Koho sa v roku 2021 týka transferové oceňovanie a aké má v súvislosti s tým povinnosti? Tento článok vám dá odpoveď na všetko.

Transferové oceňovanie sa vás týka len vtedy, ak máte kontrolované transakcie

Či sa vás v roku 2021 týka transferové oceňovanie, závisí od odpovede na jedinú otázku: Uskutočnili ste v roku 2021 kontrolovanú transakciu? Ak áno, transferové oceňovanie sa vás týka a je potrebné si na niektoré veci dať pozor. Ak ste v roku 2021 kontrolovanú transakciu neuskutočnili, transferové oceňovanie vás nemusí zaujímať.

Kľúčový pojem pre transferové oceňovanie – kontrolovaná transakcia

Kontrolovanou transakciou sa podľa § 2 písm. ab) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare) rozumie „právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom“.

Tu je veľmi dôležitým pojmom pojem „závislé osoby“, ktorý sme podrobne vysvetlili aj na príkladoch v článku Spriaznené osoby v roku 2021 s vysvetleniami a príkladmi. Kontrolovanou transakciou je totižto len transakcia závislých osôb. Ďalšou podmienkou je to, že aspoň jedna zo závislých osôb zúčastnených na transakcii musí do tejto transakcie vstupovať ako fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela alebo umeleckého výkonu) alebo právnickej osoby, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom.

V zmysle vyššie uvedeného preto kontrolovanou transakciou nie je napríklad transakcia, v ktorej syn predá otcovi motorové vozidlo, ak ju uskutočňujú ako nepodnikatelia. Predávajúci ho v tomto prípade nepredáva z obchodného majetku a kupujúci ho nenakupuje do obchodného majetku. Ak by toto motorové vozidlo predával syn ako nepodnikateľ a otec by ho kupoval ako podnikateľ a zaradil ho do svojho obchodného majetku, tak by už išlo o kontrolovanú transakciu.

Príklady na kontrolovanú transakciu v roku 2021

Kontrolovanou transakciou podliehajúcou transferovému oceňovaniu môže byť napríklad:

 • spoločník so 100 % podielom na základnom imaní a hlasovacích právach obchodnej spoločnosti tejto spoločnosti prenajíma nehnuteľnosť,
 • obchodná spoločnosť A a obchodná spoločnosť B medzi sebou nakupujú a predávajú služby, pričom najmenej 25 % podiel na ich základnom imaní má tá istá osoba,
 • manžel konajúci v postavení fyzickej osoby – podnikateľa obstaráva motorové vozidlo od manželky, ktorá v transakcii vystupuje ako fyzická osoba – nepodnikateľ.

Výnimka z kontrolovanej transakcie

Z definície kontrolovanej transakcie existuje jedna výnimka. Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku, a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Aby sa tento prenájom nepovažoval za kontrolovanú transakciu a nevzťahovalo sa naň transferové oceňovanie, musia byť súčasne splnené všetky uvedené podmienky. Ak by napríklad prenajímaná nehnuteľnosť bola súčasťou obchodného majetku, prenajímateľom alebo nájomcom by bola právnická osoba, nájomcom by bola fyzická osoba – podnikateľ, išlo by o kontrolovanú transakciu.

Aké máte povinnosti v transferovom oceňovaní?

Ak sa na vás vzťahuje transferové oceňovanie, budete sa musieť vysporiadať minimálne s týmito dvoma dôležitými povinnosťami:

 • určovanie cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu,
 • vypracovanie transferovej dokumentácie.

Okrem toho, ak nebudú ceny v kontrolovaných transakciách zodpovedať princípu nezávislého vzťahu, môže vám vzniknúť povinnosť upravovať základ dane alebo daňovú stratu. Ani na túto povinnosť netreba nikdy zabúdať, pretože môže byť príčinou vysokých pokút.

