Aktualizované: Na konci roka 2018 bolo vydané nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré určuje obsah transferovej dokumentácie aj za rok 2018 a neskoršie – viac informácií nájdete v článku Transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019.

Rozlišujú sa tri druhy transferovej dokumentácie. V článku sa dozviete to, kto má aký druh transferovej dokumentácie vypracovať za rok 2018.

Aký predpis upravuje druhy transferovej dokumentácie

Vedenie a vypracovanie transferovej dokumentácie je povinnosťou každého, kto uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami. Táto povinnosť daňovníkom vyplýva z § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o transferovej dokumentácii už ale upravuje iný predpis. Aktuálne ním je usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii“).

„Druhy transferovej dokumentácie upravuje usmernenie Ministerstva financií.“

Usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii upravuje druhy transferovej dokumentácie, obsah transferovej dokumentácie a zásady pre vypracovanie transferovej dokumentácie. Samozrejmosťou je, že usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii určuje aj to, kto má aký druh transferovej dokumentácie viesť. Usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 2016, ako príspevok číslo 22. Môžete si ho stiahnuť aj z našej stránky kliknutím na tento odkaz.

Tri druhy transferovej dokumentácie v roku 2018

Usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácie rozlišuje tri druhy transferovej dokumentácie, ktoré môžu daňovníci viesť:

 • skrátená transferová dokumentácia,
 • základná transferová dokumentácia,
 • úplná transferová dokumentácia.

druhy transferovej dokumentácie

Spomínané druhy transferovej dokumentácie sa od seba odlišujú rozsahom údajov, ktoré musia obsahovať. Ktorý druh transferovej dokumentácie obsahuje najviac a ktorý najmenej údajov, vyplýva už z ich názvov. Najmenej informácií musí obsahovať skrátená transferová dokumentácia. Skrátená transferová dokumentácia má preto najmenší rozsah (najmenej strán) a je aj časovo najmenej náročnejšia na vypracovanie. Cena za vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie je preto najnižšia. Opakom je úplná transferová dokumentácia. Obsahuje najviac informácií, preto má najväčší rozsah (najviac strán) a vypracovanie transferovej dokumentácie v takomto rozsahu je časovo najnáročnejšie. Tomu zodpovedá aj cena za vypracovanie úplnej transferovej dokumentácie. Základná transferová dokumentácia je „niečo medzi“ skrátenou a úplnou transferovou dokumentáciou. Obsahuje všetky údaje, ktoré musí obsahovať skrátená transferová dokumentácia, ale okrem nich obsahuje aj niektoré údaje z úplnej transferovej dokumentácie.

„Rozlišuje sa skrátená, základná a úplná transferová dokumentácia.“

Kto vedie skrátenú transferovú dokumentáciu za rok 2018

Skrátenú transferovú dokumentáciu v roku 2018 vedú:

 1. daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami (napríklad živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby, prenajímatelia nehnuteľností),
 2. daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami,
 3. daňovníci, ktorí uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie (transakcie so závislými osobami zo Slovenska) – títo daňovníci vedú skrátenú transferovú dokumentáciu len o týchto tuzemských kontrolovaných transakciách (okrem daňovníkov, ktorí sú uvedení v písm. c) až g) nasledujúcej časti článku o úplnej transferovej dokumentácii),
 4. daňovníci, ktorí sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy (napríklad obce a nimi zriadené obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie) (ďalej aj ako „subjekty verejnej správy“) pre tuzemské kontrolované transakcie s inými subjektmi verejnej správy alebo s osobami podľa písmena e),
 5. daňovníci s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú zahrnutí do konsolidovanej účtovnej závierky verejnej správy (napríklad sú to obchodné spoločnosti, v ktorých majú obce podiel najmenej 25 %, ale nie viac ako 50 %), pre tuzemské kontrolované transakcie s takými istými daňovníkmi alebo s daňovníkmi podľa písmena d).

Kto vedie úplnú transferovú dokumentáciu za rok 2018

Úplnú transferovú dokumentáciu v roku 2018 vedú:

 1. daňovníci, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) (okrem daňovníkov, ktorí sú uvedení v písm. c) až e) predchádzajúcej časti článku o skrátenej transferovej dokumentácii),
 2. daňovníci, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s daňovníkmi z nezmluvného štátu (okrem daňovníkov, ktorí sú fyzickou osobou alebo mikro účtovnou jednotkou) – títo daňovníci vedú úplnú transferovú dokumentáciu len o týchto kontrolovaných transakciách s daňovníkmi z nezmluvného štátu,
 3. daňovníci, ktorí žiadajú daňový úrad o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania,
 4. daňovníci, ktorí žiadajú daňový úrad o korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám,
 5. daňovníci, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu vo výške viac ako 300 000 eur (okrem daňovníkov, ktorí sú subjektom verejnej správy),
 6. daňovníci, ktorí v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od základu dane odpočítavajú daňovú stratu vo výške viac ako 400 000 eur (okrem daňovníkov, ktorí sú subjektom verejnej správy),
 7. daňovníci, ktorí v zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani (sú prijímateľom investičnej pomoci alebo prijímateľom stimulov).

