Vypracovanie transferovej dokumentácie je náročná úloha. Prečítajte si článok o najčastejších otázkach a najdôležitejších pravidlách, ktoré s ňou súvisia.

 

Predpisy upravujúce vypracovanie transferovej dokumentácie

Hlavným predpisom upravujúcim vypracovanie transferovej dokumentácie je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Vypracovanie transferovej dokumentácie sa stáva povinnosťou závislých osôb až vtedy, keď uskutočnia vzájomnú transakciu. Ak závislé osoby v príslušnom roku neuskutočnia žiadnu kontrolovanú transakciu, vypracovanie transferovej dokumentácie sa ich netýka. Zákon o dani z príjmov však stanovuje len povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu. Samotný obsah transferovej dokumentácie je už upravený usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie“).

„Transferová dokumentácia – zákon ustanovuje povinnosť viesť ju, usmernenie jej obsah.“

 

Kto vedie transferovú dokumentáciu – dodávateľ alebo odberateľ?

Závislé osoby, ktoré uskutočnia vzájomnú transakciu, častokrát nevedia, na ktorú z nich sa vzťahuje vypracovanie transferovej dokumentácie. Na jednu z nich alebo na obe závislé osoby? Odpoveď je jednoduchá – na obe závislé osoby. V zákone o dani z príjmov a ani v usmernení o obsahu transferovej dokumentácie sa nehovorí o tom, že by len jedna zo závislých osôb bola povinná vypracovať transferovú dokumentáciu. Vypracovanie transferovej dokumentácie je teda povinnosťou každej závislej osoby. A to bez ohľadu na to, či v danej kontrolovanej transakcii je dodávateľom alebo odberateľom, či jej vzniká náklad alebo výnos a podobne. Transakciu, ktorú medzi sebou uskutočnili závislé osoby, zahrnie každá z nich do svojej transferovej dokumentácie.

„Transferovú dokumentáciu musia vypracovať obe závislé osoby uskutočňujúce transakciu.“

 

Druhy transferovej dokumentácie – skrátená, základná a úplná

Prvou otázkou, na ktorú musia závislé osoby pred vypracovaním transferovej dokumentácie poznať odpoveď, je tá, aký druh transferovej dokumentácie vedú. Rozlišujú sa totižto tri druhy – skrátená transferová dokumentácia, základná transferová dokumentácia a úplná transferová dokumentácia. Daňovníkovi je v rozsiahlych ustanoveniach usmernenia o obsahu transferovej dokumentácie určené, ktorý druh transferovej dokumentácie vedie. Vyznať sa v tom, kto vedie ktorých druh transferovej dokumentácie, nemusí byť kvôli zložitým podmienkam na zatriedenie vôbec jednoduché. Existuje tu veľa výnimiek. Napríklad živnostník alebo malá s.r.o. (mikro účtovná jednotka) vedú pre všetky kontrolované transakcie (tuzemské i zahraničné) skrátenú transferovú dokumentáciu. Ak ale títo daňovníci odpočítavajú od základu dane veľkú daňovú stratu alebo uskutočňujú transakcie s osobami z rizikových krajín, musia viesť úplnú transferovú dokumentáciu.

 

Je vypracovanie transferovej dokumentácie povinné aj vtedy, ak sa použila nízka cena?

Transakcie závislých osôb môžu prebiehať vo vysokých, ale i v nízkych cenách, častokrát symbolických. Vypracovanie transferovej dokumentácie je povinnosťou závislých osôb bez ohľadu na to, v akej cene sa daná transakcia uskutočnila. V zákone o dani z príjmov a ani v usmernení o obsahu transferovej dokumentácie takáto výnimka nie je. Ani cena tak nemá žiadny vplyv na to, či závislé osoby musia alebo nemusia transferovú dokumentáciu vypracovať. Práve naopak, ak je cena v transakcii medzi závislými osobami nízka, tak práve vtedy existuje najväčšie riziko, že v dôsledku nej došlo k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Cena a vypracovanie transferovej dokumentácie však môžu mať iný vplyv na transferovú dokumentáciu.

„Transferová dokumentácia sa vypracúva aj pre transakcie za 1 cent.“

 

Nízka cena transakcie a vypracovanie transferovej dokumentácie v skrátenom rozsahu – výnimka pre nevýznamné transakcie daňovníkov

Cena kontrolovanej transakcie predsa len má nejaký vplyv na transferovú dokumentáciu. Súvisí s výnimkou, ktorú daňovníkom, ktorí vedú základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, ponúka usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie. Daňovníci, ktorí majú viesť základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, vedú dokumentáciu v takto určenom rozsahu len o kontrolovaných transakciách, ktoré sú pre nich významné, avšak vždy o transakciách alebo skupinách transakcií s hodnotou nad 1 000 000 eur v príslušnom zdaňovacom období. O nevýznamných kontrolovaných transakciách vedú aj títo daňovníci dokumentáciu v rozsahu skrátenej transferovej dokumentácie.

