Skrátená transferová dokumentácia je určená pre väčšinu daňovníkov. V príspevku sa dozviete, na koho sa vzťahuje jej vypracovanie a čo musí obsahovať.

 

Skrátená transferová dokumentácia

Vedenie transferovej dokumentácie je povinnosťou závislých osôb, ktoré medzi sebou uskutočňujú kontrolované transakcie. Skrátená transferová dokumentácia je jednou z troch transferových dokumentácií, ktoré môžu daňovníci o kontrolovaných transakciách viesť. Ako už vyplýva z názvu, skrátená transferová dokumentácia je v porovnaní so základnou transferovou dokumentáciou alebo úplnou transferovou dokumentáciou najjednoduchšia. Obsahuje najmenej informácií. Vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie je tak pre daňovníka administratívne, časovo i finančne najmenej náročnejšie.

„Skrátená transferová dokumentácia je najjednoduchšou transferovou dokumentáciou.“

 

Kto vedie skrátenú transferovú dokumentáciu

Daňovník sa nemôže svojvoľne rozhodnúť pre vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácia, základnej transferovej dokumentácia alebo úplnej transferovej dokumentácie. Kto a v akom prípade má povinnosť viesť určitý druh transferovej dokumentácie, je určené usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie“). Príslušnosť k druhu transferovej dokumentácie sa posudzuje hlavne podľa veľkosti daňovníka a rizikovosti kontrolovaných transakcií z pohľadu daňových únikov. Skrátená transferová dokumentácia je preto určená pre najmenších daňovníkov a najmenej rizikové transakcie iných daňovníkov.

 

Daňovníci, ktorí vedú skrátenú transferovú dokumentáciu

Skrátená transferová dokumentácia je určená pre týchto daňovníkov:

 • daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami (napríklad živnostníci) – skrátená transferová dokumentácia pre všetky kontrolované transakcie,
 • daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami (napríklad malá s.r.o.) podľa 2 ods. 6, 10 a 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“) – skrátená transferová dokumentácia pre všetky kontrolované transakcie,
 • daňovníci, ktorí sú malou účtovnou jednotkou, veľkou účtovnou jednotkou, subjektom verejného záujmu, vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS alebo sú inou právnickou osobou (napríklad občianskym združením) – skrátená transferová dokumentácia pre tuzemské kontrolované transakcie,
 • daňovníci, ktorí sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy podľa 22a zákona o účtovníctve – skrátená transferová dokumentácia pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa nasledujúceho bodu,
 • daňovníci s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy podľa § 22a zákona o účtovníctve – skrátená transferová dokumentácia pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa predchádzajúceho bodu.

Poznámka: V určitých prípadoch sú aj vyššie uvedení daňovníci povinní viesť základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu. Tieto prípady vymenúva usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie. Ide napríklad o situáciu, keď vykonávajú korešpondujúcu úpravu základu dane alebo žiadajú o odsúhlasenie konkrétnej metódy transferového oceňovania.

 

Skrátená transferová dokumentácia aj pre nevýznamné kontrolované transakcie

Usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie vo svojich ustanoveniach pozná aj jednu veľmi dôležitú výnimku. Podľa nej sa skrátená transferová dokumentácia môže vypracovať aj pre také kontrolované transakcie, pre ktoré by sa za iných okolností musela vypracovať základná alebo úplná transferová dokumentácia.

Usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie hovorí, že aj daňovníci, ktorí majú viesť dokumentáciu v rozsahu základnej transferovej dokumentácie alebo úplnej transferovej dokumentácie, vedú dokumentáciu v takto určenom rozsahu len:

 • o kontrolovaných transakciách, ktoré sú pre daňovníka významné a
 • o kontrolovaných transakciách alebo skupinách transakcií s hodnotou nad 1 000 000 eur v príslušnom zdaňovacom období, aj keď sú pre daňovníka nevýznamné.

