V článku nájdete tie najdôležitejšie a najaktuálnejšie údaje k téme transferové oceňovanie platné pre rok 2022.

Na koho sa vzťahuje transferové oceňovanie v roku 2022

Rovnako ako doteraz, tak aj v roku 2022 sa transferové oceňovanie vzťahuje na kontrolované transakcie závislých osôb. Jednoducho povedané, transferové oceňovanie sa bude v tomto roku týkať akokoľvek prepojených fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré v rámci svojho podnikania uskutočnia medzi sebou akýkoľvek nákup, predaj a podobne. Typických príkladov na transakcie, ktoré podliehajú transferovému oceňovaniu, je mnoho. Napríklad fakturácia medzi spoločnosťami, ktoré majú spoločného majiteľa. Ďalej môže ísť o fakturáciu medzi fyzickou osobou (nezáleží na tom, či koná ako podnikateľ alebo nepodnikateľ) a jej obchodnou spoločnosťou. Transferovému oceňovaniu budú podliehať aj obchody medzi firmou syna a firmou otca alebo firmami iných blízkych rodinných príslušníkov.

Ak chcete podrobne spoznať, či sa na váš konkrétny prípad vzťahuje transferové oceňovanie, tak musíte rozumieť dvom definíciám: kontrolovaná transakcia a závislé osoby (resp. spriaznené osoby alebo prepojené osoby). Čo sú to kontrolované transakcie, to sa môžete podrobne dočítať v článku Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia, kde nájdete aj niekoľko príkladov. Kto sa považuje za závislé osoby, to podrobne popisujeme a na príkladoch vysvetľujeme v článku Spriaznené osoby v roku 2021 s vysvetleniami a príkladmi.

Povinnosť používať trhové ceny a zvyšovať základ dane z príjmov

Každý, kto uskutočňuje kontrolovanú transakciu so závislou osobou, by mal v prvom rade dbať na to, aby sa ceny a podmienky v týchto transakciách nelíšili od tých, aké by medzi sebou v porovnateľnej situácii použili úplne nezávislé osoby. To znamená, že aj prepojené osoby by sa mali vo vzájomných transakciách správať tak, ako nezávislé osoby. V praxi by teda cena, za ktorú niekto niečo predáva (resp. kupuje) prepojenej osobe, mala byť rovnaká ako v prípade, keby to predával nezávislému odberateľovi (resp. kupoval od nezávislého dodávateľa).

Ak to tak nie je a došlo tým k zníženiu základu dane z príjmov alebo k zvýšeniu daňovej straty, tak je potrebné o príslušný rozdiel v daňovom priznaní pristúpiť k zvýšeniu základu dane z príjmov alebo k zníženiu daňovej straty. V konečnom dôsledku tak bude zdaňovaný taký výnos (resp. príjem), aký by bol dosiahnutý za použitia „trhovej ceny“. Ak teda niekto spriaznenej osobe predá niečo za 100 eur, ale iným odberateľom to predáva za 150 eur (alebo medzi inými nezávislými osobami sa to predáva za 150 eur), tak bude musieť v daňovom priznaní o 50 eur zvýšiť svoj základ dane z príjmov. To je rozdiel, o ktorý si nižšou cenou znížil tržby a teda aj základ dane z príjmov.

Kedy vzniká nárok na zníženie základu dane z príjmov

Vyššie uvedeným postupom zvýšenia základu dane z príjmov (príp. zníženia daňovej straty) môže dochádzať k dvojitému zdaneniu časti zisku. Na to, aby k dvojitému zdaneniu časti zisku vplyvom vzájomných transakcií závislých osôb a následného zvýšenia základu dane z príjmov jednej závislej osoby nedochádzalo, bola zavedená tzv. „korešpondujúca úprava základu dane z príjmov“. Korešpondujúca úprava základu dane z príjmov spočíva v tom, že ak vplyvom vzájomnej transakcie jedna závislá osoba o určitú sumu svoj základ dane z príjmov zvýši, tak druhá závislá osoba zúčastnená na tejto transakcii má právo si o rovnakú sumu základ dane z príjmov znížiť.

Všetko o dvojitom zdanení zisku a korešpondujúcej úprave základu dane z príjmov spolu s názornými ukážkami si môžete prečítať v článku Korešpondujúca úprava základu dane.

