Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sú rôzne a je ich hneď niekoľko. V praxi sa na niektoré z týchto povinností závislých osôb zabúda.

Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní

Povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní sa vzťahujú na fyzické osoby alebo právnické osoby vtedy, keď uskutočňujú transakcie so závislými osobami. A to bez ohľadu na predmet transakcie a takisto aj bez ohľadu na cenu transakcie. Prvou a základnou otázkou je, či uskutočňujete kontrolované transakcie so závislými osobami. Ak áno, pravidlá transferového oceňovania a z nich vyplývajúce ďalšie povinnosti sa na vás vzťahujú. Ak transakcie zo závislými osobami neuskutočňujete, žiadne povinnosti v transferovom oceňovaní sa vás netýkajú. Preto je potrebné v prvom rade poznať, či osoba, s ktorou uskutočňujete transakciu, je alebo nie je pre vás závislou osobou.

„Transferové oceňovanie sa na vás vzťahuje len vtedy, keď uskutočňujete transakcie so závislými osobami.“

Kto sa považuje za závislé osoby, to si môžete prečítať v článku Závislé osoby v roku 2018.

Prehľad povinností závislých osôb v transferovom oceňovaní

Zisťovanie ceny, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu

Dôležitou povinnosťou závislých osôb v transferovom oceňovaní je zisťovanie ceny, ktorá je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Závislé osoby, ktoré medzi sebou uskutočňujú transakcie, by mali dôsledne analyzovať cenu a podmienky, za ktorých sa tieto transakcie uskutočňujú. Predmetom posudzovania by malo byť predovšetkým to, či existuje rozdiel medzi cenami a podmienkami použitými v transakciách medzi závislými osobami v porovnaní s cenami alebo podmienkami, ktoré by sa v porovnateľných transakciách použili medzi nezávislými osobami. Na takéto zisťovanie je potrebné aplikovať niektorú z metód transferového oceňovania, o ktorých sa viac dočítate nižšie v článku.

Výsledkom porovnania cien a podmienok použitých v transakciách závislých osôb s tými, aké by sa použili v transakciách nezávislých osôb, môže byť dvojaký:

  1. ceny a podmienky použité v transakciách medzi závislými osobami sa neodlišujú od cien a podmienok, aké by sa v porovnateľných transakciách použili medzi nezávislými osobami,
  2. ceny a podmienky použité v transakciách medzi závislými osobami sa odlišujú od cien a podmienok, aké by sa v porovnateľných transakciách použili medzi nezávislými osobami.

Úprava základu dane z príjmov závislých osôb

Úprava základu dane z príjmov z dôvodu transferového oceňovania patrí medzi základné povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní. Základ dane z príjmov je závislá osoba povinná upraviť vtedy, ak rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšili od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu. O tento rozdiel sa potom základ dane z príjmov závislej osoby zvýši. Na jeho vyčíslenie sa tiež používajú metódy transferového oceňovania. Naopak, ak medzi cenami a podmienkami transakcií závislých osôb a porovnateľných transakcií nezávislých osôb rozdiel neexistuje, základ dane z príjmov žiadna závislá osoba neupravuje.

„Závislé osoby upravujú základ dane vtedy, ak ich ceny nezodpovedali princípu nezávislého vzťahu a došlo tým k zníženiu základu dane.“

Zvýšenie základu dane z príjmov alebo zníženie daňovej straty z dôvodu transferového oceňovania sa vo všeobecnosti vykoná:

  • u poskytovateľa plnenia vtedy, ak je transferová cena nižšia, ako cena používaná nezávislými osobami v porovnateľných transakciách (skôr alebo neskôr dochádza k zníženiu základu dane z príjmov alebo k zvýšeniu daňovej straty) a
  • u prijímateľa plnenia vtedy, ak je transferová cena vyššia, ako cena používaná nezávislými osobami v porovnateľných transakciách (skôr alebo neskôr dochádza k zníženiu základu dane z príjmov alebo k zvýšeniu daňovej straty).

Metódy transferového oceňovania a ich používanie

Metódy transferového oceňovania majú v transferovom oceňovaní široké uplatnenie. Ich výsledkom však v skutočnosti je len zistenie ceny, ktorú by medzi sebou v porovnateľných transakciách použili nezávislé osoby. Získanie tejto informácie však daňovníkovi dáva minimálne dve dôležité správy. Prvou je zistenie prípadného rozdielu, o ktorý musí závislá zvýšiť svoj základ dane z príjmov alebo znížiť daňovú stratu. Druhou je, že závislá osoba môže túto informáciu použiť na to, aby sa povinnosti vykonávať tieto úpravy základu dane z príjmov alebo daňovej straty vyhla tak, že ceny stanovené v kontrolovaných transakcií budú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

„Metódy transferového oceňovania sa používajú na viaceré účely.“

Pomocou metód transferového oceňovania je možné zistiť:

  1. cenu, ktorá zodpovedá princípu nezávislého vzťahu,
  2. rozdiel, o ktorý sa ceny závislých osôb líšili od cien nezávislých osôb.

Rozlišujeme dve skupiny metód transferového oceňovania, a to metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny a metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku. Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávanie ceny, sú metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov. Metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania zisku, sú metóda delenia zisku a metóda čistého obchodného rozpätia. Okrem týchto metód, je možné použiť aj kombináciu metód alebo dokonca aj vlastnú metódu transferového oceňovania.

Transferová dokumentácia a jej vypracovanie

Vypracovanie transferovej dokumentácie patrí medzi najdôležitejšie povinnosti závislých osôb v transferovom oceňovaní. Závislé osoby uskutočňujúce vzájomné transakcie majú povinnosť viesť o kontrolovaných transakciách dokumentáciu transferového oceňovania. Obsah dokumentácie transferového oceňovania stanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky usmernením. Účelom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných transakcií daňovníka so závislými osobami.

Dôležité je povedať to, že povinnosť vypracovania transferovej dokumentácie sa vzťahuje na úplne všetky transakcie závislých osôb. Teda aj na tie transakcie, v ktorých sa ceny závislých osôb neodlišovali od cien používaných v porovnateľných transakciách nezávislých osôb. A takisto aj na tie transakcie, v dôsledku ktorých nedošlo k zníženie základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Transferová dokumentácia sa podľa typu daňovníka môže viesť ako skrátená transferová dokumentácia, základná transferová dokumentácia alebo úplná transferová dokumentácia. Daňovník môže byť pri daňovej kontrole vyzvaný na predloženie transferovej dokumentácie. Na jej predloženie má 15 dní, preto by ju mal mať vždy vopred pripravenú a vypracovanú.

„Daňovník môže byť vyzvaný na predloženie transferovej dokumentácie.“