Rozumieť definícii závislých osôb nemusí byť jednoduché. V príspevku nájdete viaceré príklady na závislé osoby, po ktorých v tom budete mať jasnejšie.

 

Vysvetlenie definície závislých osôb

V článku Závislé osoby v roku 2018 sme sa venovali analýze rozsiahlej definície závislých osôb v transferovom oceňovaní. Na základe nej vieme, že závislé osoby môžu vznikať na základe štyroch rôznych vzťahov – blízke osoby, ekonomické a personálne prepojenie, iné prepojenie, súčasť konsolidovaného celku. Tento príspevok bude zameraný na vysvetlenie tejto zložitej definície závislých osôb pomocou praktických príkladov. Pri každom type prepojenia najskôr uvedieme jeho stručnú charakteristiku a potom ho na konkrétnom príklade znázorníme.

 

Príklad na blízke osoby v transferovom oceňovaní

Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade (teda priami predkovia a priami potomkovia), súrodenci a manželia. V praxi sú tak závislými osobami na základe vzťahu blízkych osôb deti a ich rodičia, vnúčatá a ich starí rodičia, pravnúčatá a ich prarodičia, brat so sestrou, sestry, bratia a samozrejme aj manželia.

Ďalej sú blízkymi osobami aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Podľa tejto časti definície blízkych osôb už nie všetci príslušníci rodinného alebo obdobného pomeru musia byť závislými osobami. Musí byť medzi nim splnená podmienka, že ujmu toho druhého bude prvý pociťovať ako vlastnú. Príkladom na takéto závislé osoby môžu byť synovec a strýko alebo sesternice. Ale omnoho častejšie v praxi takýmito závislými osobami sú druh s družkou žijúci v spoločnej domácnosti (prípadne aj s deťmi).

„Príkladom na blízke osoby sú aj manželia, súrodenci a rodičia s ich deťmi.“

 

Príklad na ekonomické alebo personálne prepojenie v transferovom oceňovaní

Ekonomickým prepojením alebo personálnym prepojením sa v roku 2018 rozumie:

 1. účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu alebo
 2. vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo
 3. vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, v ktorých má tá istá osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.

V článku Závislé osoby v roku 2018 sme si podrobne vysvetlili základné pojmy – účasť na majetku, účasť na kontrole a účasť na vedení inej osoby alebo subjektu. Na základe ekonomického a personálneho prepojenia je možné v praxi nájsť viaceré príklady na závislé osoby. Je možné konštatovať, že každá právnická osoba je ekonomicky alebo personálne prepojená minimálne s jednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

„Ekonomické a personálne prepojenie existuje v každej právnickej osobe.“

 

Príklady na závislé osoby (účasť na kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu)

Príklady na závislé osoby, ak ide o účasť osoby na kontrole alebo vedení inej osoby:

 • spoločník a s.r.o., v ktorej má najmenej 25 % podiel na základnom imaní,
 • akcionár a a.s., v ktorej má najmenej 25 % podiel na hlasovacích právach,
 • spoločník a v.o.s., v ktorej má najmenej 25 % podiel na zisku,
 • konateľ a s.r.o., v ktorej je konateľom,
 • člen predstavenstva a a.s., v ktorej je členom predstavenstva,
 • člen dozornej rady a a.s., v ktorej je členom dozornej rady.

Príklady na závislé osoby na základe účasti osoby na kontrole alebo vedení inej osoby je možné nájsť aj v nepodnikateľskej sfére:

 • predseda občianskeho združenia a toto občianske združenie,
 • riaditeľ neziskovej organizácie a táto nezisková organizácia,
 • člen dozornej rady alebo revízor neziskovej organizácie a táto nezisková organizácia,
 • starosta obce a táto obec,
 • správca nadácie a táto nadácia,
 • člen dozornej rady alebo revízor nadácie a táto nadácia.

