Prehľad všetkého, čo potrebujete k téme „transferové oceňovanie“ pre rok 2020 vedieť. Na koho sa vzťahuje, aké sú pokuty a ako vypracovať dokumentáciu.

Na úvod je možné povedať, že v transferovom oceňovaní sa v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim rokom žiadne zásadné zmeny neudiali (ide len o dve menšie zmeny). Transferové oceňovanie teda v roku 2020 nezasiahli žiadne dôležité zmeny. Preto vám tento článok poslúži skôr ako prehľad pre rýchle zorientovanie sa v tejto náročnej téme.

Koho sa v roku 2020 týka transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie sa v roku 2020 týka každého, kto uskutoční kontrolovanú transakciu.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare) je kontrolovanou transakciou právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z týchto osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

Jednoducho povedané, transferové oceňovanie vás v roku 2020 určite neobíde vtedy, ak budete uskutočňovať nejaké transakcie s prepojenými osobami a ste fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou.

Poznámka: Je nevyhnutné ešte dodať, že transferové oceňovanie sa netýka prenájmu fyzickou osobou, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely (nie na podnikanie).

Závislé osoby v transferovom oceňovaní v roku 2020

Ako je možné si všimnúť, definícia kontrolovanej transakcie obsahuje jedno veľmi dôležité slovné spojenie – závislé osoby (zvykne sa preň používať aj výraz „spriaznené osoby“). Toto slovné spojenie je dôležité z toho dôvodu, že transferové oceňovanie sa vzťahuje len na tie transakcie, ktoré uskutočnia závislé osoby.

Závislými osobami v roku 2020 sú:

 • blízke osoby,
 • ekonomicky alebo personálne prepojené osoby alebo subjekty,
 • inak prepojené osoby alebo subjekty,
 • osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Na tomto mieste sa podrobnej definícii závislých osôb venovať nebudeme, pretože sme ju podrobne analyzovali (vrátane uvedenia praktických príkladov) v rozsiahlom samostatnom článku Závislé osoby (spriaznené osoby) v roku 2020.

Povinnosti v transferovom oceňovaní v roku 2020

Transferové oceňovanie so sebou prináša niekoľko povinností, ktoré je možné zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich bodov (sú zoradené chronologicky):

 1. Zistenie vzťahu k osobe, s ktorou dochádza k uskutočneniu transakcie. Ak ide o závislú osobu, potom povinnosti pokračujú nasledujúcimi bodmi.
 2. Posúdenie, či ceny a podmienky uplatnené v kontrolovanej transakcii so závislou sobou zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Ide tu o overenie toho, či ceny a podmienky v kontrolovanej transakcii sú také, aké by medzi sebou v porovnateľnej transakcii a za porovnateľných okolností použili nezávislé osoby. Na overenie dodržania alebo nedodržania princípu nezávislého vzťahu v transakciách so závislými osobami sa používajú metódy transferového oceňovania. Ak bol princíp nezávislého vzťahu v kontrolovanej transakcii dodržaný, je možné pokračovať bodom 4.
 3. Ak princíp nezávislého vzťahu v kontrolovanej transakcii nebol dodržaný a došlo tým k zníženiu základu dane z príjmov alebo k zvýšeniu daňovej straty, je potrebné v daňovom priznaní vykonať úpravu základu dane z príjmov alebo daňovej straty. Na určenie sumy, o ktorú je potrebné v daňovom priznaní vykonať úpravu základu dane z príjmov, je nevyhnutné použiť niektorú z metód transferového oceňovania.
 4. Vypracovanie transferovej dokumentácie o kontrolovaných transakciách so závislými osobami za príslušné zdaňovacie obdobie.
 5. Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov – vykonanie prípadnej úpravy základu dane z príjmov alebo daňovej straty, vykonanie prípadnej korešpondujúcej úpravy základu dane z príjmov a vyplnenie osobitných častí daňového priznania k dani z príjmov o transakciách uskutočnených so závislými osobami.

Podrobnejšie sa o týchto povinnostiach v transferovom oceňovaní môžete dočítať v článku Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní.

