Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu, aké sa rozlišujú jej druhy, pre koho je ktorá transferová dokumentácia určená a koľko stojí?

Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu v roku 2022

Transferovú dokumentáciu za rok 2022 musí vypracovať ten daňovník, ktorému to vyplýva z usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie ministerstva financií“ v príslušnom tvare). Základnou podmienkou, ktorá musí byť vždy splnená pre to, aby bol niekto povinný vypracovávať transferovú dokumentáciu, je tá, že daňovník musí uskutočňovať tzv. „kontrolované transakcie so závislými osobami“.

Ak by sme to mali zjednodušiť, tak povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu sa niekoho môže týkať len vtedy, ak uskutočnil nejakú transakciu (predaj, nákup, poskytnutie úveru a podobne) s osobou, s ktorou je nejakým spôsobom prepojený. V niektorých prípadoch ešte to, že niekto uskutočnil kontrolovanú transakciu so závislou osobou, nemusí stačiť na to, aby bol povinný vypracovať transferovú dokumentáciu. Rozhodujúce je potom usmernenie ministerstva financií. To určuje, ktoré kontrolované transakcie a s ktorými závislými osobami musia byť zdokumentované v transferovej dokumentácii. O týchto transakciách sa v tomto článku ešte dozviete viac.

Druhy transferovej dokumentácie – skrátená, základná a úplná

Usmernenie ministerstva financií rozlišuje tri druhy transferových dokumentácií:

 • skrátená transferová dokumentácia,
 • základná transferová dokumentácia a
 • úplná transferová dokumentácia.

Tieto druhy transferových dokumentácií sa od seba odlišujú tým, čo musia obsahovať a rovnako aj tým, kto ich musí viesť. Obsahovo najjednoduchšia je skrátená transferová dokumentácia a naopak, najviac údajov musí obsahovať úplná transferová dokumentácia. Skrátená transferová dokumentácia je určená pre tie transakcie, ktoré sú z hľadiska možného úniku na dani z príjmov pre ministerstvo financií menej rizikové a úplná transferová dokumentácia je určená pre tie transakcie, u ktorých je riziko úniku na dani z príjmov zvýšené. Základná transferová dokumentácia je niečo medzi týmito dvoma druhmi transferových dokumentácií.

Skrátená transferová dokumentácia – kto ju vedie v roku 2022

Skrátená dokumentácia, ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná dokumentácia alebo základná dokumentácia, sa vedie o:

 1. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve,
 2. významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,
 4. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa písmena e),
 5. významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa písmena d),
 6. nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Základná transferová dokumentácia – kto ju vedie v roku 2022

Základná dokumentácia, ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná dokumentácia, sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti (celkové výnosy uvedené v tabuľke F v III. časti tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb alebo celkové príjmy uvedené v tabuľke č. 1 v VI. oddiele tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B) za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Úplná transferová dokumentácia – kto ju vedie v roku 2022

Úplná dokumentácia sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS podľa § 17a ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve,
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 4. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 5. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane, okrem úpravy základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 6. kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 7. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Druhy transferových dokumentácií – praktické zhrnutie

V ďalšom texte uvedieme len najbežnejšie prípady, v ktorých sa transferová dokumentácia vedie v skrátenom, základnom a úplnom rozsahu. Okrem týchto situácií samozrejme existujú aj ďalšie.

Skrátená dokumentácia sa vždy vedie o všetkých významných kontrolovaných transakciách uskutočňovaných medzi závislými osobami s neobmedzenou daňovou povinnosťou [písmeno c) vyššie uvedenej časti o skrátenej transferovej dokumentácii]. To sú transakcie, ktoré sa uskutočňujú medzi slovenskými daňovými subjektmi, teda tými, ktoré majú na Slovensku trvalý pobyt alebo sídlo. Znamená to, že ak fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom na Slovensku uskutoční významnú transakciu s inou takouto závislou osobou s trvalým pobytom alebo sídlom na Slovensku, musí o nej vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu.

Základná dokumentácia sa vedie o významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur [písmeno a) vyššie uvedenej časti o základnej transferovej dokumentácii]. Okrem toho sa základná transferová dokumentácia vedie aj o cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahne 1 000 000 eur [písmeno b) vyššie uvedenej časti o základnej transferovej dokumentácii].

Úplná dokumentácia sa vedie o významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS [písmeno a) vyššie uvedenej časti o úplnej transferovej dokumentácii]. Úplná transferová dokumentácia sa vedie aj o cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahne 10 000 000 eur [písmeno b) vyššie uvedenej časti o úplnej transferovej dokumentácii].

Cena za transferovú dokumentáciu – koľko stojí vypracovanie?

Cena za vypracovanie transferovej dokumentácie môže byť u rôznych poskytovateľov tejto služby rôzna. My vám však ponúkame garanciu najnižšej ceny. V prípade, že budete mať k dispozícii konkurenčnú ponuku, oboznámte nás s ňou a ponúkneme vám ešte výhodnejšiu cenu. U nás cena za vypracovanie transferovej dokumentácie závisí od jej druhu a od počtu transakcií. Najčastejšie sa nám zákazníci ozývajú s požiadavkou na vypracovanie skrátenej dokumentácie. Jej cena sa obvykle pohybuje od 30 do 100 eur. Ak ju zákazník potrebuje vypracovať pre oba subjekty zúčastnené na transakcii, tak od nás na tieto skrátené dokumentácie získava výraznú zľavu.

Pokuta za nevypracovanú (nesprávne vypracovanú) transferovú dokumentáciu

Daňový úrad si môže transferovú dokumentáciu vyžiadať pri daňovej kontrole zameranej na transferové oceňovanie. V takomto prípade je daňovník povinný transferovú dokumentáciu predložiť daňovému úradu do 15 dní. To je však už veľmi krátky čas na jej prípadné dodatočné vypracovanie. Ak daňovník nemá transferovú dokumentáciu vypracovanú vôbec, prípadne ju má vypracovanú nesprávne, daňový úrad mu uloží pokutu vo výške od 30 do 3 000 eur. Zaplatením pokuty sa však daňovník povinnosti predložiť daňovému úradu transferovú dokumentáciu nezbaví. Daňový úrad môže daňovníkovi pokutu ukladať aj opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a daňovník transferovú dokumentáciu ani po uložení pokuty nevypracoval.