Článok 1 – Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť RONNES, s. r. o., sídlo: Tekovská ul. 2335/2, 934 01 Levice, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 44306/N, IČO: 51159651, DIČ: 2120627069, e-mail: info@profitransferoveocenovanie.sk, telefónne číslo: +421 950 700 070 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ v príslušnom slovnom tvare).
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“ v príslušnom slovnom tvare) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov“ v príslušnom slovnom tvare).

Článok 2 – Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pri používaní kontaktných formulárov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby predovšetkým na účel vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Dotknutá osoba nie je povinná prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje, čo však má za následok nemožnosť vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 2. Prevádzkovateľ spracúva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby na základe nasledujúcich právnych základov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, pričom tieto osobné údaje uchováva po dobu vzájomnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a trvania povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 5. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať a právo na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak si myslí, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov.
 6. Kontaktné formuláre nie sú prednostne určené pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.

Článok 3 – Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom pri uskutočňovaní objednávok

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby predovšetkým na účel prijímania objednávok, uzatvorenia kúpnej zmluvy, plnenia kúpnej zmluvy, dodania predmetu kúpnej zmluvy, fakturácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a nevyhnutnej komunikácie medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľovi je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná ich prevádzkovateľovi poskytnúť, čo však má za následok nemožnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ spracúva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby na základe nasledujúcich právnych základov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby), a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa, pričom tieto osobné údaje uchováva po dobu splnenie kúpnej zmluvy a trvania povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania a prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 5. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať a právo na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak si myslí, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov.
 6. Produkty ponúkané v e-shope nie sú prednostne určené pre dotknuté osoby mladšie ako 16 rokov.