Transferová dokumentácia v roku 2020 – kto ju musí mať vypracovanú, aké druhy transferovej dokumentácie existujú a pre koho sú určené.

Kto (nie) je povinný vypracovať transferovú dokumentáciu v roku 2020?

Na otázku, či transferová dokumentácia je v roku 2020 vašou povinnosťou, je potrebné zodpovedať vo viacerých krokoch.

Najskôr je potrebné povedať si, či sa na vás vzťahuje transferové oceňovanie. Transferové oceňovanie sa na vás vzťahuje vtedy, ak uskutočníte aspoň jednu kontrolovanú transakciu. Kontrolovanou transakciou je, jednoducho povedané, akýkoľvek právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami. Ak napríklad niečo predáte alebo kúpite (nejaký majetok alebo službu) od niekoho, s kým ste nejakým spôsobom prepojený, vzťahuje sa na vás transferové oceňovanie. Pre úplne vysvetlenie kontrolovanej transakcie a závislých osôb si pozrite tieto definície v našich článkoch Závislé osoby (spriaznené osoby) v roku 2020 a Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia.

Ak sa na vás vzťahuje transferové oceňovanie, ešte to nevyhnutne neznamená to, že musíte mať vypracovanú aj transferovú dokumentáciu. V prípade, že nepatríte ani do jednej kategórie daňovníkov a neuskutočňujete ani jeden typ kontrolovanej transakcie, pre ktoré sa v zmysle usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 vedie transferová dokumentácia, v roku 2020 nemusíte transferovú dokumentáciu vypracovávať. Ak teda máte také transakcie, ktoré nespĺňajú požiadavky na to, aby museli byť povinne zdokumentované v transferovej dokumentácii, nemusíte ju vypracovať.

V takomto prípade sa za splnenie povinnosti mať vypracovanú transferovú dokumentáciu považuje to, ak riadne vyplníte príslušnú časť o transakciách závislých osôb v daňovom priznaní. Ak by ste ale v takejto situácii o týchto transakciách nevyplnili ani príslušnú časť daňového priznania, ste povinný o nich vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu.

 • skrátená transferová dokumentácia 2020 vzor
  Skrátená transferová dokumentácia (vzor) 2020
  20,00 
 • skrátená transferová dokumentácia 2019 vzor
  Skrátená transferová dokumentácia 2019 (vzor)
  20,00 

Tri typy transferovej dokumentácie v roku 2020

Druhy transferovej dokumentácie aj v roku 2020 upravuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Rozlišujú sa tri druhy transferovej dokumentácie:

 1. skrátená transferová dokumentácia,
 2. základná transferová dokumentácia,
 3. úplná transferová dokumentácia.
Transferová dokumentácia v roku 2020

Úplná transferová dokumentácia

Úplná transferová dokumentácia sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS),
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 4. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania,
 5. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov, okrem korešpondujúcej úpravy základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 6. kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 7. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Základná transferová dokumentácia

Základná transferová dokumentácia (ak sa o týchto transakciách nevedie úplná transferová dokumentácia) sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Skrátená transferová dokumentácia

Skrátená transferová dokumentácia (ak sa o týchto transakciách nevedie základná alebo úplná transferová dokumentácia) sa vedie o:

 1. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,
 2. významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane z príjmov alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,
 4. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy alebo s osobami podľa písmena e),
 5. významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy alebo s daňovníkmi podľa písmena d),
 6. nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Obsah skrátenej, základnej a úplnej transferovej dokumentácie v roku 2020

Obsah jednotlivých typov transferovej dokumentácie upravuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste nie je dôležité uvádzať konkrétny obsah jednotlivých druhov transferovej dokumentácie, pretože ide o veľmi rozsiahle informácie, ktoré si môžete jednoducho pozrieť na vyššie uvedenom odkaze priamo v príslušnom usmernení.

Obsah úplnej transferovej dokumentácie je upravený v článku 4, obsah základnej transferovej dokumentácie je upravený v článku 5 a obsah skrátenej transferovej dokumentácie je upravený v článku 6 (resp. v prílohe) usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724.

Ako vyplýva z názvov jednotlivých typov transferovej dokumentácie, najzložitejšia je úplná transferová dokumentácia. O niečo menej náročné je vypracovanie základnej transferovej dokumentácie. Najjednoduchší obsah má skrátená transferová dokumentácia.

