Čo je to transferová dokumentácia a kto má povinnosť ju mať vypracovanú? V článku sa dozviete najdôležitejšie informácie o transferovej dokumentácii.

 

Transferová dokumentácia – kto ju musí mať vypracovanú?

Transferová dokumentácia patrí medzi jedny z najdôležitejších povinností závislých osôb. Je možné povedať, že každá fyzická osoba alebo právnická osoba je prepojená s nejakou inou fyzickou alebo právnickou osobou. Napríklad každý živnostník má buď rodičov, manžela/-ku, deti alebo súrodencov. A podobne, každá právnická osoba má nejaký štatutárny orgán alebo nejakého vlastníka. Transferová dokumentácia, resp. vypracovanie transferovej dokumentácie, však nemusí byť povinnosťou každej závislej osoby.

Transferovú dokumentáciu majú povinnosť mať vypracovanú závislé osoby, ale len vtedy, ak uskutočňujú medzi sebou vzájomné transakcie. Vyplýva to z § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Ten hovorí, že transferová dokumentácia sa u závislých osôb vedie o kontrolovaných transakciách a o použitej metóde transferového oceňovania. Ak závislé osoby žiadne kontrolované transakcie neuskutočňujú, tak nemôžu ani používať žiadne metódy transferového oceňovania a preto nemôžu ani viesť žiadnu transferovú dokumentáciu. Nemali by totižto do nej čo uviesť, bola by prázdna. Transferová dokumentácia a jej vypracovanie je tak povinnosťou závislých osôb až vtedy, keď uskutočňujú kontrolované transakcie.

„Transferová dokumentácia sa týka závislých osôb, ktoré uskutočňujú vzájomné transakcie.“

 

Kontrolovaná transakcia a vypracovanie transferovej dokumentácie

Ako sme uviedli, transferová dokumentácia a jej vypracovanie je povinnosťou len tých závislých osôb, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie. Preto je veľmi dôležité vedieť, čo sa považuje za kontrolovanú transakciu. Podľa zákona o dani z príjmov je kontrolovanou transakciou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi závislými osobami. Zároveň musí platiť, že aspoň jedna z týchto závislých osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Vypracovanie transferovej dokumentácie je teda povinnosťou závislých osôb, medzi ktorými existuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah.

„Kontrolovaná transakcia je vzťah medzi dvoma alebo viacerými závislými osobami.“

 

Príklady na kontrolované transakcie, o ktorých sa vedie transferová dokumentácia

Vypracovanie transferovej dokumentácie je povinné napríklad pre tieto kontrolované transakcie:

  • spoločník s.r.o. príjme pôžičku od s.r.o., v ktorej má najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo v ktorej je konateľom,
  • prvá firma poskytne službu/predá tovar druhej firme, pričom v oboch firmách má najmenej 25 % podiel na základnom imaní tá istá osoba,
  • prvá firma poskytne službu/predá tovar druhej firme, pričom v prvej firme má otec a v druhej firme má syn najmenej 25 % podiel na základnom imaní,
  • prvý živnostník poskytne službu/predá tovar druhému živnostníkovi, pričom títo živnostníci sú blízkymi osobami (súrodenci, manželia, rodič a dieťa a podobne).

 

Výnimka na vypracovanie transferovej dokumentácie pre kontrolovanú transakciu

Zákon o dani z príjmov pozná aj výnimku, kedy o kontrolovanú transakciu nejde, aj keď právny vzťah uskutočnia závislé osoby. Kontrolovanou transakciou nie je prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku, a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Prenájom nehnuteľnosti medzi blízkymi osobami tak niekedy nemusí byť kontrolovanou transakciou, na ktorú musí byť vypracovaná transferová dokumentácia. Táto nehnuteľnosť ale nesmie byť zaradená do obchodného majetku a nájomca nehnuteľnosti ju nesmie využívať na iné, než osobné účely. Rovnako, príjmy z prenájmu tejto nehnuteľnosti musia patriť medzi príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Ak by išlo o príjmy z prenájmu na základe živnosti, transferová dokumentácia by na takúto transakciu musela byť vypracovaná.