Vypracovanie transferovej dokumentácie v roku 2020

Jednou z dôležitých povinností v transferovom oceňovaní je aj vypracovanie transferovej dokumentácie. Podrobnosti o obsahu transferovej dokumentácie na Slovensku upravuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Rozlišujú sa tri typy transferovej dokumentácie:

 1. skrátená transferová dokumentácia,
 2. základná transferová dokumentácia,
 3. úplná transferová dokumentácia.

Ktorý typ transferovej dokumentácie má daňovník viesť, to závisí o okolností daňovníka a aj od charakteru samotnej kontrolovanej transakcie. Môže sa v praxi stať aj to, že daňovník o niektorých kontrolovaných transakciách bude viesť jeden typ transferovej dokumentácie a o iných kontrolovaných transakciách bude viesť iný typ transferovej dokumentácie.

Detailné informácie o vedení transferovej dokumentácie môžete nájsť v článku Transferová dokumentácia v roku 2020.

Daňová kontrola transferového oceňovania – zmeny od roku 2020

Daňový úrad vám na základe daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie nemôže vyrubiť daň z príjmov, rozdiel dane z príjmov alebo uložiť akúkoľvek pokutu:

 • po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie (ak ide o daňový subjekt, ktorý si neuplatňuje odpočítanie daňovej straty),
 • po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola daňová strata vykázaná (ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty),
 • po uplynutí desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie (pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní).

Pokiaľ ide o samotnú lehotu, počas ktorej musí byť daňová kontrola ukončená, je to najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Ak ide o daňovú kontrolu zameranú na transferové oceňovanie, je možné štandardnú jednoročnú lehotu pred jej uplynutím na základe odôvodnenia predĺžiť najviac o 12 mesiacov. Tu od roku 2020 nastala zmena. Do konca roka 2019 bolo možné štandardnú jednoročnú lehotu trvania daňovej kontroly zameranej na transferové oceňovanie predĺžiť len v prípade zahraničných závislých osôb. Od roku 2020 ale môže aj daňová kontrola zameraná na transferové oceňovanie tuzemských závislých osôb po predĺžení trvať dva roky.

Pokuty za transferové oceňovanie v roku 2020

Táto časť článku bude zaujímať pravdepodobne mnohých daňovníkov.

Pokiaľ ide o transferové oceňovanie, tak v súvislosti s ním sa daňovník môže dopustiť niekoľko správnych deliktov, za ktoré mu môže byť uložená pokuta. Mnohé z týchto pokút sú ukladané len ako nepriamy dôsledok porušenia povinností v transferovom oceňovaní (napríklad nesprávne vyplnené údaje v daňovom priznaní k dani z príjmov).

Priamymi pokutami za transferové oceňovanie sú hlavne:

 • pokuta za nevykonanie úpravy základu dane z príjmov alebo daňovej straty,
 • pokuta za nesprávne vykonanú korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov,
 • pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie.

Veľmi vysoké pokuty môžu vyplynúť z porušenia prvých dvoch spomínaných povinností, kedy v zásade v dôsledku transferového oceňovania platíte nižšiu daň z príjmov, než by ste mali, čo je jeden z najzávažnejších správnych deliktov.

V tomto prípade ide o spáchanie správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 písme e) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Bude vám zaň uložená pokuta vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pokuta sa uloží vo výške 10 % ročne zo sumy, o ktorú správca dane zvýšil rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní daň uvedenú v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní. V prípade, že vám takúto pokutu uložia po niekoľkých rokoch od podania daňového priznania, môže ísť o veľmi vysokú sumu. Počíta sa v zásade za každý deň odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Pokuta za nevypracovanie transferovej dokumentácie tiež nie je nízka. Daňovému úradu ste povinný predložiť transferovú dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak tak nespravíte, bude vám uložená pokuta od 30 eur do 3 000 eur. Túto pokutu je pritom možné ukladať aj opakovane. Tu došlo v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 k zmene. Spodná hranica pre uloženie pokuty za nevypracovanie transferovej dokumentácie bola pôvodne 60 eur (do 31. decembra 2019), od 1. januára 2020 je o polovicu nižšia.

Ak vás zaujíma viac podrobností o pokutách v transferovom oceňovaní, odporúčame vám prečítať si článok Pokuty za transferové oceňovanie.