Za čo všetko hrozí podnikateľom pokuta, ak ide o transferové oceňovanie? Aká môže byť výška pokuty za transferové oceňovanie a ako je možné ju znížiť?

 

Pokuty za transferové oceňovanie a ich druhy

Závislým osobám môže byť uložená pokuta za transferové oceňovanie v súvislosti s nesplnením si niektorej zo svojich povinností. V praxi preto môžeme identifikovať niekoľko druhov pokuty za transferové oceňovanie, ktoré môžu daňové úrady závislým osobám uložiť. V tomto článku sa budeme zaoberať tromi pokutami za transferové oceňovanie, s ktorými je možné sa v praxi stretnúť najčastejšie.

Najčastejšie pokuty za transferové oceňovanie:

  • pokuta za nezvýšenie základu dane z príjmov,
  • pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie,
  • pokuta za neoprávnenú korešpondujúcu úpravu základu dane.

 

pokuty za transferové oceňovanie

 

Výšku pokuty za transferové oceňovanie je upravená predovšetkým v zákone č. 563/2003 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o správe daní“). Okrem neho je výška pokuty za transferové oceňovanie v súvislosti s osobitnými situáciami upravená aj zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“).

 

Pokuta za nezvýšenie základu dane z príjmov

Jednou z najdôležitejších povinností závislých osôb je upravovať v daňovom priznaní svoj základ dane z príjmov. Ide o tzv. primárnu úpravu základu dane z príjmov. Závislé osoby musia základ dane z príjmov kvôli transferovému oceňovaniu zvyšovať vtedy, ak sa ich transferové ceny odlišovali od cien, ktoré by sa použili v porovnateľných transakciách nezávislých osôb, a tento rozdiel spôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Viac podrobností o takomto zvyšovaní základu dane závislých osôb nájdete v článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie.

Porušenie povinnosti vykonať v daňovom priznaní zvýšenie základu dane kvôli transferovému oceňovaniu zisťuje daňový úrad pri daňovej kontrole. Posudzuje sa, či suma, o ktorú mal daňovník zvýšiť základ dane, zodpovedá sume, o ktorú ho v daňovom priznaní zvýšil. Ak daňovník v daňovom priznaní základ dane z príjmov nezvýšil vôbec alebo ho zvýšil o nižšiu sumu, nasleduje uloženie pokuty. Daňový úrad vo vyrubovacom konaní rozhodnutím zvýši daň uvedenú v daňovom priznaní o príslušnú sumu.

A to nie je všetko. Okrem toho bude musieť daňovník za toto vyrubenie dane zaplatiť aj pokutu. Táto pokuta za transferové oceňovanie bude vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy, o ktorú správca dane rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní zvýšil daň uvedenú v daňovom priznaní. Ak trojnásobok tejto úrokovej sadzby nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne z vyrubenej sumy. Táto pokuta sa počíta za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania až do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia o daňovej kontrole. V praxi môže byť výška tejto pokuty za transferové oceňovanie veľmi vysoká. Jej výška vplyvom výpočtu na základe ročnej úrokovej miery plynutím času rastie.

„Za nezvýšenie základu dane pre transferové oceňovanie daňový úrad dodatočne vyrubí daň a uloží pokutu.“

 

Pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie

Každá závislá osoba, ktorá uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinná mať vypracovanú transferovú dokumentáciu. Daňový úrad si pri vykonávaní daňovej kontroly môže od daňovníka vyžiadať predloženie transferovej dokumentácie. Daňovník je povinný daňovému úradu predložiť transferovú dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak tak daňovník nespraví, dopúšťa sa správneho deliktu podľa zákona o správe daní, za ktorý nasleduje uloženie pokuty.

Za nevypracovanie alebo chybné vypracovanie transferovej dokumentácie je daňovníkovi ukladaná pokuta vo výške od 60 eur do 3 000 eur. Podľa zákona o správe daní môže daňový úrad túto pokutu uložiť aj opakovane. A to vtedy, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá. Znamená to, že ak daňovník nemá vypracovanú transferovú dokumentáciu, dostane pokutu. Ak si ani po uložení pokuty transferovú dokumentáciu nevypracuje a nepredloží ju daňovému úradu, môže mu byť pokuta uložená znovu.

„Za nevypracovanie transferovej dokumentácie hrozí pokuta vo výške 3 000 eur.“

 

Pokuta za neoprávnenú korešpondujúcu úpravu základu dane

Korešpondujúca úprava základu dane znamená zníženie základu dane z dôvodu transferového oceňovania. Daňovník ju má právo vykonať len v presne špecifikovaných prípadoch. Vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám vtedy, ak vo vzťahu k vzájomným transakciám iná závislá osoba vykonala zvýšenie základu dane alebo jej základ dane zvýšil daňový úrad. Vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám môže daňovník vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane vtedy, ak mu to povolí daňový úrad. Dôležité je, že suma korešpondujúcej úpravy základu dane nesmie presiahnuť sumu primárnej úpravy základu dane inej závislej osoby.