Transferové oceňovanie v daňovom priznaní

Je celkom zrejmé, že téma transferového oceňovania je bezprostredne spojená s daňou z príjmov. Daňový úrad sa o tom, že uskutočňujete kontrolované transakcie so závislými osobami, dozvie práve z vami podaného daňového priznania. V daňovom priznaní, hneď na jeho prvej strane, ste povinný krížikom označiť, že v príslušnom zdaňovacom období ste uskutočnili transakciu so závislou osobou. V prípade fyzických osôb typ B sa potom na mieste na osobitné záznamy tieto závislé osoby vymenúvajú s odôvodnením druhu vzájomného prepojenia. Daňové priznanie právnických osôb zase obsahuje samostatnú tabuľku I, v ktorej je potrebné uviesť sumu transakcií so závislými osobami a určiť, čo bolo ich predmetom (napríklad služby, hmotný majetok, zásoby).

Vypracovanie transferovej dokumentácie v roku 2022

V súvislosti s transakciami so závislými osobami väčšinou vzniká aj povinnosť vypracovania tzv. „transferovej dokumentácie“. Transferová dokumentácia v zásade popisuje transakcie, ktoré daňovník uskutočnil so závislými osobami. Pre ktoré transakcie je potrebné vypracovať transferovú dokumentáciu za rok 2022? V zásade platí, že transferovú dokumentáciu je potrebné vždy vypracovať pre všetky významné tuzemské kontrolované transakcie (teda pre transakcie medzi slovenskými daňovými subjektmi). V ostatných prípadoch závisí existencia alebo neexistencia povinnosti vypracovania transferovej dokumentácie od druhu daňovníka a od druhu transakcií.

Rozlišujú sa tri druhy transferových dokumentácií: skrátená transferová dokumentácia, základná transferová dokumentácia a úplná transferová dokumentácia. Jednotlivé druhy transferovej dokumentácie sa od seba – ako už vyplýva z ich názvu – odlišujú tým, aký je ich rozsah a pre aké druhy transakcií sú určené. Vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie stojí niekoľko desiatok eur a vypracovanie úplnej transferovej dokumentácie stojí niekoľko tisícok eur. V 99 % prípadoch postačuje pre tuzemské transakcie vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu.

Transferovú dokumentáciu si môže daňový úrad vyžiadať pri daňovej kontrole. Lehota na jej predloženie je len 15 dní. Preto je potrebné si túto povinnosť splniť v dostatočnom predstihu, pretože inak už na vypracovanie transferovej dokumentácie nemusí byť dostatok času.

Všetko dôležité o transferovej dokumentácii v roku 2022 si môžete prečítať v samostatnom článku Ako na transferovú dokumentáciu v roku 2022.

Pokuty udeľované daňovým úradom za transferové oceňovanie

Daňový úrad môže pri kontrole zameranej na transferové oceňovanie zistiť viacero nedostatkov. Prípadne nedostatky v transferovom oceňovaní zistí pri inak zameranej daňovej kontrole. Pokiaľ ide o tie, ktoré sa týkajú transferového oceňovania, tak v zásade ide o pokutu za nesprávne vyplnené daňové priznanie (napríklad neuvedenie toho, že daňovník uskutočnil transakciu so závislou osobou), pokutu súvisiacu s nesprávne vyčísleným základom dane z príjmov (daňovník nezvýšil základ dane z príjmov) a o pokutu za nevypracovanie transferovej dokumentácie.

Pokuta za nesprávne vyplnené daňové priznanie v súvislosti s transakciami so závislými osobami je od 30 eur do 3 000 eur. Pokuta za to, že daňovník nevykonal v súvislosti s transakciami so závislými osobami zvýšenie základu dane z príjmov, je vo výške 10 % zo sumy, o ktorú daňový úrad zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň z príjmov uvedenú v daňovom priznaní. Okrem toho bude musieť daňovník samozrejme zaplatiť aj rozdiel medzi daňou z príjmov, ktorú odviedol, a daňou z príjmov, ktorú mal odviesť. Pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie je od 30 eur do 3 000 eur. Možno ju uložiť v rovnakej výške aj opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a pokiaľ protiprávny stav trvá. Čiže daňový úrad ju môže daňovníkovi ukladať dovtedy, kým mu transferová dokumentácia nebude predložená.

Ak chcete o pokutách v transferovom oceňovaní vedieť viac, môžete si o nich prečítať viac v článku Pokuty za transferové oceňovanie.