Cena kontrolovanej transakcie je tak pre niektorých daňovníkov dôležitá z hľadiska druhu transferovej dokumentácie, ktorá sa bude vypracovávať. Vyššie uvedené znamená, že ak je cena transakcie z pohľadu daňovníka nevýznamná, môže pre túto transakciu vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu. A to aj vtedy, ak by z hľadiska druhu tejto transakcie a typu daňovníka mal viesť základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu. V praxi existuje veľa daňovníkov, ktorým môže táto výnimka pomôcť aj v tom, že sa im vďaka nej zníži cena za vypracovanie transferovej dokumentácie, ak si ju nechávajú vypracovávať externe. Cena za vypracovanie transferovej dokumentácie externých poskytovateľov týchto služieb totižto závisí hlavne od druhu transferovej dokumentácie.

„O transakciách v nevýznamnej cene môžu viesť všetci daňovníci skrátenú dokumentáciu.“

Kedy je transakcia pre daňovníka významná a kedy nevýznamná, je veľmi individuálne. Závisí to od ekonomickej veľkosti daňovníka. Definíciu významnosti možno nájsť v § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Významnosť je tu však popísaná všeobecne: „Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie.“ Na určenie hranice významnosti sa v praxi najčastejšie používa určité percento z tržieb, nákladov, majetku, vlastného imania daňovníka a podobne.

 

Príklad na vypracovanie transferovej dokumentácie v skrátenom rozsahu, ak cena transakcie nebola významná

Obchodná spoločnosť (malá účtovná jednotka) uskutočňuje tuzemské kontrolované transakcie so svojím spoločníkom a aj zahraničné kontrolované transakcie so svojou dcérskou spoločnosťou z Českej republiky. Podľa usmernenia o obsahu transferovej dokumentácie by mala táto obchodná spoločnosť viesť dva druhy transferovej dokumentácie. Skrátenú transferovú dokumentáciu by mala vypracovať pre tuzemské kontrolované transakcie. A základnú transferovú dokumentáciu by mala vypracovať pre zahraničné kontrolované transakcie. Vzhľadom na to, že cena zahraničných kontrolovaných transakcií bola z pohľadu veľkosti majetku, vlastného imania, tržieb a nákladov tejto obchodnej spoločnosti nevýznamná, môže byť vypracovanie transferovej dokumentácie aj o týchto zahraničných kontrolovaných transakciách zahrnuté do skrátenej transferovej dokumentácie.

 

Zoskupovanie transakcií do skupín pri vypracovaní transferovej dokumentácie

Vypracovanie transferovej dokumentácie by sa malo urobiť za každú kontrolovanú transakciu samostatne. Niektoré kontrolované transakcie je však možné zoskupiť a vypracovať transferovú dokumentáciu spoločne za skupinu týchto kontrolovaných transakcií. Nie ktorékoľvek kontrolované transakcie sa môžu zoskupovať do skupín.

Zoskupiť možno len viacero kontrolovaných transakcií s tou istou závislou osobou, ktoré sú:

  1. rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
  2. vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
  3. porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

pokiaľ vypracovanie transferovej dokumentácie za tieto transakcie spoločne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach ocenenia.

Ak sa daňovník pri vypracovaní transferovej dokumentácie rozhodne zoskupiť kontrolované transakcie do skupiny, musí dôvody takéhoto zoskupenia v dokumentácii aj uviesť.

 

Príklad na zoskupenie transakcií do skupiny pri vypracovaní transferovej dokumentácie

Obchodná spoločnosť má s inou obchodnou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej predmetom je vedenie účtovníctva. Tieto obchodné spoločnosti sú závislými osobami. Každý mesiac na základe faktúr platí prvá závislá osoba druhej závislej osobe paušálnu sumu 100 eur za vedenie účtovníctva. Tieto kontrolované transakcie sú rovnakého druhu (rovnaká služba) a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok (rovnaká zmluva, rovnaká cena). Aj z tohto dôvodu sa môžu tieto transakcie zlúčiť do jednej skupiny kontrolovaných transakcií. Vypracovanie transferovej dokumentácie sa tak môže urobiť za celú skupinu kontrolovaných transakcií spolu a nie samostatne za každú jednu transakciu.

 

Odvolávanie sa na staršiu transferovú dokumentáciu

Vypracovanie transferovej dokumentácie by sa malo vykonať za každé jedno zdaňovacie obdobie, v ktorom sa uskutočňujú kontrolované transakcie. Kontrolované transakcie medzi závislými osobami sa však v praxi častokrát každý rok opakujú. Usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie v tomto daňovníkom povoľuje uplatniť zjednodušenie. Ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, pri vypracovaní transferovej dokumentácie sa môže daňovník odvolať na informácie uvedené v transferovej dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Predstavme si teda prípad, že v roku 2018 od závislej osoby nakupujete tovar za 100 eur/kus. A v rovnakej cene a za rovnakých podmienok ste ho nakupovali od závislej osoby aj v roku 2017. Preto sa v takomto prípade môžete pri vypracovaní transferovej dokumentácie o týchto transakciách za rok 2018 odvolať na vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2017.

„Ak sa rovnaké transakcie každý rok opakujú, nemusíte ich analyzovať znovu, ale môžete sa odvolať na staršiu transferovú dokumentáciu.“