„Výnimka na vypracovanie transferovej dokumentácie sa vzťahuje na prenájom nehnuteľnosti medzi blízkymi fyzickými osobami.“

 

Príklad na výnimku na vypracovanie transferovej dokumentácie

Starší súrodenec vlastní byt v Bratislave, ktorého dve izby prenajíma študentom. Príjmy z tohto prenájmu zdaňuje ako príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Prenajímateľ túto nehnuteľnosť nemá zaradenú do obchodného majetku. Jedným z nájomcov prenajímateľa je jeho mladší súrodenec, ktorý ešte študuje na vysokej škole v Bratislave a na tento účel túto nehnuteľnosť využíva. Tento právny vzťah, aj keď ide o závislé osoby, nie je kontrolovanou transakciou. Ide o výnimku, pre ktorú sa nemusí transferová dokumentácia vypracovávať.

 

Transferová dokumentácia – čo je to a čo obsahuje?

Transferová dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách. Zjednodušene povedané, transferová dokumentácia popisuje závislé osoby daňovníka, aké transakcie uskutočnil daňovník so závislými osobami, v akých cenách sa tieto transakcie uskutočnili a či tieto ceny zodpovedali princípu nezávislého vzťahu. Obsah transferovej dokumentácie upravuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Rozlišujú sa tri druhy transferovej dokumentácie: skrátená transferová dokumentácia, základná transferová dokumentácia, úplná transferová dokumentácia. Každá transferová dokumentácia má pritom iný obsah a vedú ju iné typy daňovníkov. Skrátená transferová dokumentácia je najjednoduchšia, obsahuje najmenej informácií a vedú ju hlavne malí daňovníci (fyzické osoby a mikro účtovné jednotky). Naopak, úplná transferová dokumentácia obsahuje detailné informácie o daňovníkovi, jeho závislých osobách a kontrolovaných transakciách. Je určená hlavne pre veľkých daňovníkov.

„Transferová dokumentácia popisuje závislé osoby a kontrolované transakcie daňovníka.“

 

Transferová dokumentácia a jej predkladanie daňovému úradu

Daňový úrad je oprávnený pri daňovej kontrole žiadať od daňovníka predloženie transferovej dokumentácie. Daňovník je povinný predložiť transferovú dokumentáciu daňovému úradu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že daňovník v tejto lehote daňovému úradu nepredloží transferovú dokumentáciu, daňový úrad mu uloží pokutu vo výške od 60 eur do 3 000 eur. Ak následne daňovník transferovú dokumentáciu nevypracuje a nepredloží, môže mu daňovú úrad uložiť pokutu aj opakovane. Rovnaká pokuta je ukladaná daňovníkovi aj za nedostatočne vypracovanú transferovú dokumentáciu. Daňový úrad je oprávnený žiadať od daňovníka predloženie transferovej dokumentácie hneď po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Napríklad transferovú dokumentáciu za rok 2017 môže daňový úrad žiadať už v apríli 2018 (ak daňovník nemá odklad daňového priznania).

„Za nevypracovanie transferovej dokumentácie hrozí pokuta vo výške 3 000 eur.“

 

Transferová dokumentácia a doba na jej uchovávanie

Zákon o dani z príjmov sa pri určení doby, počas ktorej sa transferová dokumentácia musí uchovávať, odvoláva na dobu, po ktorej zaniká právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Táto doba je upravená v § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Vo všeobecnosti teda platí, že daňovník je povinný transferovú dokumentáciu uchovávať počas piatich rokov nasledujúcich od konca roka, ktorého sa týkala. Napríklad transferovú dokumentáciu za rok 2018 je daňovník povinný uchovávať do konca roka 2023. Ak v danom roku daňovník dosiahol daňovú stratu, transferovú dokumentáciu je povinný uchovávať počas siedmich rokov nasledujúcich od jeho konca. Transferová dokumentácia súvisiaca s medzinárodnými zmluvami v oblastní daní sa zase uchováva až počas desiatich rokov od konca roka, ktorého sa týkala. Desať rokov sa teda uchováva transferová dokumentácia obsahujúca zahraničné kontrolované transakcie.

„Daňovník je povinný transferovú dokumentáciu uchovávať najmenej 5 rokov.“