Kedy sa na úročenú a bezúročnú pôžičku vzťahuje transferové oceňovanie? Kedy sa pôžička medzi závislými osobami zahŕňa do transferovej dokumentácie?

Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám

Transferová dokumentácia k pôžičkám je povinnosťou mnohých podnikateľov. Ak medzi sebou závislé osoby uskutočnia transakciu, ktorej predmetom je pôžička alebo úver, nemusí sa na ňu vždy vzťahovať transferové oceňovanie. Nemusí ísť hneď o kontrolovanú transakciu a nemusí sa na ňu hneď vzťahovať aj povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu. Povinnosť vypracovať transferovú dokumentáciu k pôžičkám medzi závislými osobami vo všeobecnosti vzniká vtedy, ak ide o kontrolovanú transakciu, ktorá má vplyv na základ dane z príjmov daňovníka. Transferová dokumentácia k pôžičkám medzi závislými osobami sa teda musí alebo nemusí vypracovať v závislosti od toho, aké postavenie má veriteľ a dlžník z hľadiska dosahovaných príjmov a či bol alebo nebol na pôžičku dohodnutý nejaký úrok.

Ak bol medzi závislými osobami v kontrolovanej transakcii na pôžičku dohodnutý nejaký úrok, tak sa táto pôžička vždy musí zahrnúť do transferovej dokumentácie. V prípade, že ide o bezúročnú pôžičku, tak je potrebné skúmať postavenie zúčastnených strán, či je takáto transakcia kontrolovanou transakciou a či u konkrétneho daňovníka má vplyv na základ dane z príjmov. Vplyv na základ dane z príjmov v prípade bezúročnej pôžičky je vždy nepriamy – v dôsledku uplatnenia nulových úrokov môže byť potrebné u poskytovateľa pôžičky základ dane z príjmov zvýšiť tak, aby zodpovedal trhovým úrokom. Ak je teda bezúročná pôžička vzhľadom na postavenie veriteľa a dlžníka považovaná za kontrolovanú transakciu a zároveň má nepriamy vplyv na základ dane z príjmov daňovníka, tak je potrebné pre ňu vypracovať transferovú dokumentáciu.

„Transferová dokumentácia k pôžičkám sa niekedy musí a niekedy nemusí vypracovať.“

  • poskytnutie úveru medzi závislými (spriaznenými) osobami
    Poskytnutie úveru (pôžičky) medzi spriaznenými osobami (návod)
    10,00 

Úročená a bezúročná pôžička medzi spriaznenými s. r. o.

V praxi sa často poskytujú pôžičky medzi spriaznenými spoločnosťami, ktoré majú napríklad rovnakého majiteľa alebo štatutára. Bez ohľadu na to, či je pôžička medzi prepojenými spoločnosťami úročená alebo neúročená, je potrebné ju vždy zahrnúť do transferovej dokumentácie. Niekedy u jednej a niekedy u oboch spoločností.

Úročená pôžička sa objaví v transferovej dokumentácii aj veriteľa a aj dlžníka. Bezúročná pôžička sa zahrnie len do transferovej dokumentácie spoločnosti, ktorá ju poskytovala. Má vplyv na jej základ dane z príjmov, pretože o výšku obvyklého úroku je povinná ho zvýšiť. Naopak, do transferovej dokumentácie spoločnosti, ktorá bezúročnú pôžičku prijala, sa táto transakcia nezahrnie. Dôvodom je to, že aj keď ide o kontrolovanú transakciu, tak uplatnením nulových úrokov sa u nej neúčtovalo o žiadnom náklade. Zároveň táto transakcia nemá vplyv na jej základ dane z príjmov ani nepriamo cez primárnu úpravu základu dane z príjmov. Keďže u nej uplatnením nulových úrokov nedošlo k zníženiu základu dane z príjmov, tak ho nemusí ani upravovať a teda táto transakcia nemá žiaden vplyv na jej základ dane z príjmov. A pre takéto transakcie sa transferová dokumentácia nevypracúva.

„Úročenú pôžičky zahrnú do dokumentácie obe spoločnosti, bezúročnú len jedna.“

Úročená a bezúročná pôžička medzi spoločníkom a jeho s. r. o.

Ešte častejšie je možné sa v praxi stretnúť s pôžičkami medzi spoločníkmi s. r. o. a ich obchodnou spoločnosťou, či už smerom od spoločníka k spoločnosti alebo naopak. Spoločníci s. r. o. prostredníctvom pôžičiek do svojich firiem vkladajú peniaze namiesto vkladov do základného imania, ktoré treba zapisovať do obchodného registra. Naopak, keď dočasne potrebuje peniaze spoločník, vyberá si ich zo svojej s. r. o. častokrát práve cez pôžičku. V tejto súvislosti si vás však dovolíme upozorniť na § 121 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Podľa neho môže spoločník s. r. o. poskytnúť svojej s. r. o. úver len bezhotovostným spôsobom.

