Na vypracovanie transferovej dokumentácie bude mať vplyv nové usmernenie. Zmeny sa uplatnia na transferové dokumentácie za roky 2018, 2019 a neskoršie.

Nové usmernenie Ministerstva financií SR o transferovej dokumentácii

Daňovník, ktorí uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinný o nich viesť transferovú dokumentáciu. Vyplýva to z § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom slovnom tvare). Obsah a rozsah transferovej dokumentácie je však upravený usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Koncom decembra 2018 bolo vydané nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie MF o transferovej dokumentácii“ v príslušnom slovnom tvare). Toto nové usmernenie MF o transferovej dokumentácii nahradilo predtým platné usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724.

„Koncom roka 2018 bolo vydané nové usmernenie o transferovej dokumentácii.“

Podľa prechodných ustanovení sa najnovšie usmernenie MF o transferovej dokumentácii má použiť už pri predkladaní transferovej dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017. Znamená to, že podľa nového usmernenia MF o transferovej dokumentácii musia daňovníci vypracovávať transferovú dokumentáciu aj za rok 2018. Podľa predtým platného usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 sa môže transferová dokumentácia za rok 2018 predložiť najneskôr do 30. júna 2019.

Najdôležitejšie zmeny v novom usmernení MF o transferovej dokumentácii

Najväčšie zmeny, ktoré so sebou prinieslo nové usmernenie MF o transferovej dokumentácii, sa týkajú zmien v príslušnosti druhov transferovej dokumentácie a v povinnom obsahu jednotlivých druhov transferovej dokumentácie. Zmenilo sa teda určenie toho, pre ktoré transakcie sa vedie ktorá transferová dokumentácia. A takisto sa podstatne zmenil aj obsah skrátenej, základnej a úplnej transferovej dokumentácie. Podľa starého usmernenia základnú transferovú dokumentácie viedli tí, ktorí nemali povinnosť viesť úplnú alebo skrátenú transferovú dokumentáciu. Podľa nového usmernenia MF o transferovej dokumentácii je už presne definované to, kto je povinný viesť základnú transferovú dokumentáciu.

„Nové usmernenie MF o transferovej dokumentácii so sebou prinieslo viacero zmien.“

Dôležitou zmenou v novom usmernení MF o transferovej dokumentácii je to, že pre kontrolované transakcie, o ktorých nie je povinnosť vypracovať žiadny typ transferovej dokumentácie, je povinnosť daňovníka splnená podaním riadne vyplnenej časti daňového priznania k dani z príjmov o transakciách závislých osôb. Ak daňovník o týchto transakciách nebude mať túto časť daňového priznania vyplnenú, musí o nich vpracovať skrátenú transferovú dokumentáciu. Inak mu hrozí pokuta. Zásadnou zmenou je aj to, že transferová dokumentácia sa nemusí viesť o transakciách, ktoré nemali vplyv na základ dane z príjmov.

Druhy transferovej dokumentácie v roku 2018 a 2019

Nové usmernenie MF o transferovej dokumentácii naďalej rozlišuje tri druhy transferovej dokumentácie, ktorými sú:

 • skrátená transferová dokumentácia,
 • základná transferová dokumentácia,
 • úplná transferová dokumentácia.
transferová dokumentácia rok 2018 a rok 2019

Na účely určenia príslušnosti jednotlivých druhov transferovej dokumentácie usmernenie MF o transferovej dokumentácii uvádza niekoľko definícií. Dôležitými definíciami sú definícia tuzemskej transakcie a definícia cezhraničnej transakcie. Tuzemskou transakciou sa rozumie transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stále prevádzkarne daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky. Tuzemskou transakciou je tak napríklad transakcia medzi s. r. o. so sídlom na Slovensku a jej spoločníkom, ktorý má bydlisko tiež na Slovensku. Cezhraničnou transakciou sa rozumie transakcia, ktorej sa zúčastňuje jeden alebo viacero závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo jedna alebo viacero stálych prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí. Cezhraničnou transakciou je tak napríklad transakcia medzi materskou s. r. o. so sídlom na Slovensku a jej dcérskou s. r. o. so sídlom v Česku.

„Aj v roku 2018, 2019 a nasledujúcich sa rozlišujú tri typy transferovej dokumentácie.“

Skrátená transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Skrátená transferová dokumentácia sa vedie o (ak sa o týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva základná alebo úplná transferová dokumentácia):

 1. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,
 2. významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,
 4. významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s takýmito istými daňovníkmi alebo s osobami podľa písmena e),
 5. významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy, pre tuzemské kontrolované transakcie s takýmito istými daňovníkmi alebo s daňovníkmi podľa písmena d),
 6. nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Základná transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Základná transferová dokumentácia sa vedie o (ak sa o týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva úplná transferová dokumentácia):

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 2. kontrolovanej cezhraničnej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 3. významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 4. nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu.

Úplná transferová dokumentácia v roku 2018 a 2019

Úplná transferová dokumentácia sa vedie o:

 1. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa IFRS,
 2. cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 3. významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu,
 4. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy transferového oceňovania,
 5. kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o korešpondujúcu úpravu základu dane vo vzťahu k zahraničnými kontrolovaným transakciám,
 6. kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 7. významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Viac transferových dokumentácií v jednom roku – áno, môže sa vám to stať

Druh transferovej dokumentácie v rokoch 2018, 2019 a neskorších závisí predovšetkým od troch základných faktorov. Či je transakcia významná alebo nevýznamná, či je transakcia tuzemská alebo cezhraničná a od ekonomických / daňových okolností konkrétneho daňovníka (napríklad výška výnosov, hodnota transakcie, uplatňovanie úľavy na dani a podobne). Medzi týmito faktormi ovplyvňujúcimi druh transferovej dokumentácie môže nastať niekoľko kombinácií. V praxi sa môže stať, že pre niektoré transakcie je daňovník povinný viesť jeden typ transferovej dokumentácie a pre iné transakcie druhý typ transferovej dokumentácie. Napríklad s. r. o. s ročnými tržbami 10 miliónov eur o významných cezhraničných transakciách vedie základnú transferovú dokumentáciu, ale o významných tuzemských transakciách vedie skrátenú transferovú dokumentáciu.

„V praxi sa môže stať, že daňovník musí viesť viacero transferových dokumentácií.“