Všeobecné zásady vypracovania transferovej dokumentácie v roku 2020

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ustanovuje aj niekoľko všeobecných zásad, ktoré je potrebné uplatňovať pri vypracovaní transferovej dokumentácie akéhokoľvek typu.

Uvádza sa tu napríklad to, že správca dane môže okrem predloženia transferovej dokumentácie vyzvať daňovníka aj na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu (môže ísť o akékoľvek vysvetlenia, účtovné doklady, právne dokumenty a podobne).

Pomerne dôležitou zásadou pri vypracovaní transferovej dokumentácie je aj to, že transferová dokumentácia sa nepripravuje v súvislosti s transakciami, ktoré nemajú vplyv na základ dane z príjmov daňovníka.

Odvolanie sa na staršiu transferovú dokumentáciu

Ďalšou zásadou pri vypracovaní transferovej dokumentácie je tá, že transferová dokumentácia sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, pri vypracovaní transferovej dokumentácie sa môže daňovník odvolať na informácie uvedené v transferovej dokumentácii vypracovanej za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Takže ak uskutočňujete rovnaké transakcie ako v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, spôsob a výsledky použitia metódy transferového oceňovania a určenia cien kontrolovaných transakcií sú stále aktuálne a nijako by sa nezmenili, môžete sa pri vypracovaní transferovej dokumentácie odvolať na staršiu transferovú dokumentáciu.

Zlučovanie kontrolovaných transakcií do skupiny

Úplná transferová dokumentácia alebo základná transferová dokumentácia sa vypracúvajú samostatne za každú kontrolovanú transakciu. Tieto druhy transferových dokumentácií sa môžu vypracovať aj spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií, ak spĺňajú podmienky na ich zlúčenie do skupiny kontrolovaných transakcií.

Skupina kontrolovaných transakcií je viacero kontrolovaných transakcií, ktoré sú:

 1. rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
 2. vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
 3. porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

ak vypracovanie transferovej dokumentácie za tieto kontrolované transakcie spoločne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach transferového oceňovania.

V prípade vypracovania transferovej dokumentácie za skupinu kontrolovaných transakcií sa v transferovej dokumentácii musia uviesť aj dôvody zlúčenia samostatných kontrolovaných transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií.

Významná a nevýznamná transakcia

Významnou transakciou sa na účely vypracovania transferovej dokumentácie rozumie transakcia, ktorá spĺňa charakteristiky významnosti podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v znení neskorších predpisov.

V kontexte týchto predpisov sa významnosť definuje takto: „Vynechania alebo chybné uvedenia položiek sú významné vtedy, ak by mohli jednotlivo alebo spoločne ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe účtovnej závierky. Významnosť závisí od veľkosti a povahy vynechania alebo chybného uvedenia posudzovaných so zreteľom na konkrétne podmienky. Rozhodujúcim faktorom by mohla byť veľkosť alebo povaha položky alebo kombinácia oboch.“ Transakcia je, jednoducho povedané, významná vtedy, ak by v prípade jej neuvedenia alebo chybného uvedenia v účtovnej závierke niekto, kto sa rozhoduje na základe účtovnej závierky, mohol spraviť iné ekonomické rozhodnutie, než aké by spravil vtedy, keby v účtovnej závierke táto transakcia bola uvedená alebo by bola uvedená správne.

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 vo svojich všeobecných zásadách navyše uvádza, že v prípade finančných transakcií sa na účely významnosti a hodnôt transakcií vychádza z najvyššej hodnoty istiny alebo podkladového aktíva v rámci zdaňovacieho obdobia.

Tuzemská transakcia a cezhraničná transakcia

Na účely určenie typu transferovej dokumentácie k jednotlivej kontrolovanej transakcii je veľmi dôležité rozlišovať aj rozdiel medzi cezhraničnou a tuzemskou transakciou.

Cezhraničnou transakciou sa rozumie transakcia, ktorej sa zúčastňuje jeden alebo viacero závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo jedna alebo viacero stálych prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí. O cezhraničnú transakciu ide napríklad vtedy, ak transakciu uskutoční obchodná spoločnosť so sídlom na Slovensku s obchodnou spoločnosťou so sídlom v Česku.

Tuzemskou transakciou sa rozumie transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stále prevádzkarne daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky. O tuzemskú transakciu ide napríklad vtedy, ak transakciu uskutoční živnostník s bydliskom na Slovensku s obchodnou spoločnosťou so sídlom na Slovensku.