Všetko, čo musíte vedieť o transferovej dokumentácii za rok 2021, nájdete v tomto článku. Kto ju musí viesť a čo musí obsahovať?

Kto musí vypracovať transferovú dokumentáciu za rok 2021?

Kardinálna otázka, ktorá každého zaujíma ako prvá, je: „Kto je povinný za rok 2021 vypracovať transferovú dokumentáciu?“ Odpoveď na túto otázku závisí od toho, či v roku 2021 máte kontrolované transakcie so spriaznenými osobami a či sa o týchto transakciách musí viesť transferová dokumentácia podľa príslušného usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Ak je odpoveď na obe tieto otázky „áno“, tak ste povinný za rok 2021 viesť transferovú dokumentáciu. Ak je odpoveď aspoň na jednu z týchto otázok „nie“, tak transferovú dokumentáciu za rok 2021 vypracovať nemusíte.

Presnú definíciu kontrolovanej transakcie uvádzame v článku Transferové oceňovanie 2021 (čo o ňom musíte vedieť) a spriaznených osôb zase v článku Spriaznené osoby v roku 2021 s vysvetleniami a príkladmi.

Transferovú dokumentáciu upravuje usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie MFSR o transferovej dokumentácii“ v príslušnom tvare). Môžete si ho stiahnuť z tohto odkazu.

 • vzor skrátenej transferovej dokumentácie 2021
  Vzor skrátenej transferovej dokumentácie 2021 (pre právnickú osobu)
  20,00 
 • vzorová transferová dokumentácia pre živnostníkov a SZČO 2021
  Vzor transferovej dokumentácie pre živnostníkov a SZČO (rok 2021)
  20,00 

Typy transferovej dokumentácie v roku 2021

Usmernenie MFSR o transferovej dokumentácii z hľadiska rozsahu (čo musí transferová dokumentácia obsahovať) a určenia (kto musí transferovú dokumentáciu vypracovať) rozlišuje tieto druhy transferových dokumentácií v roku 2021:

 • skrátená transferová dokumentácia,
 • základná transferová dokumentácia,
 • úplná transferová dokumentácia.

V nasledujúcich častiach článku sa pozrieme na to, akí daňovníci a o akých transakciách vedú jednotlivé typy transferových dokumentácií.

Kto musí viesť úplnú transferovú dokumentáciu za rok 2021

Úplná transferová dokumentácia sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS),
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 4. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania,
 5. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o korešpondujúcu úpravu základu dane z príjmov, okrem korešpondujúcej úpravy základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 6. kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 7. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Kto musí viesť základnú transferovú dokumentáciu za rok 2021

Základná transferová dokumentácia (ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná transferová dokumentácia) sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Kto musí viesť skrátenú transferovú dokumentáciu za rok 2021

Skrátená transferová dokumentácia (ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná alebo základná transferová dokumentácia) sa vedie o:

 1. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,
 2. významných kontrolovaných transakciách daňovníka – fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane z príjmov alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí),
 4. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy alebo s daňovníkmi podľa písmena e),
 5. významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy alebo ústrednej správy alebo s daňovníkmi podľa písmena d),
 6. nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Daňovníci, ktorí nepatria do žiadneho druhu transferovej dokumentácie

Akú transferovú dokumentáciu má viesť daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami a neprislúcha mu žiadny druh transferovej dokumentácie?

Podľa usmernenia MFSR o transferovej dokumentácii v prípade kontrolovaných transakcií, pri ktorých sa nevypracováva ani skrátená, ani základná a ani úplná transferová dokumentácia, je povinnosť vedenia transferovej dokumentácie o kontrolovaných transakciách splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. V takomto prípade je potrebné v daňovom priznaní správne vyplniť hlavne časť týkajúcu sa transakcií závislých osôb. Ak tak daňovník nespraví a túto časť daňového priznania nevyplní, je povinný k transakciám vypracovať skrátenú transferovú dokumentáciu.

Významná a nevýznamná kontrolovaná transakcia

Pri určený druhu transferovej dokumentácie k príslušnej kontrolovanej transakcii sa viackrát spomína významnosť kontrolovanej transakcie. Ohľadom významnosti sa rozlišujú významné kontrolované transakcie a nevýznamné kontrolované transakcie.

