Týka sa transferové oceňovanie SZČO, živnostníkov a iných podnikateľov – fyzických osôb? Aké má SZČO povinnosti v transferovom oceňovaní v roku 2018?

 

Transferové oceňovanie SZČO

Transferové oceňovanie sa týka aj samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej aj ako „SZČO“). Transferové oceňovanie SZČO v roku 2018 ukladá podobné povinnosti ako v predchádzajúcom roku. V tomto článku budeme samostatne zárobkovo činnými osobami myslieť fyzické osoby s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). V praxi k SZČO patria živnostníci, poľnohospodári, lekári, autori, umelci, športovci, znalci, tlmočníci, advokáti, architekti, finanční sprostredkovatelia a mnoho iných. Transferové oceňovanie sa týka SZČO z toho dôvodu, že môžu mať závislé osoby, s ktorými môžu uskutočňovať kontrolované transakcie. Taktiež upravujú svoj základ dane podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov, v ktorých sú obsiahnuté pravidlá transferového oceňovania.

„Transferové oceňovanie sa týka aj všetkých živnostníkov a iných SZČO.“

 

Kedy sa transferové oceňovanie SZČO týka v praxi?

Transferové oceňovanie sa týka SZČO vtedy, keď uskutoční transakciu s inou závislou osobou. Transferové oceňovanie SZČO teda v praxi musí riešiť až vtedy, keď uskutoční transakciu s blízkou, ekonomicky alebo personálne prepojenou osobou. Ak napríklad niekto ako živnostník predá niečo svojmu súrodencovi, manželke, synovi alebo otcovi, vzťahuje sa na to transferové oceňovanie. Pre SZČO sú to blízke osoby (nemusia byť ani podnikateľmi), takže na transakcie medzi nimi sa vzťahuje transferové oceňovanie SZČO. Ďalším typickým príkladom z praxe je, keď niekto ako živnostník obchoduje so svojou s.r.o. Niektorí živnostníci často fakturujú nejaké služby svojej s.r.o., aby si z nej takto mohli vyberať peniaze aj v priebehu roka. Fyzická osoba má v s.r.o. najmenej 25 % podiel alebo je jej konateľom – ide o závislé osoby. Na všetky tieto transakcie SZČO sa vzťahuje transferové oceňovanie.

„Najčastejšie sa transferové oceňovanie v praxi týka SZČO vtedy, keď uskutoční transakciu so svojou rodinou alebo svojou firmou.“

 

Povinnosti SZČO v transferovom oceňovaní v roku 2018

Ak sa na SZČO vzťahuje transferové oceňovanie, vyplývajú jej z toho aj určité povinnosti. Transferové oceňovanie SZČO je aj o tom, s kým a za akú cenu SZČO uskutoční transakciu. V prvom rade teda musí dobre rozlišovať, s kým uskutočňuje transakciu. Ak so závislou osobou, mala by si SZČO dávať pozor na cenu tejto transakcie. Ak je totižto cena tejto transakcie odlišná ako cena, akú by medzi sebou dohodli v porovnateľnej transakcii dohodli nezávislé osoby, a tento cenový rozdiel u SZČO spôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty, musí SZČO upraviť svoj základ dane alebo daňovú stratu. Táto úprava spočíva vo zvýšení základu dane alebo v znížení daňovej straty. A to o sumu vyššie spomínaného cenového rozdielu medzi cenami závislých osôb a cenami nezávislých osôb.

„SZČO by mala analyzovať to, s kým uskutočňuje transakciu, a ak so závislou osobou, mala by preverovať cenu tejto transakcie.“

Kde sa táto úprava základu dane alebo daňovej straty vykoná, to závisí o toho, či SZČO vedie podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky. Ak vedie podvojné účtovníctvo, tak pre transferové oceňovanie SZČO úpravu základu dane vykoná priamo v daňovom priznaní typ B. Ak SZČO vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky, úprava základu dane sa vykoná ešte v týchto evidenciách. Okrem toho bude musieť SZČO v súvislosti s transferovým oceňovaním vo svojom daňovom priznaní uviesť závislé osoby, s ktorými v danom roku uskutočnila transakcie. Nemenej dôležitou povinnosťou SZČO v transferovom oceňovaní bude povinnosť o kontrolovaných transakciách viesť transferovú dokumentáciu.

Pre detailnejšie informácie si prečítajte náš prehľadný článok o povinnostiach v transferovom oceňovaní Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní.

 

Transferová dokumentácia SZČO v roku 2018

Vypracovanie transferovej dokumentácie patrí k najdôležitejším povinnostiam SZČO, ak uskutočňuje transakcie so závislými osobami. Za zdaňovacie obdobie, v ktorom SZČO uskutočnila transakciu so závislými, musí viesť transferovú dokumentáciu. Ak teda SZČO v roku 2018 uskutoční aspoň jednu transakciu so závislou osobou, transferovú dokumentáciu za tento rok viesť musí. V opačnom prípade takúto povinnosť nemá. Podľa usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vedú všetky fyzické osoby skrátenú transferovú dokumentáciu. Živnostníci a iné SZČO vedú skrátenú transferovú dokumentáciu o tuzemských kontrolovaných transakciách aj zahraničných kontrolovaných transakciách.

„Transferové oceňovanie SZČO spočíva aj vo vedení skrátenej transferovej dokumentácie.“

Vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie SZČO je administratívne menej náročné. Na druhej strane, skrátená transferová dokumentácia s len povinným obsahom nie je úplne postačujúca pri daňovej kontrole. SZČO ňou nevie preukázať, že ceny jej transakcií zodpovedali cenám nezávislých osôb alebo v opačnom prípade ani to, že vykonala úpravu základu dane v správnej výške. Preto je vhodné, aby skrátená transferová dokumentácia SZČO bola rozšírená o ďalšie informácie, hlavne o analýzu porovnateľnosti, metódu transferového oceňovania a porovnateľné údaje nezávislých osôb. Za prípadné nevypracovanie transferovej dokumentácie môže aj SZČO dostať od daňového úradu pokutu do výšky 3 000 eur.