Ako sa má vypracovať transferová dokumentácia k pôžičkám? Ako sa v transferovom oceňovaní vysporiadať s bezúročnými pôžičkami medzi spoločníkom a firmou?

Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám

Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia kontrolovanú transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, vzťahuje sa na ňu transferové oceňovanie. Transferová dokumentácia k pôžičkám sa u závislých osôb musí vypracovať bez ohľadu na dohodnutú výška úroku. V praxi sa transferová dokumentácia k pôžičkám najčastejšie vypracúva na pôžičky medzi spoločníkmi s.r.o. a ich obchodnou spoločnosťou. Spoločníci s.r.o. prostredníctvom pôžičiek do svojich firiem vkladajú peniaze namiesto vkladov do základného imania, ktoré treba zapisovať do obchodného registra. Naopak, keď dočasne potrebuje peniaze spoločník, vyberá si ich zo svojej s.r.o. častokrát práve cez pôžičku. V tejto súvislosti si vás však dovolíme upozorniť na § 121 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa neho môže spoločník s.r.o. poskytnúť svojej s.r.o. úver len bezhotovostným spôsobom.

„Transferová dokumentácia k pôžičkám sa musí vypracovať bez ohľadu na výšku úroku.“

Čo musí obsahovať transferová dokumentácia k pôžičkám

Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám sa líši predovšetkým od toho, aký druh transferovej dokumentácie musíte viesť. Iný obsah má skrátená transferová dokumentácia, iný základná transferová dokumentácia a iný úplná transferová dokumentácia. Transferová dokumentácia k pôžičkám preto môže obsahovať rôzne informácie podľa toho, aký druh transferovej dokumentácie musí daňovník viesť. Transferové oceňovanie v praxi najčastejšie zahŕňa pôžičky medzi spoločníkmi a ich s.r.o. Pôžičky medzi slovenskými spoločníkmi a ich slovenskými spoločnosťami sú tuzemskými transakciami, preto sa pre ne vo väčšine prípadov vypracuje skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám.

V každom prípade musí byť v transferovej dokumentácii každá pôžička alebo úver dostatočne popísaný. Musí byť zrejmé, kto je v danej transakcii dlžníkom a kto je veriteľom (kto komu poskytol pôžičku). Takisto je nevyhnutné v transferovej dokumentácii k pôžičkám uviesť aj výšku úveru a výšku dohodnutej úrokovej sadzby. K ďalším informáciám, ktoré by mala obsahovať každá transferová dokumentácia k pôžičkám, patrí aj dohodnutá doba splácania pôžičky. Nemalo by sa zabúdať ani na ostatné podmienky. Napríklad ak sa dohodlo nejaké ručenie za pôžičku alebo záložné právo v súvislosti s pôžičkou, je potrebné túto informáciu v transferovej dokumentácii uviesť. Pri popisovaní týchto informácií o pôžičkách a úveroch by sa malo vychádzať zo zmluvy o pôžičke.

„V transferovej dokumentácii k pôžičkám je potrebné uviesť všetky dôležité informácie.“

Bezúročná pôžička a transferové oceňovanie

Aj keď si pôžičky medzi sebou môžu poskytovať rôzne závislé osoby, zamerajme sa v tejto časti článku na tie najčastejšie – bezúročné pôžičky medzi spoločníkmi a ich obchodnými spoločnosťami. Pôžičky medzi spoločníkmi a ich firmami sú častokrát bezúročné, teda s 0 % úrokovou sadzbou. Transferové oceňovanie je založené skôr na tom, aby ceny v transakciách závislých osôb zodpovedali cenám, aké by medzi sebou dohodli nezávislé osoby. V prípade pôžičiek by si závislé osoby mali dohodnúť úrokovú sadzbu, ktorá je na trhu bežná. V opačnom prípade môže byť potrebné, aby sa vykonávali úpravy základ dane. Bezúročná pôžička medzi spoločníkom a jeho firmou pre transferové oceňovanie môže byť niekedy problémom a inokedy nie. Všetko závisí od toho, či pôžičku poskytuje spoločník svojej firme alebo firma svojmu spoločníkovi. V každom prípade sa však transferová dokumentácia k pôžičkám musí vypracovať pre všetky bezúročné pôžičky.

Ak bezúročnú pôžičku poskytuje spoločník svojej firme, tak táto obchodná spoločnosť kvôli tomu nemusí zvyšovať základ dane z príjmov. Bezúročná pôžička a transferové oceňovanie v tomto prípade až taký problém nie je. Aj keď bola úroková sadzba iná ako obvyklá, nespôsobilo to obchodnej spoločnosti zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Preto nemusí svoj základ dane v daňovom priznaní upravovať. Vplyvom nulovej úrokovej sadzby obchodná spoločnosť neúčtovala o žiadnych úrokových nákladoch, preto si tým spôsobila skôr zvýšenie základu dane a zníženie daňovej straty. Ak bezúročnú pôžičku poskytuje firma spoločníkovi, vtedy je transferové oceňovanie náročnejšie. Obchodná spoločnosť bude musieť zvýšiť svoj základ dane alebo znížiť daňovú stratu. Pri bežnej úrokovej miere by o nejakých úrokových výnosoch účtovala. Nulovou úrokovou sadzbou si tak znížila základ dane alebo zvýšila daňovú stratu.

„Ak bezúročnú pôžičku poskytuje spoločník firme, tak tá nemusí upravovať svoj základ dane.“

Pôžičky medzi závislými osobami a pravidlá nízkej kapitalizácie

Aj keď táto téma nesúvisí bezprostredne s transferovou dokumentáciou k pôžičkám, súvisí s pôžičkami závislých osôb a preto ju spomenieme. Pravidlá nízkej kapitalizácie hovoria o maximálnej výške nákladových úrokov z pôžičiek medzi závislými osobami, ktoré je možné zahrnúť do daňových výdavkov. Upravuje ich § 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pravidlá nízkej kapitalizácie sa týkajú len právnických osôb so sídlom alebo miestom skutočného vedenia na území Slovenskej republiky. Fyzických osôb sa netýkajú vôbec. Podľa pravidiel nízkej kapitalizácie, ak je veriteľ vo vzťahu k dlžníkovi závislou osobou, môže dlžník nákladové úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace náklady na prijaté úvery a pôžičky zahrnúť do daňových výdavkov najviac vo výške 25 % hodnoty ukazovateľa EBITDA. Ukazovateľ EBITDA (anglicky Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je výsledok hospodárenia pred zdanením zvýšený o odpisy a nákladové úroky zahrnuté do tohto výsledku hospodárenia.

„Do daňových výdavkov si môžete zahrnúť úroky z pôžičiek od závislých osôb najviac vo výške 25 % z hodnoty ukazovateľa EBITDA.“