Podľa usmernenia MFSR o transferovej dokumentácii sa za významnú transakciu považuje transakcia, ktorá spĺňa charakteristiky významnosti podľa § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o účtovníctve“ v príslušnom tvare) alebo podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1126/2008.

Podľa zákona o účtovníctve sa významnosť definuje takto: „Informácia sa považuje za významnú, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa.“ Kontrolovaná transakcia je v súlade s tým významná vtedy, ak by jej neuvedenie (alebo chybné uvedenie) v účtovnej závierke mohlo viesť k inému úsudku alebo rozhodnutiu používateľa účtovnej závierky v porovnaní s tým, ak by táto transakcia bola zahrnutá do účtovnej závierky (alebo bola uvedená v účtovnej závierke správne).

Významnosť kontrolovanej transakcie sa môže v praxi stanoviť napríklad nejakým percentom z čistého obratu alebo z celkového majetku daňovníka.

Čo musí obsahovať úplná, základná a skrátená transferová dokumentácia

Obsah transferovej dokumentácie závisí od jej typu, teda či ide o skrátenú transferovú dokumentáciu, základnú transferovú dokumentáciu alebo úplnú transferovú dokumentáciu. Je zrejmé, že najväčší rozsah povinných náležitostí bude mať úplná transferová dokumentácia. Po nej bude nasledovať základná transferová dokumentácia a najmenší rozsah povinných náležitostí bude mať skrátená transferová dokumentácia.

Úplná a základná transferová dokumentácia musia obsahovať veľmi rozsiahle údaje, ktoré na tomto mieste nie je vhodné uvádzať. Obsah úplnej transferovej dokumentácie je uvedený v článku 4 usmernenia MFSR o transferovej dokumentácii a obsah základnej transferovej dokumentácie je uvedený v článku 5 usmernenia MFSR o transferovej dokumentácii. Skrátená transferová dokumentácia za rok 2021 musí obsahovať informácie uvedené v prílohe usmernenia MFSR o transferovej dokumentácii.

Úplná a základná transferová dokumentácia pozostáva z dvoch častí: zo všeobecnej skupinovej transferovej dokumentácie a špecifickej transferovej dokumentácie. Na rozdiel od skrátenej transferovej dokumentácie, úplná a základná transferová dokumentácia povinne obsahujú aj informácie, ktoré vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách so závislými osobami. Skrátená transferová dokumentácia za rok 2021 nijakým spôsobom nepopisuje spôsob tvorby ceny v transakciách so závislými osobami a nepreukazuje súlad takto použitej ceny s princípom nezávislého vzťahu.

Právo daňového úradu požadovať informácie aj nad rámec dokumentácie

Jednou z obzvlášť dôležitých zásad vedenia transferovej dokumentácie podľa usmernenia MFSR o transferovej dokumentácii je tá, že daňový úrad môže daňovníka vyzvať na predloženie ďalších informácií slúžiacich k preukázaniu súladu cien použitých v kontrolovaných transakciách s princípom nezávislého vzťahu. To znamená napríklad to, že aj keď má daňovník povinnosť viesť skrátenú transferovú dokumentáciu, môže ho daňový úrad pri kontrole transferového oceňovania vyzvať, aby mu predložil informácie preukazujúce to, že ceny použité v jeho transakciách so závislými osobami zodpovedali cenám nezávislých osôb.

Spájanie kontrolovaných transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií

Pri vypracovaní úplnej transferovej dokumentácie alebo základnej transferovej dokumentácie je možné transferovú dokumentáciu vypracovať aj spoločne za niekoľko kontrolovaných transakcií zlúčených do jednej skupiny kontrolovaných transakcií.

Skupina kontrolovaných transakcií je niekoľko samostatných kontrolovaných transakcií, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

 1. transakcie sú rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
 2. transakcie sú vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
 3. porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík.

Podmienkou zlúčenia kontrolovaných transakcií do skupiny je aj to, že vypracovanie transferovej dokumentácie za tieto kontrolované transakcie spoločne by malo poskytnúť spoľahlivejší obraz o použitých metódach transferového oceňovania.