Dodržanie cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu

Ak už uskutočňujete kontrolovanú transakciu, ktorá podlieha transferovému oceňovaniu, je potrebné veľkú pozornosť venovať cene a podmienkam, za ktorých sa táto transakcia uskutočňuje. Ceny a podmienky použité v transakcii so závislou osobou by sa nemali odlišovať od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách. Toto je aplikácia tzv. „princípu nezávislého vzťahu“.

Aby ste poznali cenu alebo podmienky zodpovedajúce princípu nezávislého vzťahu, musíte použiť niektorú z metód transferového oceňovania. Pri zisťovaní ceny alebo podmienok zodpovedajúcich princípu nezávislého vzťahu prostredníctvom metód transferového oceňovania sa porovnávajú ceny a podmienky dohodnuté v transakciách závislých osôb s cenami a podmienkami, ktoré by medzi sebou v porovnateľných transakciách dohodli nezávislé osoby. Pri zisťovaní cien a podmienok zodpovedajúcich princípu nezávislého vzťahu je potrebné zohľadňovať viacero faktorov. Nejde len o porovnanie samotného majetku alebo služby, ktorá je predmetom transakcie. Porovnávajú sa aj strany uskutočňujúce transakciu z hľadiska ich funkcií, rizík, obchodných stratégií, zmluvných podmienok a trhového prostredia.

V niektorých prípadoch je možné cenu zodpovedajúcu princípu nezávislého vzťahu zistiť pomerne jednoducho. V iných transakciách to môže byť veľmi komplikované. Podrobnejšie informácie o zisťovaní ceny zodpovedajúcej princípu nezávislého vzťahu nájdete v článkoch Princíp nezávislého vzťahuMetódy transferového oceňovania.

Vedenie transferovej dokumentácie o kontrolovaných transakciách

O uskutočnených kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami je obvykle potrebné viesť dokumentáciu. Pravidlá pre vedenie transferovej dokumentácie upravuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Je možné ho nájsť na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Podľa tohto usmernenia sa rozlišujú tri druhy transferovej dokumentácie v roku 2021:

 • skrátená transferová dokumentácia,
 • základná transferová dokumentácia,
 • úplná transferová dokumentácia.

Uvedené druhy transferovej dokumentácie sa od seba odlišujú svojím rozsahom (čo všetko musí transferová dokumentácia obsahovať) a svojím určením (ktorý daňovník musí príslušný druh transferovej dokumentácie viesť). Transferovej dokumentácii v roku 2021 sa podrobne venujeme v článku Transferová dokumentácia za rok 2021 (kto ju musí viesť).

 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie 2021
  Vzor skrátenej transferovej dokumentácie 2021 (pre právnickú osobu)
  20,00 
 • vzorová transferová dokumentácia pre živnostníkov a SZČO 2021
  Vzor transferovej dokumentácie pre živnostníkov a SZČO (rok 2021)
  20,00 

Kedy musíte pre transakcie so spriaznenými osobami upravovať základ dane?

Povinnosť upravovať základ dane z príjmov kvôli transakciám so spriaznenými osobami vzniká vtedy, ak ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách nezodpovedali princípu nezávislého vzťahu a spôsobilo to zníženie základu dane z príjmov alebo zvýšenie daňovej straty. Inými slovami povedané, povinnosť upravovať základ dane z príjmov vzniká vtedy, ak sa ceny alebo podmienky v transakciách medzi spriaznenými osobami odlišovali od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami, a tento rozdiel spôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. V takomto prípade je potrebné o uvedený rozdiel zvýšiť základ dane z príjmov.

Príklad na situáciu, kedy je potrebné zvýšiť základ dane z príjmov

Základ dane z príjmov je potrebné zvýšiť napríklad v takejto situácii:

Dve obchodné spoločnosti (A a B) sa považujú za spriaznené osoby. Spoločnosť A prenajíma spoločnosti B nehnuteľnosť za cenu 2 000 eur za mesiac. Avšak v prípade nezávislých osôb by sa porovnateľná nehnuteľnosť prenajímala za cenu 1 000 eur za mesiac.

