Novela zákona o dani z príjmov priniesla od roku 2023 niekoľko dôležitých zmien aj pre transferové oceňovanie. Prečítajte si o nich viac.

Zmena v definícii závislých osôb: spočítavanie podielov blízkych osôb

V definícii závislých osôb dochádza len k jednej zmene. Týka sa ekonomického prepojenia.

Pre úplnosť si ho zopakujeme. Ekonomickým prepojením sa rozumie priamy, nepriamy alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach, prípadne podiel vo výške najmenej 25 % na zisku. Po novom sa na účely počítania priameho, nepriameho alebo nepriameho odvodeného podielu podiely blízkych osôb spočítavajú. A teda ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené.

Napríklad manžel mal 20 % podiel na základnom imaní spoločnosti A. Aj jeho manželka mala 20 % podiel na základnom imaní tej istej spoločnosti A. Do konca roka 2022 nebol ani jeden z nich s touto spoločnosťou ekonomicky prepojený. Od roku 2023 sa ich podiely spočítavajú a teda majú spolu 40 % podiel na základnom imaní spoločnosti A a tak každý z nich je s ňou prepojený.

Závislá činnosť od roku 2023 už nie je kontrolovanou transakciou

K malej zmene dochádza aj v prípade definície kontrolovanej transakcie.

Znovu si ju pre úplnosť zopakujeme. Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z osôb je fyzická osoba s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem z činnosti alebo z nakladania s majetkom. V doterajšej definícii prepojených osôb bola zakotvená aj jedna výnimka. Podľa nej kontrolovanou transakciou nebol prenájom, ak prenajímateľom bola fyzická osoba, prenajímaná nehnuteľnosť nebola zaradená do obchodného majetku a nájomcom bola fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využívala na osobné účely.

Od roku 2023 pribudla z kontrolovanej transakcie aj ďalšia výnimka. Kontrolovanou transakciou nie jeani právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov. Doteraz sa tak transferové oceňovanie vzťahovalo napríklad aj na odmenu vyplácanú medzi s. r. o. a konateľom. Tiež aj na to, ak sa spoločník s. r. o. vo svojej spoločnosti zamestnal na pracovný pomer alebo dohodu. Od roku 2023 sa tak už na vzťahy, z ktorých plynú príjmy zo závislej činnosti, transferové oceňovanie nevzťahuje.

Základ dane sa bude upravovať len o transakcie nad 10 000 eur

Do konca roka 2022 platilo, že ak sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách medzi spriaznenými osobami líšili od „obvyklých trhových cien“ a tento rozdiel u spriaznenej osoby mal za následok zníženie základu dane z príjmov alebo zvýšenie daňovej straty, musela táto spriaznená osoba o tento rozdiel zvýšiť základ dane z príjmov alebo znížiť daňovú stratu. To znamená, že ak ste napríklad niečo prepojenej osobe predali „pod cenu“, tak ste museli v daňovom priznaní o príslušný rozdiel svoj základ dane z príjmov zvýšiť. Bolo pritom jedno, či išlo o transakciu, ktorej hodnota bola 1 euro alebo 1 milión eur.

Od roku 2023 v tejto súvislosti došlo k veľkej zmene. Má za cieľ zníženie administratívnej záťaže malých podnikateľov pri transakciách s nízkou hodnotou. Základ dane z príjmov alebo daňovú stratu bude potrebné upravovať len vtedy, ak pôjde o významnú kontrolovanú transakciu (alebo skupinu kontrolovaných transakcií). Zákon o dani z príjmov významnú kontrolovanú transakciu (alebo skupinu kontrolovaných transakcií) už vyslovene definuje. Je ňou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom roku jedna alebo viac spriaznených osôb dosiahne zdaniteľný príjem alebo daňový výdavok v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Okrem toho sem patrí aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

Ak teda dôjde k transakcii (alebo skupine transakcií) medzi spriaznenými osobami, z ktorých ani jednej v príslušnom roku z tejto transakcie neplynie zdaniteľný príjem alebo daňový výdavok v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur, tak tieto spriaznené osoby nebudú musieť kvôli nej upravovať základ dane z príjmov alebo daňovú stratu. Transferové oceňovanie bude pre ne jednoduchšie.

Pri úprave základu dane sa má použiť aj smernica OECD

Do zákona o dani z príjmov sa v záujme právnej istoty zavádza nové ustanovenie. Podľa neho sa pri zisťovaní rozdielu, o ktorý sa má upraviť základ dane z príjmov alebo daňová strata, použiť aj metodika OECD. Konkrétne ide o smernicu OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Vďaka tejto zmene naďalej tento dokument nebude právne záväzným aktom. Stane sa len akousi „oficiálnou“ pomôckou, podľa ktorej sa v transferovom oceňovaní pri zisťovaní rozdielu medzi transferovými cenami a obvyklými cenami tiež postupuje, a to tak zo strany daňovníkov, ako aj zo strany daňových úradov.

Vyrubenie dane z príjmov pri daňovej kontrole bude vychádzať z mediánu

Podobne sa tiež v záujme právnej istoty do zákona o dani z príjmov zavádza postup, podľa ktorého daňový úrad pri daňovej kontrole vyrubuje daň z príjmov. Použije sa vtedy, ak sa pri zisťovaní rozdielu, o ktorý mal daňovník upraviť základ dane z príjmov alebo daňovú stratu, vychádza z viacerých porovnateľných nezávislých hodnôt. Môže ísť napríklad o ceny alebo obchodné marže. Ak daňovník správne nevyčíslil rozdiel, o ktorý mal upraviť základ dane z príjmov alebo daňovú stratu, tak pri daňovej kontrole sa tento rozdiel určí podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých porovnateľných hodnôt.

Daňovník však naďalej môže preukázať to a presvedčiť daňový úrad o tom, že vzhľadom na okolnosti je vhodnejšia úprava základu dane z príjmov alebo daňovej straty na inú hodnotu v rámci rozpätia nezávislých hodnôt.

Zmeny v transferovej dokumentácií od roku 2023

Aj po novele zákona o dani z príjmov platí, že o kontrolovaných transakciách je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Jej obsah a rozsah určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Vzhľadom na zmeny, ktoré sa uskutočnili v zákone o dani z príjmov, sa dá predpokladať, že dôjde k zmenám aj v usmernení o transferovej dokumentácii. K dátumu publikovania tohto článku však v tomto smere zatiaľ žiadne zmeny nenastali.

Presa len sa ohľadom transferovej dokumentácie od roku 2023 niečo zmenilo. Je to jazyk, v ktorom sa na výzvu daňového úradu predkladá. Doteraz mohol daňovník transferovú dokumentáciu predložiť v cudzom jazyku len po predchádzajúcom schválení zo strany daňového úradu. Od roku 2023 platí to, že daňovník môže transferovú dokumentáciu už hneď predložiť v cudzom jazyku. Ak však bude daňový úrad požadovať jej predloženie aj slovenskom jazyku, môže na to daňovníka vyzvať. Ten má na to potom lehotu 15 dní odo dňa doručenia výzvy.