Článok 1 – Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetových stránkach domény profitransferoveocenovanie.sk (ďalej aj ako „e-shop“ v príslušnom tvare) je obchodná spoločnosť RONNES, s. r. o., sídlo: Tekovská ul. 2335/2, 934 01 Levice, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 44306/N, IČO: 51159651, DIČ: 2120627069, e-mail: info@profitransferoveocenovanie.sk, telefónne číslo: +421 950 700 070 (ďalej aj ako „predávajúci“ v príslušnom tvare).
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim a osobou, ktorá navštívila e-shop za účelom kúpy produktu (ďalej aj ako „kupujúci“ v príslušnom tvare).
 3. Predávajúci predáva svoj produkt kupujúcemu výhradne za týchto obchodných podmienok, pričom kupujúci má právo tieto obchodné podmienky prijať, uskutočniť objednávku a uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, alebo tieto obchodné podmienky neprijať a kúpnu zmluvu s predávajúcim neuzatvoriť.
 4. Všetky práva k produktom, predovšetkým autorské právo a licenčné právo, sú vo výhradnom vlastníctve predávajúceho. Tieto práva sú chránené predovšetkým zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Všetky práva predávajúceho sú vyhradené, a to najmä právo na vyhotovenie rozmnoženiny produktu, verejné rozširovanie originálu produktu alebo rozmnoženiny produktu a uvedenie produktu alebo rozmnoženiny produktu na verejnosti. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho nesmie byť žiadna časť produktu rozmnožovaná, rozširovaná alebo uvádzaná na verejnosti.
 5. Činnosť predávajúceho podlieha orgánu dozoru, ktorým je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, sídlo: Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra, Slovenská republika.

Článok 2 – Uskutočnenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Uskutočnenie objednávky kupujúcim sa zo strany kupujúceho považuje za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kupujúci uskutočňuje objednávku prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach e-shopu.
 2. Objednávku potvrdzuje predávajúci a o jej potvrdení informuje kupujúceho e-mailom. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza až potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 3. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia povinnosti predávajúceho podľa článku tri odseku šesť.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť uhradiť kúpnu cenu.
 5. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy odmietnuť.

Článok 3 – Kúpna cena, platobné podmienky a dodacie podmienky

 1. Kúpna cena produktu je uvedená na internetových stránkach e-shopu.
 2. Po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho predávajúci kupujúcemu odoslaním e-mailu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke oznámi platobné inštrukcie potrebné na uhradenie kúpnej ceny.
 3. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa oznámenia platobných inštrukcií potrebných na uhradenie kúpnej ceny uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu produktu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v platobných inštrukciách oznámených predávajúcim. Kupujúci je povinný pri úhrade kúpnej ceny produktu identifikovať túto platbu variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky.
 4. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za produkt sa považuje za splnený až okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu celú kúpnu cenu, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 5. Najneskôr do 14 dní odo dňa úplného uhradenia kúpnej ceny zašle predávajúci kupujúcemu konečnú faktúru v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, s čím kupujúci prijatím týchto obchodných podmienok súhlasí.
 6. Predávajúci je povinný po úplnom uhradení kúpnej ceny produktu, najneskôr do 14 dní odo dňa úplného uhradenia kúpnej ceny, sprístupniť produkt kupujúcemu uvedením internetových odkazov na stiahnutie produktov s exspiračnou dobou 30 dní v e-maily odoslanom na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo odoslať produkt kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Článok 4 – Zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú postupom kupujúceho na základe informácií, ktoré sú obsahom produktu predaného predávajúcim a zakúpeného kupujúcim. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom produktu, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému adresne na základe všetkých relevantných informácií k danej skutočnosti.
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“ v príslušnom tvare), zodpovednosť predávajúceho za vady produktu sa spravuje podľa ustanovenia § 619 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, zodpovednosť predávajúceho za vady produktu sa spravuje podľa ustanovenia § 422 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom nasledujúce ustanovenia tohto článku sa na zodpovednosť za vady produktu predaného tomuto kupujúcemu nevzťahujú.
 4. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu kupujúcim.
 5. Reklamáciu možno uplatniť elektronicky jej zaslaním na e-mailovú adresu predávajúceho alebo písomne jej zaslaním na adresu sídla predávajúceho, pričom reklamácia musí obsahovať: číslo objednávky, reklamovaný produkt, popis vady reklamovaného produktu, označenie kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie predávajúci doručuje kupujúcemu elektronicky na jeho e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.
 8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu za nový produkt. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie predávajúci doručuje kupujúcemu elektronicky na jeho e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.
 9. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. Ak kupujúci reklamáciu produktu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať produkt na odborné posúdenie. Ak je produkt zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Článok 5 – Spracúvanie osobných údajov

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“ v príslušnom tvare) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov“ v príslušnom tvare).
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho predovšetkým na účel prijímania objednávok, uzatvorenia kúpnej zmluvy, plnenia kúpnej zmluvy, dodania predmetu kúpnej zmluvy, fakturácie medzi predávajúcim a kupujúcim a nevyhnutnej komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predávajúcemu je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kupujúci nie je povinný ich predávajúcemu poskytnúť, čo však má za následok nemožnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci spracúva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho na základe nasledujúcich právnych základov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci (alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti kupujúceho), a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa, pričom tieto osobné údaje uchováva po dobu splnenie kúpnej zmluvy a trvania povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. Predávajúci nebude osobné údaje kupujúceho spracúvať na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a predávajúci nezamýšľa preniesť osobné údaje kupujúceho do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 6. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať a právo na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak si myslí, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov.
 7. Produkty ponúkané v e-shope nie sú prednostne určené pre kupujúcich mladších ako 16 rokov.

Článok 6 – Osobitné ustanovenia

 1. Ustanovenia tohto článku sa použijú na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, s výnimkou ustanovenia nasledujúceho odseku tohto článku, ktoré sa použije aj na práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ak je kupujúcim aj iná osoba ako spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.
 2. Predávajúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho použitím tohto formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý zašle elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu.
 4. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Formou alternatívneho riešenia sporu môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 eur. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa podáva subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 eur s DPH. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem alternatívneho riešenia sporu má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma alternatívneho riešenia sporu je dostupná na týchto internetových stránkach.

Článok 7 – Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za komunikáciu v súvislosti so vzájomnými právami a povinnosťami sa bude považovať komunikácia prebiehajúca prostredníctvom listov alebo e-mailov, pričom táto komunikácia sa bude považovať za doručenú v prípade listov v druhý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni odoslania listu a v prípade e-mailov v pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni odoslania e-mailu.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok, ktorá sa stáva účinnou dňom uverejnenia ich aktualizovaného znenia na tejto internetovej stránke.
 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 06.09.2023 a rušia všetky predchádzajúce obchodné podmienky.