Existuje tu teda rozdiel medzi cenami použitými v kontrolovanej transakcii závislých osôb a cenami, ktoré by v porovnateľnej transakcii použili nezávislé osoby. Tento rozdiel zároveň v spoločnosti B spôsobil zníženie základu dane z príjmov o sumu 1 000 eur mesačne, resp. 12 000 eur ročne. Spoločnosť B mala daňové výdavky o 1 000 eur mesačne vyššie, než keby sa transakcia uskutočnila s nezávislými osobami. O tento rozdiel (12 000 eur za celé zdaňovacie obdobie) bude musieť spoločnosť B zvýšiť základ dane z príjmov vo svojom daňovom priznaní.

Korešpondujúca úprava základu dane – právo daňovníkov znížiť základ dane

Vyššie uvedené zvýšenie základu dane z príjmov z dôvodu transferového oceňovania by mohlo mať v konečnom dôsledku za následok dvojité zdanenie určitej časti zisku. Preto, ak prvá závislá osoba je povinná zvýšiť základ dane z príjmov, tak druhá závislá osoba má právo o rovnakú sumu si základ dane z príjmov znížiť. Tomuto sa hovorí korešpondujúca úprava základu dane z príjmov. Za akých podmienok však má na ňu daňovník právo?

Ak bola transakcia uskutočnená medzi závislými osobami s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovníkmi s trvalým pobytom alebo sídlom na Slovensku) a prvý z daňovníkov z dôvodu transferového oceňovania zvýšil svoj základ dane z príjmov, tak druhý z daňovníkov môže vo vzťahu k týmto transakciám znížiť svoj základ dane z príjmov o rovnakú sumu. Toto právo má druhý z daňovníkov aj v prípade, ak si základ dane z príjmov prvý z daňovníkov nezvýšil sám, ale mu bol zvýšený daňovým úradom na základe daňovej kontroly.

Vykonanie korešpondujúcej úpravy základu dane z príjmov je potrebné v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného priznania oznámiť daňovému úradu. Na toto oznámenie sa používať formulár Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám nie je možné vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov tak jednoducho. V takomto prípade korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov musí písomne oznámiť daňový úrad. Daňový úrad povolí vo vzťahu k zahraničným kontrolovaným transakciám vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane len vtedy, ak daňová správa štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, vykonala zvýšenie základu dane z príjmov závislej osoby v zahraničí.

Podrobné informácie o korešpondujúcej úprave základu dane z príjmov nájdete v našom samostatnom článku Korešpondujúca úprava základu dane.

Príklad na korešpondujúcu úpravu základu dane

Vychádzajme z rovnakého príkladu, aký sme uviedli vyššie pri ilustrovaní povinnosti zvýšiť základ dane z príjmov z dôvodu transferového oceňovania. Dve obchodné spoločnosti (A a B) sa považujú za spriaznené osoby. Obe majú sídlo na Slovensku. Spoločnosť A prenajíma spoločnosti B nehnuteľnosť za cenu 2 000 eur za mesiac. Avšak v prípade nezávislých osôb by sa porovnateľná nehnuteľnosť prenajímala za cenu 1 000 eur za mesiac.

Z dôvodu rozdielu medzi týmito cenami, ktorý spôsobil zníženie základu dane z príjmov, bude musieť spoločnosť B zvýšiť svoj základ dane z príjmov o 12 000 eur za celé zdaňovacie obdobie. Ak takúto úpravu základu dane z príjmov – jeho zvýšenie – vykoná spoločnosť B, tak spoločnosť A má právo vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov vo vzťahu k príslušným transakciám. Spoločnosť A teda vo svojom daňovom priznaní vykoná korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov. O sumu 12 000 eur si zníži svoj základ dane z príjmov.

V lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie to oznámi daňovému úradu na formulári Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).