O všetkých ostatných kontrolovaných transakciách sa aj u týchto daňovníkov vedie skrátená transferová dokumentácia. U daňovníka, ktorý má viesť základnú alebo úplnú transferovú dokumentáciu, sa teda skrátená transferová dokumentácia vypracuje aj pre akékoľvek nevýznamné kontrolované transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií, ak ich výška nepresiahne 1 000 000 eur. Táto výnimka znamená teda aj to, že napríklad u malých alebo veľkých účtovných jednotiek sa môže viesť skrátená transferová dokumentácia aj pre zahraničné kontrolované transakcie, ak sú nevýznamné.

„O nevýznamných transakciách vedú všetci daňovníci skrátenú transferovú dokumentáciu.“

Kľúčové je však vedieť to, kedy ide o významnú a kedy ide o nevýznamnú kontrolovanú transakciu. Odpoveď na túto otázku je vždy individuálna a závisí od okolností konkrétneho daňovníka. Pre malú firmu môže byť významná transakcia aj vo výške 1 000 eur, ale pre veľkú firmu nemusí byť významná transakcia ani vo výške 10 000 eur. Pre určenie významnosti je možné použiť jej definíciu v § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve.

 

Príklady daňovníkov, ktorí vedú skrátenú transferovú dokumentáciu

Skrátená transferová dokumentácia sa vypracúva napríklad pre tieto transakcie:

 • živnostník predá službu/majetok inému živnostníkovi (svojej blízkej osobe),
 • r.o. (mikro účtovná jednotka) poskytne svojmu konateľovi/spoločníkovi úver,
 • firma (mikro účtovná jednotka) predá službu/majetok inej firme (mikro účtovnej jednotke), s ktorou je ekonomicky alebo personálne prepojená,
 • slovenská s.r.o. (mikro účtovná jednotka) predá službu/majetok českej s.r.o., s ktorou je ekonomicky a personálne prepojená,
 • slovenská obchodná spoločnosť (mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka) predá službu/majetok slovenskej obchodnej spoločnosti (mikro, malej alebo veľkej účtovnej jednotke), s ktorou je ekonomicky a personálne prepojená,
 • slovenská obchodná spoločnosť (mikro, malá alebo veľká účtovná jednotka) uskutoční nevýznamnú kontrolovanú transakciu so zahraničnou obchodnou spoločnosťou, s ktorou je ekonomicky a personálne prepojená,
 • občianske združenie zaplatí za službu s.r.o., s ktorou je personálne prepojené,
 • nezisková organizácia zaplatí za majetok s.r.o., s ktorou je personálne prepojená,
 • obec prenájme nehnuteľnosť obchodnej spoločnosti, ktorej je vlastníkom.

 

Skrátená transferová dokumentácia a jej obsah 

Obsah skrátenej transferovej dokumentácie upravuje usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie. Skrátená transferová dokumentácia je najjednoduchšia a preto obsahuje len základné informácie o daňovníkovi, jeho závislých osobách a kontrolovaných transakciách. Napriek tomu si vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie vyžaduje náležitú pozornosť. Akýkoľvek nedostatok, zabudnutie zahrnutia závislej osoby alebo kontrolovanej transakcie, môže znamenať pokutu vo výške 3 000 eur.

„Skrátená transferová dokumentácia je najjednoduchšia, no nesmie sa podceniť.“

Skrátená dokumentácia obsahuje tieto informácie:

 1. identifikácia a právna formu daňovníka a závislých osôb daňovníka,
 2. popis organizačnej a vlastníckej štruktúry daňovníka a závislých osôb daňovníka,
 3. zoznam kontrolovaných transakcií daňovníka so závislými osobami,
 4. popis jednotlivých kontrolovaných transakcií daňovníka, ktorý musí obsahovať identifikáciu zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažné vyjadrenie hodnoty kontrolovanej transakcie a ďalšie informácie o kontrolovanej transakcii (obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 5. informácia o peňažnom plnení a nepeňažnom plnení, ktoré bolo za daňovníka poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od zahraničnej závislej osoby, ak ich príjemcovia sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, okrem týchto plnení vyplácaných za klinické skúšanie.