdavkami z transakcie závislých osôb a nižšími nákladmi/výdavkami z porovnateľnej transakcie nezávislých osôb.

 

Úprava základu dane pri transferovom oceňovaní u fyzickej osoby, ktorá vedie podvojné účtovníctvo

Ak fyzická osoba vedie podvojné účtovníctvo a je povinná zvýšiť svoj základ dane z dôvodu transferového oceňovania, uvedie túto sumu na riadku 41 daňového priznania. Tento riadok daňového priznania sa použije vtedy, ak toto zvýšenie základu dane súvisí s výnosmi/nákladmi z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak toto zvýšenie základu dane súvisí s výnosmi/nákladmi z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, použije sa riadok 63 daňového priznania.

Aj u fyzickej osoby, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, môže dôjsť ku korešpondujúcej úprave základu dane. Prípadné zníženie základu dane z dôvodu transferového oceňovania sa vykoná na riadku 42 alebo 64 daňového priznania. Konkrétny riadok tiež závisí od druhu výnosov/nákladov, ku ktorým sa táto korešpondujúca úprava základu dane viaže. Fyzická osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, musí v XIII. oddiele daňového priznania uviesť, o ktoré položky základ dane upravila. V prípade zvýšenia základu dane pre transferové oceňovanie tak napríklad na tomto mieste uvedie, že o sumu 10 000 eur zvýšila základ dane podľa § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že o túto sumu sa ceny v kontrolovaných transakciách líšili od cien, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, a tento rozdiel znížil základ dane.

 

Úprava základu dane pri transferovom oceňovaní u fyzickej osoby, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky

Fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky, v daňovom priznaní nevykonávajú úpravu základu dane. Je to z toho dôvodu, že tieto osoby úpravy základu dane z dôvodu transferového oceňovania vykonávajú už priamo v jednoduchom účtovníctve, v daňovej evidencii alebo v zjednodušenej daňovej evidencii pre paušálne výdavky. Pri fyzických osobách, ktoré si uplatňujú výdavky percentom z príjmov, je z podstaty spôsobu výpočtu výšky ich výdavkov (sú to fiktívne výdavky) možné uvažovať o zvyšovaní základu dane pri transferovom oceňovaní len z dôvodu zvyšovania príjmov. Znižovanie základu dane pre transferové oceňovanie (korešpondujúca úprava základu dane) u nich pripadá do úvahy len z dôvodu znižovania príjmov.

„Pri podvojnom účtovníctve sa úpravy robia v daňovom priznaní, pri jednoduchom účtovníctve, daňovej evidencii a paušálnych výdavkoch sa robia mimo daňového priznania.“