Aké boli dôvody pre vznik transferového oceňovania? V článku sa dozviete to, aká bola história transferového oceňovania a počiatky jeho právnej úpravy.

 

Dôvody pre vznik transferového oceňovania

Predtým, než si povieme ako sa vyvíjala história transferového oceňovania, je dobré si zopakovať, čo bolo príčinou vzniku transferového oceňovania. Dôvodom, ktoré podnietili vznik transferového oceňovania, je venovaný rozsiahli článok Čo je to transferové oceňovanie a aký má význam s niekoľkými príkladmi. Stručne povedané, transferové oceňovanie vzniklo pre to, že účelovým stanovovaním cien medzi prepojenými podnikmi dokázali nadnárodné korporácie presúvať zisky do krajín s nižším daňovým zaťažením. Na tú dobu išlo o pomerne sofistikovaný a legálny spôsob veľkých firiem, ako ušetriť na daniach. Na druhej strane tým ale z pohľadu štátov dochádzalo k daňovým únikom.

„Transferové oceňovanie vzniklo pre daňové úniky veľkých korporácií.“

V tomto článku vám povieme viac o tom, aká bola história transferového oceňovania z pohľadu jeho regulácie. Dozviete sa to, kde a v akom období sa začali objavovať prvé náznaky legislatívnych úprav pravidiel transferového oceňovania. Popíšeme si aj to, ako sa transferové oceňovanie rozšírilo do celého sveta.

 

História transferového oceňovania 

Je možné povedať, že transferové oceňovanie je približne také staré ako moderné zdaňovanie samotné. Vznik transferového oceňovania, podobne ako aj všetkých ostatných zložitých systémov, bol prirodzene vyústením určitého vývoja. História transferového oceňovania sa začala písať v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia v Spojených štátoch amerických. Vtedy sa tu začali objavovať prvopočiatky legislatívnych úprav transferového oceňovania. V Spojených štátoch amerických boli vôbec prvýkrát vo svete kodifikované pravidlá transferového oceňovania. Vznik transferového oceňovania sa teda datuje okolo roku 1928 v Spojených štátoch amerických.

Americký zákon o príjmoch „Revenue Act“ z roku 1928 obsahoval v sekcii 45 ustanovenie, ktoré by sme mohli voľne preložiť nasledovne: „V prípade dvoch alebo viacerých podnikov (bez ohľadu na to, či sú pridružené a bez ohľadu na to, či sú zo Spojených štátov amerických) vlastnených alebo kontrolovaných priamo alebo nepriamo rovnakými záujmami je komisár oprávnený rozdeľovať príjmy alebo výdavky medzi dvoma alebo viacerými takýmito podnikmi, ak zistí, že takáto rozdelenie je potrebné na to, aby sa predišlo daňovým únikom alebo aby lepšie odrážalo príjmy niektorého z týchto podnikov.“

„Transferové oceňovanie vzniklo v USA, približne v roku 1928.“

Spomínané ustanovenie, ktorým sa v roku 1928 položili základy transferového oceňovania, malo aj niekoľko predchodcov. Možno ich nájsť v americkom vojnovom zákone o príjmoch „War Revenue Act“ z roku 1917 a v americkom zákone o príjmoch „Revenue Act“ z roku 1921. Ustanovenia v nich však ešte nemožno považovať za dostatočne presné.

 

Rozšírenie transferového oceňovania do celého sveta

Regulácia transferového oceňovania v Spojených štátoch amerických bola následne rozširovaná o ďalšie pravidlá transferového oceňovania. Výsledkom bol nový vnútroštátny zákon o príjmoch „Internal Revenue Code“ z roku 1968 so svojou 482 sekciou venovanou práve transferovému oceňovaniu. Spojené štáty americké si ale uvedomovali, že efektívne uplatňovanie pravidiel transferového oceňovania si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Inak dochádza k dvojitému zdaneniu. Preto začali viesť koordinovanú kampaň zameranú na celoplošné prijatie princípu nezávislého vzťahu ako medzinárodne uznávanej normy.

Vyvrcholením tejto kampane bol rok 1979. Vtedy Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej aj ako „OECD“) vydala správu „Transferové oceňovanie a nadnárodné spoločnosti“. Táto správa bola vypracovaná na základe princípu nezávislého vzťahu tak, ako je uvedený v článku 9 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku. Tá tvorí základ bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia medzi jednotlivými krajinami. Práve táto správa a počiatky regulácie transferového oceňovania v Spojených štátoch amerických boli východiskom pre vydanie Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní v roku 1995. Odvtedy sa Smernica OECD o transferovom oceňovaní stala celosvetovo uznávaným dokumentom pre aplikáciu pravidiel transferového oceňovania.

„V roku 1995 bola vydaná Smernica OECD o transferovom oceňovaní.“

Osobitný článok Smernica OECD o transferovom oceňovaní je venovaný práve tomuto dokumentu s medzinárodným významom.