Kto vedie základnú transferovú dokumentáciu za rok 2018

Základnú transferovú dokumentáciu v roku 2018 vedú všetci daňovníci, ktorí nemajú povinnosť viesť iné druhy transferovej dokumentácie (skrátenú alebo úplnú transferovú dokumentáciu). Kto teda v praxi musí vypracovať základnú transferovú dokumentáciu? Základnú transferovú dokumentáciu vedú napríklad malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky o zahraničných kontrolovaných transakciách (transakcie so závislými osobami zo zahraničia). Pre tuzemské kontrolované transakcie môžu aj títo daňovníci vypracovať transferovú dokumentáciu v skrátenom rozsahu. Ďalej základnú transferovú dokumentáciu vedú aj malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky, ktoré vykonávajú korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám.

„Základnú transferovú dokumentáciu vedú napríklad malé a veľké účtovné jednotky uskutočňujúce transakcie so závislými osobami zo zahraničia.“

Výnimka pre nevýznamné transakcie – môžete o všetkých viesť skrátenú transferovú dokumentáciu

Usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii obsahuje niekoľko všeobecných zásad. Jedna z nich hovorí o výnimke, podľa ktorej o nevýznamných kontrolovaných transakciách môže daňovník viesť skrátenú transferovú dokumentáciu. A to platí o tých daňovníkoch, ktorí by o svojich transakciách inak mali viesť základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu. Tým teda daňovníci, ktorí majú viesť základnú alebo úplnú transferovú dokumentácie, vedú dokumentáciu v takomto rozsahu len o kontrolovaných transakciách, ktoré sú pre nich významné. Pre nevýznamné kontrolované transakcie môžu aj títo daňovníci vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu. Dôležité však je, že ak je transakcia alebo skupina transakcií pre daňovníka nevýznamná, ale jej hodnota presahuje 1 000 000 eur, táto výnimka sa na ňu nevzťahuje.

„O nevýznamných transakciách môžu všetci viesť skrátenú transferovú dokumentáciu.“

Kedy je transakcia významná a kedy je nevýznamná, závisí od konkrétnej situácie. Predovšetkým od ekonomickej veľkosti daňovníka. Pre niekoho, kto má ročné tržby 10 000 eur, môže byť významná transakcia aj v sume 1 000 eur. Ale pre niekoho s ročnými tržbami 10 000 000 eur nie je významná ani transakcia v sume 10 000 eur. Neexistuje nijaký univerzálny vzorec na určenie hranice, do ktorej by sa všetky transakcie považovali za nevýznamné. Usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii sa ale odvoláva na § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Z neho možno odvodiť, že transakcia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie alebo chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. V praxi sa hranica významnosti stanovuje napríklad percentom z obratu, z majetku a podobne alebo ich kombináciou.

Situácia, keď má daňovník viesť dva druhy transferovej dokumentácie

V článku sme si vysvetlili, aké druhy transferovej dokumentácie existujú a akí daňovníci ich vedú. V praxi ale môže nastať aj situácia, že daňovník pre niektoré transakcie má viesť prvý druh transferovej dokumentácie a pre iné transakcie má viesť druhý druh transferovej dokumentácie. Príkladom z praxe sú malé účtovné jednotky, ktoré uskutočňujú aj tuzemské kontrolované transakcie a aj zahraničné kontrolované transakcie. O tuzemských kontrolovaných transakciách majú viesť skrátenú transferovú dokumentáciu, o zahraničných kontrolovaných transakciách majú viesť základnú transferovú dokumentáciu. Ďalším príkladom sú malé účtovné jednotky uskutočňujúce zahraničné kontrolované transakcie, z ktorých niektoré sú významné a niektoré nevýznamné. Vypracovanie transferovej dokumentácie o nevýznamných transakciách sa uskutoční v rozsahu skrátenej dokumentácie, o významných transakciách v rozsahu základnej dokumentácie.

„O niektorých transakciách môžete viesť jeden druh transferovej dokumentácie a o iných iný druh transferovej dokumentácie.“

Ak má daňovník viesť viaceré druhy transferovej dokumentácie, môže sa v zásade rozhodnúť pre dve možnosti. Prvou možnosťou je pre niektoré transakcie vypracovať samostatne jeden druh transferovej dokumentácie a pre iné transakcie vypracovať samostatne iný druh transferovej dokumentácie. Druhou možnosťou je mať jednu transferovú dokumentáciu, ktoré bude obsahovať dve časti. V prvej časti budú zahrnuté transakcie podliehajúce prvému druhu transferovej dokumentácie a v druhej časti budú zahrnuté transakcie podliehajúce druhému druhu transferovej dokumentácie.

Prečo je lepšie uviesť toho v transferovej dokumentácii viac ako treba?

Pokiaľ ide o vypracovanie transferovej dokumentácie, neplatí tú vždy známe „menej je niekedy viac“. Pri transferovej dokumentácii je tomu práve naopak. Čím viac informácií zahrniete do transferovej dokumentácie, tým jednoduchšie daňovému úradu preukážete, že vaše ceny boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Aj samotné usmernenie Ministerstva financií o transferovej dokumentácii uvádza, že okrem minimálneho povinného obsahu môže daňovník do transferovej dokumentácie zahrnúť aj ďalšie informácie. Obzvlášť odporúčame uchovať si všetky relevantné dôkazy o porovnateľných transakciách nezávislých osôb. Ak napríklad máte povinnosť viesť skrátenú transferovú dokumentáciu, môžete do nej zahrnúť aj popis metódy transferového oceňovania. Tým daňovému úradu preukážete, že vaše ceny zodpovedali princípu nezávislého vzťahu alebo že ste základ dane upravili o správnu výšku. Vyhnete sa tým polemikám pri daňovej kontrole a možno tým zabránite aj pokute za transferové oceňovanie.

„V transferovej dokumentácii je lepšie uviesť informácie aj nad rámec povinných údajov.“