Ak má pôžička medzi spoločníkom a s. r. o. určený nejaký úrok, tak sa vždy zahrnie do transferovej dokumentácie obchodnej spoločnosti. Nezáleží pritom na tom, či pôžičku poskytuje spoločník spoločnosti alebo spoločnosť spoločníkovi. Oveľa častejšie sú však pôžičky medzi spoločníkmi a ich firmami bezúročné, teda s nulovou úrokovou sadzbou. Bezúročná pôžička medzi spoločníkom a jeho firmou pre transferové oceňovanie môže byť niekedy problémom a inokedy nie. Všetko závisí od toho, či pôžičku poskytuje spoločník svojej firme alebo firma svojmu spoločníkovi.

Bezúročná pôžička poskytnutá od spoločníka spoločnosti

Ak bezúročnú pôžičku poskytuje spoločník svojej firme, tak táto obchodná spoločnosť kvôli tomu nemusí zvyšovať základ dane z príjmov. Bezúročná pôžička a transferové oceňovanie v tomto prípade až taký problém nie je. Aj keď ide o kontrolovanú transakciu a úroková sadzba bola iná ako obvyklá, nespôsobilo to obchodnej spoločnosti zníženie základu dane z príjmov. Vplyvom nulovej úrokovej sadzby obchodná spoločnosť neúčtovala o žiadnych úrokových nákladoch a skôr si tým teda spôsobila zvýšenie základu dane z príjmov. Preto nemusí svoj základ dane z príjmov v daňovom priznaní upravovať. A keďže táto kontrolovaná transakcia nemá žiaden vplyv na základ dane z príjmov obchodnej spoločnosti, tak ju ani nezahŕňa do transferovej dokumentácie. U spoločníka by prípadný úrok bol príjmom z kapitálového majetku, na ktorý sa nevzťahuje transferové oceňovanie, takže ani on nemusí v súvislosti s poskytnutou bezúročnou pôžičkou nič robiť.

Bezúročná pôžička poskytnutá od spoločnosti spoločníkovi

Ak bezúročnú pôžičku poskytuje firma spoločníkovi, tak vtedy je všetko inak. Neuplatnený trhový úrok je pre spoločníka nepeňažným príjmom zo závislej činnosti, ktorý u neho bude podliehať dani z príjmov, sociálnemu poisteniu a zdravotnému poisteniu podobne ako mzda. Takéto poskytnutie bezúročnej pôžičky od firmy spoločníkovi, ktoré je pre spoločníka príjmom zo závislej činnosti, podľa usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky nie je považované za kontrolovanú transakciu. A ak teda bezúročná pôžička poskytnutá firmou spoločníkovi nie je kontrolovanou transakciou, tak sa na ňu nevzťahuje transferové oceňovanie. Spoločnosť nie je potrebná vo vzťahu k takejto bezúročnej pôžičke vykonávať úpravu základu dane z príjmov a ani ju zahŕňať do transferovej dokumentácie.

„Pri bezúročných pôžičkách postup záleží od toho, kto ju komu poskytuje.“

Čo musí obsahovať transferová dokumentácia k pôžičkám

Vypracovanie transferovej dokumentácie k pôžičkám sa líši predovšetkým od toho, aký druh transferovej dokumentácie musíte viesť. Iný obsah má skrátená transferová dokumentácia, iný základná transferová dokumentácia a iný úplná transferová dokumentácia. Transferová dokumentácia k pôžičkám preto môže obsahovať rôzne informácie podľa toho, aký druh transferovej dokumentácie musí daňovník viesť. Transferové oceňovanie v praxi najčastejšie zahŕňa pôžičky medzi spoločníkmi a ich s. r. o. Pôžičky medzi slovenskými spoločníkmi a ich slovenskými spoločnosťami sú tuzemskými transakciami, preto sa pre ne vo väčšine prípadov vypracuje skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám. Ako však už bolo vyššie uvedené a vysvetlené, k pôžičke medzi spoločníkom a jeho s. r. o. sa vypracuje transferová dokumentácie len vtedy, ak je úročená. Bezúročné pôžičky medzi spoločníkom a jeho s. r. o. sa do transferovej dokumentácie nezahŕňajú.

„Informácie zahrnuté v transferovej dokumentácii k pôžičkám závisia od jej druhu.“