 

Príklady na závislé osoby (vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu)

Príklady na závislé osoby, ak ide o vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo subjektu:

 • Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o., ak v oboch spoločnostiach je spoločníkom s viac ako 25 % podielom na základom imaní tá istá osoba,
 • Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o., ak v oboch spoločnostiach je konateľom tá istá osoba,
 • Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o., ak v Alfa, s.r.o. je spoločníkom s viac ako 25 % podielom na základom imaní tá istá osoba, ktorá je aj konateľom Beta, s.r.o.,
 • občianske združenie a s.r.o., ak predsedom občianskeho združenia je tá istá osoba, ktorá má v s.r.o. viac ako 25 % podiel na základnom imaní,
 • občianske združenie a s.r.o., ak predsedom občianskeho združenia je tá istá osoba, ktorá je konateľom v s.r.o.,
 • nezisková organizácia a s.r.o., ak riaditeľom neziskovej organizácie je tá istá osoba, ktorá má v s.r.o. viac ako 25 % podiel na základnom imaní.

Takisto je možné nájsť mnohé príklady na závislé osoby na základe vzťahu medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením blízkych osôb:

 • Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o., ak v Alfa, s.r.o. má viac ako 25 % podiel na základnom imaní manžel a v Beta, s.r.o. má viac ako 25 % podiel na základnom imaní jeho manželka,
 • Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o., ak v Alfa, s.r.o. je konateľom brat a v Beta, s.r.o. je konateľom jeho sestra,
 • Alfa, s.r.o. a Beta, s.r.o., ak v Alfa, s.r.o. má viac ako 25 % podiel na základnom imaní otec a v Beta, s.r.o. má viac ako 25 % podiel na základnom imaní jeho syn.

 

Príklad na závislé osoby na základe priameho podielu, nepriameho podielu a nepriameho odvodeného podielu

Pri posudzovaní existencie ekonomického prepojenia (účasti na majetku alebo kontrole) zohráva rozhodujúcu úlohu výška podielov. Posudzujú sa podiely na základnom imaní, podiely na hlasovacích právach a podiely na zisku. Pre vznik ekonomického prepojenia ich výška musí byť aspoň 25 %. Môže ísť o priamy podiel, nepriamy podiel a nepriamy odvodený podiel. Výnimkou je podiel na zisku, na základe ktorého vzniká ekonomické prepojenie len pri priamom podiely. V článku Závislé osoby v roku 2018 bol priamy podiel, nepriamy podiel a nepriamy odvodený podiel teoreticky popísaný. V tomto článku si ukážeme ich uplatnenie a výpočet v praxi.

„Výška podielu na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku musí byť aspoň 25 %.“

 

Príklad na závislé osoby na základe priameho podielu

Spoločník má 80 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Alfa. Ide o priamy podiel na základnom imaní, pretože je bezprostredný (bez medzičlánku) a preto ho netreba ani nijakým spôsobom počítať.

 

Príklad na závislé osoby na základe nepriameho podielu

Spoločník má 80 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Alfa. Obchodná spoločnosť Alfa má 70 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Beta. Spoločník má 80 % priamy podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Alfa a 56 % nepriamy podiel (cez obchodnú spoločnosť Alfa) na základnom imaní obchodnej spoločnosti Beta. Nepriamy podiel spoločníka na základnom imaní obchodnej spoločnosti Beta sa vypočítal nasledovne: [(80/100) x (70/100)] x 100 = 56 %.

 

Príklad na závislé osoby na základe nepriameho odvodeného podielu

Spoločník má 80 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Alfa a 90 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Beta. Obchodná spoločnosť Alfa má 30 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Gama. Obchodná spoločnosť Beta má 20 % podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti Gama.

V tejto štruktúre existuje niekoľko druhov podielov. Priamy podiel existuje medzi spoločníkom a spoločnosťou Alfa, medzi spoločníkom a spoločnosťou Beta, medzi spoločnosťou Alfa a spoločnosťou Gama, a medzi spoločnosťou Beta a spoločnosťou Gama. Nepriame podiely existujú medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou Gama a to hneď dva. Prvým je nepriamy podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti Gama vo výške 24 % cez obchodnú spoločnosť Alfa (výpočet: [(80/100) x (30/100)] x 100 = 24 %). Druhým je nepriamy podiel spoločníka na základnom imaní spoločnosti Gama vo výške 18 % cez obchodnú spoločnosť Beta (výpočet: [(90/100) x (20/100)] x 100 = 18 %).

