Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je jednou z možností, ako sa vyhnúť pokute za transferové oceňovanie. Všetky podrobnosti nájdete v príspevku.

 

Možnosť požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

V článku Metódy transferového oceňovania sme vysvetlili, čo sú to metódy transferového oceňovania a na čo sa v transferovom oceňovaní používajú. Detailne sme každú z nich aj s použitím praktických príkladov opísali. Pre úplnosť zopakujeme, že metódy transferového oceňovania slúžia na zistenie ceny, ktorá zodpovedá princípu nezávislého vzťahu. Pomocou nich je tak možné zistiť, za aké transferové ceny by medzi sebou závislé osoby mali uskutočňovať vzájomné kontrolované transakcie. Ak závislé osoby uskutočňujú transakcie v odlišných cenách, pomocou metód transferového oceňovania sa zisťuje suma, o ktorú musia upraviť svoj základ dane z príjmov.

Používanie metód transferového oceňovania však nie je jednoduché. Vyžaduje si vybrať správnu metódu transferového oceňovania, použiť vhodné údaje a správnym spôsobom ich aplikovať. Akákoľvek chyba pri používaní metódy transferového oceňovania môže viesť k nesprávnym výsledkom, ktoré môžu viesť k pokute a dodatočnému vyrubeniu dane. Na odstránenie tejto neistoty môžu daňovníci požiadať daňový úrad o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania. Na základe rozhodnutia im daňový úrad odsúhlasí používanie konkrétnej metódy transferového oceňovania a spôsob určenia ceny kontrolovaných transakcií tak, aby boli v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je upravené v § 18 ods. 4 až 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“).

„Daňovníci môžu požiadať o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania.“

 

Žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania sa predkladá špecializovanému „Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty“ so sídlom v Bratislave. Žiadosť o schválenie používania metódy transferového oceňovania sa tomuto daňovému úradu podáva v písomnej podobe. Vzorový formulár na podanie žiadosti o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania neexistuje, musí si ju naformulovať sám daňovník. Podľa § 18 ods. 6 zákona o dani z príjmov však táto žiadosť musí obsahovať niekoľko podstatných náležitostí.

„Žiadosť o schválenie metódy transferového oceňovania obsahuje transferovú dokumentáciu a niekoľko ďalších náležitostí.“

Žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania musí obsahovať:

 1. identifikáciu osôb v posudzovanej kontrolovanej transakcii, a to meno, priezvisko, obchodné meno, bydlisko alebo sídlo, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak boli pridelené,
 2. zdaňovacie obdobie, na ktoré sa má rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania vzťahovať,
 3. popis kontrolovanej transakcie,
 4. predpokladanú hodnotu posudzovanej kontrolovanej transakcie,
 5. navrhnutú metódu transferového oceňovania,
 6. transferovú dokumentáciu.

Transferová dokumentácia je povinnou súčasťou žiadosti o schválenie metódy transferového oceňovania. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na to, že k žiadosti o schválenie metódy transferového oceňovania musí byť transferová dokumentácia vypracovaná v rozsahu úplnej transferovej dokumentácie.

 

Lehota na podanie žiadosti o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Dôležité je aj správne načasovanie podania žiadosti o schválenie metódy transferového oceňovania. Žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania musí byť podaná najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého by sa mala odsúhlasená metóda transferového oceňovania uplatňovať. Ak chcete mať metódu transferového oceňovania odsúhlasenú napríklad pre rok 2019, musíte žiadosť podať najneskôr 1. novembra 2018. V prípade nedodržania spomínanej lehoty sa žiadosť považuje za nepodanú, o čom bude daňovník oboznámený. Na žiadosť daňový úrad odpovie buď vydaním rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania alebo oznámením o nevyhovení žiadosti o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania.

„Žiadosť sa podáva najneskôr 60 dní pred zdaňovacím obdobím.“

 

Platnosť rozhodnutia o schválení metódy transferového oceňovania

Rozhodnutie o schválení metódy transferového oceňovania má platnosť najviac päť zdaňovacích období. Potom môže daňovník najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty platnosti rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania požiadať daňový úrad o vydanie ďalšieho rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania najviac na päť ďalších zdaňovacích období. Daňovník musí ale v takejto žiadosti preukázať, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo vydané predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania.

„Rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania má platnosť najviac 5 rokov.“

 

Jednostranné a dvojstranné odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Daňovník môže podať žiadosť o jednostranné alebo o dvojstranné odsúhlasenie metódy transferového oceňovania. Odlišujú sa od seba v tom, či metódu transferového oceňovania schvaľuje daňový orgán jedného štátu alebo daňové orgány dvoch štátov.

Ak daňovník žiada o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre tuzemské kontrolované transakcie, ide vždy o jednostranné schválenie metódy transferového oceňovania. Do procesu schvaľovania odsúhlasenia metódy transferového oceňovania vstupuje len slovenský daňový úrad. Ak daňovník žiada o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre zahraničné kontrolované transakcie, ide o dvojstranné schválenie metódy transferového oceňovania. Vtedy sa schvaľovanie metódy transferového oceňovania uskutočňuje na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zúčastňujú sa na ňom daňové orgány dvoch štátov. Ak sa nedohodnú, môže aj v takomto prípade metódu transferového oceňovania schváliť len slovenský daňový úrad. Potom ale už ide o jednostranné odsúhlasenie metódy transferového oceňovania.

 

Poplatok za žiadosť o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Podanie žiadosti o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania je spoplatnené. Upozorňujeme, že spoplatnené je už samotné podanie žiadosti, nie kladné vyhovenie tejto žiadosti. Ak teda daňový úrad vydá oznámenie o nevyhovení žiadosti, zaplatený poplatok sa daňovníkovi nevráti. Daňovníkovi sa tak môže stať, že za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o schválení metódy transferového oceňovania zaplatí poplatok, ale nakoniec mu žiadosť schválená nebude. V takomto prípade sa mu už poplatok za podanie žiadosti nevráti a nenávratne o nemalú finančnú čiastku príde.

„Ak daňový úrad zamietne vašu žiadosť o schválenie metódy transferového oceňovania, zaplatený poplatok vám nevráti.“

Za žiadosť o vydanie rozhodnutia o schválení metódy transferového oceňovania sa platí:

 • úhrada vo výške 10 000 eur, ak ide o žiadosť o vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení metódy transferového oceňovania (pre tuzemské kontrolované transakcie),
 • úhrada vo výške 30 000 eur, ak ide o žiadosť o vydanie rozhodnutia o dvojstrannom odsúhlasení metódy transferového oceňovania na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (pre zahraničné kontrolované transakcie).

Poplatok za podanie žiadosti o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania sa platí bez výzvy a je splatní už pri podaní žiadosti. Ak tak daňovník nespraví, daňový úrad ho písomne vyzve na zaplatenie tohto poplatku do 15 dní. Ak ani po tom nebude poplatok zaplatený v stanovenej lehote alebo výške, žiadosť sa považuje za nepodanú. Prípadná zaplatená úhrada sa potom daňovníkovi vráti.

 

Kedy môže daňový úrad zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o schválení metódy transferového oceňovania

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovému úradu zmeniť alebo zrušiť vydané rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania v nasledujúcich prípadoch:

 1. daňový úrad zruší rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, ak bolo vydané na základe nepresných alebo nepravdivých údajov poskytnutých daňovníkom,
 2. daňový úrad zruší alebo zmení rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, ak došlo k zmene podstatných podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania vydané a daňovník nepožiada o jeho zmenu,
 3. daňový úrad môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania, ak o to požiada daňovník, pričom preukáže, že došlo k zmene podstatných podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania vydané.