O neoprávnenú korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov ide vtedy, ak daňovník poruší niektoré z vyššie uvedených pravidiel korešpondujúcej úpravy základu dane. Napríklad vykoná korešpondujúcu úpravu základu dane vo vyššej sume ako bola suma primárnej úpravy základu dane. Pokuta za transferové oceňovanie hrozí aj v prípade, keď daňovník korešpondujúcu úpravu základu dane vykoná vtedy, keď primárnu úpravu základu dane iná závislá osoba ani nevykonala. Neoprávnenú korešpondujúcu úpravu základu dane môže daňový úrad zistiť pri daňovej kontrole. Daňový úrad pri zistení neoprávnenej korešpondujúcej úpravy základu dane vo vyrubovacom konaní rozhodnutím zvýši daň uvedenú v daňovom priznaní o príslušnú sumu.

Daňovníka okrem toho neminie ani zaplatenie pokuty. Jej výška sa bude rovnať trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní. Ak trojnásobok tejto úrokovej sadzby nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne z vyrubenej sumy. Výška tejto pokuty za transferové oceňovanie sa bude počítať za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania až do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia o daňovej kontrole.

„Za neoprávnenú korešpondujúcu úpravu základu dane daňový úrad pri daňovej kontrole vyrubí rozdiel dane a aj pokutu.“

 

Nižšie/vyššie pokuty za transferové oceňovanie v osobitných situáciách

Zákon o dani z príjmov obsahuje samostatný § 18a. Ten sa zaoberá výlučne osobitnými situáciami, kedy sa pokuty za transferové oceňovanie znásobujú alebo naopak znižujú.

V prípade, že daňový úrad po daňovej kontrole daňovníkovi vyrubí daň alebo rozdiel dane kvôli tomu, že nezvýšil svoj základu dane pre transferové oceňovanie a zároveň takéto konanie daňovníka nemalo ekonomické opodstatnenie a jeho účelom bolo obchádzanie daňovej povinnosti, pokuta za transferové oceňovanie sa uplatní v dvojnásobnej výške. Ak sa daňovník voči takémuto rozhodnutiu daňového úradu neodvolá a zaplatí rozdiel dane oproti vyrubenej dani v lehote na podanie odvolania, dvojnásobné zvýšenie pokuty sa neuplatní.

„Ak daňovník účelovo obchádzal daňovú povinnosť cez transferové oceňovanie, pokuty sú dvojnásobné.“

Nižšie pokuty za transferové oceňovanie budú mať daňovníci, ktorí požiadajú správcu dane o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania. Ak daňový úrad u týchto daňovníkov začne daňovú kontrolu za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola podaná žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania alebo za dve zdaňovacie obdobia predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania a na základe tejto kontroly vyrubí daňovníkovi daň alebo rozdiel dane, daňový úrad uloží daňovníkovi pokutu len vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne (najmenej 3 %) zo sumy dodatočne vyrubenej dane alebo rozdielu dane.

 

Ak zistíte chybu, je lepšie čo najskôr podať ďalšie daňové priznanie

Mýliť sa je ľudské a každý z nás niekedy spraví chybu. Čo je najlepšie robiť v prípade, ak neskôr zistíte, že ste urobili v transferovom oceňovaní chybu? Poradíme vám čo robiť v takýchto situáciách, aby ste sa vyhli pokutám alebo ich čo najviac zmiernili.

Ak ide o chybu spočívajúcu v tom, že ste nevykonali zvýšenie základu dane alebo ste ho vykonali v nesprávnej výške, prípadne ste v nesprávnej výške vykonali korešpondujúcu úpravu základu dane, je najlepšie čo najskôr podať dodatočné daňové priznanie. Ak sa dodatočným daňovým priznaním daň oproti riadnemu daňovému priznaniu zvýši, dostanete pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne (najmenej 3 %) z dodatočne priznanej dane za každý deň. Ak by vám na túto chybu prišiel daňový úradu, pokuta by bola vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne (najmenej 10 %). Najlepšia situácia pre vás nastáva vtedy, ak chybu zistíte do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. V takomto prípade ešte v tejto lehote podajte opravné daňové priznanie so správnymi údajmi. Za podanie opravného daňového priznania vám totižto nebude uložená žiadna pokuta.

„Chyby si radšej čo najskôr priznajte sami – ukladanú pokutu si tým znížite na tretinu.“

Pokiaľ ide o nesplnenie povinnosti mať vypracovanú transferovú dokumentáciu, existuje len jediné riešenie. Najlepšie je dať si transferovú dokumentáciu čo najskôr vypracovať za všetky obdobia, za ktoré ju vypracovanú nemáte. Akonáhle vám bude doručená výzva na predloženie transferovej dokumentácie, môže byť už neskoro. V 15-dňovej lehote už totižto vypracovať transferovú dokumentáciu nemusí byť uskutočniteľné. A ak áno, cena za takéto expresné vypracovanie transferovej dokumentácie bude pravdepodobne vyššia.