Nepriamy odvodený podiel spoločníka na základnom imaní obchodnej spoločnosti Gama sa vypočíta ako súčet nepriamych podielov spoločníka na základnom imaní obchodnej spoločnosti Gama cez obchodnú spoločnosť Alfa a aj Beta. Výška nepriameho odvodeného podielu spoločníka na základnom imaní obchodnej spoločnosti Gama tak je 42 % (24 % nepriamy podiel cez obchodnú spoločnosť Alfa a 18 % nepriamy podiel cez obchodnú spoločnosť Beta).

 

Príklad na iné prepojenie v transferovom oceňovaní

Iné prepojenie vzniká pri právnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu vytvorenom predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty. Už zo samotnej definície iného prepojenia vyplýva, že jeho skúmanie si vyžaduje osobitný prístup. Všeobecne však možno identifikovať niektoré znaky, ktoré existenciu iného prepojenia budú naznačovať. Ide napríklad o transakcie uskutočňujúce sa za podstatne neobvyklých cien alebo podmienok. Ďalej to môžu byť transakcie, ktoré sa uskutočňujú bez ekonomickej podstaty a slúžia hlavne na zníženie základu dane. Takýmito transakciami sú hlavne také, ktoré daňovník ani nepotrebuje uskutočniť, nezvyšujú jeho ekonomickú prosperitu alebo ani nesúvisia s jeho činnosťou.

„Iné prepojenie charakterizujú neprimerané alebo neopodstatnené transakcie.“

Vychádzajúc z vyššie uvedeného by sme mohli uviesť nasledujúci príklad na závislé osoby na základe iného prepojenia. Obchodná spoločnosť Alfa sa zaoberá obchodnou činnosťou a dosahuje zisk. Súčasťou organizačnej štruktúry obchodnej spoločnosti Alfa je aj právne oddelenie, ktorého kapacita úplne postačuje na riešenie všetkých právnych otázok. Obchodná spoločnosť Beta sa zaoberá poskytovaním právnych služieb a dosahuje stratu. Vlastník obchodnej spoločnosti Alfa a vlastník obchodnej spoločnosti Beta sú dobrí priatelia. Obchodná spoločnosť Alfa od obchodnej spoločnosti Beta nakúpi právne služby v rozsahu 10 hodín za cenu 100 000 eur. Ide o účelovo vytvorenú transakciu, ktorej hlavným cieľom je zníženie základu dane obchodnej spoločnosti Alfa. Obchodná spoločnosť Alfa má právne oddelenie a nepotrebuje si objednávať právne služby za absolútne neprimeranú cenu. Táto transakcia medzi obchodnou spoločnosťou Alfa a Beta preto patrí medzi príklady na závislé osoby na základe iného prepojenia.

 

Príklad na závislé osoby z dôvodu súčasti konsolidovaného celku

Osoby alebo subjekty, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku, sú od roku 2018 závislými osobami. Konsolidovaný celok je definovaný v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“). Rozumie sa ním tzv. „skupina účtovných jednotiek“, ktorú tvoria materská účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky. Závislými osobami tak sú materská účtovná jednotka s dcérskymi účtovnými jednotkami a dcérske účtovné jednotky materskej účtovnej jednotky navzájom. Podrobnosti o určovaní materskej a dcérskej účtovnej jednotky sa nachádzajú v § 22 ods. 3 až 7 zákona o účtovníctve. Mnoho obchodných spoločností si ani neuvedomuje, že tvoria konsolidovaný celok. Je to tak preto, lebo nie sú také veľké, aby už museli zostavovať aj konsolidovanú účtovnú závierku.

„Konsolidovaný celok tvoria materská účtovná jednotka a dcérske účtovné jednotky.“

Príklady na závislé osoby na základe účasti na konsolidovanom celku môžu byť rôzne. Obchodná spoločnosť Alfa má väčšinu hlasovacích práv v obchodnej spoločnosti Beta a aj v obchodnej spoločnosti Gama. Všetky tieto účtovné jednotky spolu tvoria konsolidovaný celok a sú preto závislými osobami. Ďalšie početné príklady na závislé osoby na základe súčasti konsolidovaného celku súvisia s verejnou správou. Ak má napríklad obec zriadenú vlastnú obchodnú spoločnosť, tiež ide o závislé osoby na základe súčasti konsolidovaného celku.