Od roku 2023 nastali veľké zmeny v transferovom oceňovaní. Prirodzene sa im nevyhla ani skrátená transferová dokumentácia. Kto ju musí viesť?

Nové usmernenie ministerstva financií o transferovej dokumentácii

Zmeny, ktoré nastali v transferovom oceňovaní a o ktorých ste si mohli prečítať v článku Zmeny pre transferové oceňovanie od roku 2023, predznamenávali, že bude vydané aj nové usmernenie, ktoré by ich premietlo aj do oblasti transferovej dokumentácie. A tak sa aj stalo. Bolo vydané nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 17 ods. 7 a § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Môžete si ho stiahnuť aj z našej stránky.

Bude sa používať na transferové dokumentácie vypracovávané za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2022. Ak má teda niekto zdaňovacie obdobie kalendárny rok, bude sa týmto novým usmernením o transferovej dokumentácii riadiť od roku 2023. Inými slovami povedané, podľa nového usmernenia o transferovej dokumentácii sa budú u týchto daňovníkov vypracovávať transferové dokumentácie pre transakcie uskutočnené v priebehu roka 2023 a neskôr.

Čo je nové v novom usmernení o určení obsahu transferovej dokumentácie?

V spomínanom usmernení o obsahu transferovej dokumentácie nastalo niekoľko zmien. Väčšina z nich (okrem tej, ktorú spomenieme v závere tejto časti článku) je skôr technického charakteru. Upravujú a spresňujú sa pojmy nadväzujúc na zmeny v novelizovanom zákone o dani z príjmov. Aj napriek tomu je vhodné vyzdvihnúť dve nové definície:

  • Tuzemskou významnou kontrolovanou transakciou sa pre účely usmernenia rozumie významná kontrolovaná transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stále prevádzkarne daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky.
  • Cezhraničnou významnou kontrolovanou transakciou sa pre účely usmernenia rozumie významná kontrolovaná transakcia, ktorej sa zúčastňuje jedna alebo viacero závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo jedna alebo viacero stálych prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí.

Pravidlá pre vypracovanie základnej a úplnej transferovej dokumentácie a ani obsah týchto dokumentácií sa novým usmernením o transferovej dokumentácii v podstate nijak nezmenili. Čo je však rozhodne veľkou zmenou v novom usmernení o určení obsahu transferovej dokumentácie, to je skrátená transferová dokumentácia.

Skrátená transferová dokumentácia od roku 2023 – kto ju musí viesť

Práve časť týkajúca sa skrátenej transferovej dokumentácie prešla najväčšími zmenami.

Skrátená transferová dokumentácia (ak sa pri týchto kontrolovaných transakciách nevypracováva základná alebo úplná transferová dokumentácia) sa vypracováva o tuzemskej významnej kontrolovanej transakcii alebo cezhraničnej významnej kontrolovanej transakcii (alebo skupine takýchto kontrolovaných transakcií), ktorá spĺňa charakteristiky významnosti podľa zákona o účtovníctve alebo podľa nariadenia u daňovníka, ktorý v príslušnom zdaňovacom období:

  1. vykázal daňovú stratu podľa zákona o dani z príjmov,
  2. uplatňuje odpočet daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov, alebo
  3. neuplatňuje 15 % sadzbu dane z príjmov.

Okrem toho sa skrátená transferová dokumentácia od roku 2023 vedie aj o kontrolovaných transakciách alebo skupinách kontrolovaných transakcií (tuzemských alebo cezhraničných), ktoré nie sú významné alebo nespĺňajú charakteristiky významnosti u daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Dva kľúčové pojmy: významná kontrolovaná transakcia a skupina transakcií

Na pochopenie toho, kto musí viesť od roku 2023 skrátenú transferovú dokumentáciu, je nevyhnutné vysvetliť si dva kľúčové pojmy. Prvým je „významná kontrolovaná transakcia“. Prečo? Skrátená transferová dokumentácia sa vedie len o významných kontrolovaných transakciách. Tie navyše ešte musia byť pre daňovníka významné podľa účtovných definícií významnosti.

Významnou kontrolovanou transakciou alebo skupinou kontrolovaných transakcií sa považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na ktorého základe v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Patrí sem aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

Príklad: Vystavíte svojej vlastnej firme faktúru za poradenské služby v sume 12 000 eur, ktorú v tom istom zdaňovacom období aj zinkasujete. Dodávateľovi vznikol zdaniteľný príjem a odberateľovi daňový výdavok, obom v tom istom zdaňovacom období a obom v sume 12 000 eur. Ide pre obe strany o významnú kontrolovanú transakciu, ktorá patrí do transferového oceňovania.

Nesmieme vynechať ani pojem skupina kontrolovaných transakcií, ktorou sa rozumie viacero kontrolovaných transakcií dohromady, ktoré sú

  • rovnakého druhu a sú uzatvorené za porovnateľných podmienok,
  • vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
  • porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík.

Príklad: Každý mesiac vám vaša firma platí 1 000 eur mesačné nájomné tej istej nehnuteľnosti. Jedna mesačná platba neprevyšuje 10 000 eur. Ide však o skupinu kontrolovaných transakcií, pretože ide o transakcie rovnakého druhu, preto je potrebné preskúmať celoročnú sumu nájomného. Tá je už ale vo výške 12 000 eur a preto ide o významnú skupinu kontrolovaných transakcií, na ktorú sa vzťahuje transferové oceňovanie.

Skrátená transferová dokumentácia a jej obsah od roku 2023

Obsah skrátenej transferovej dokumentácie od roku 2023 je tiež uvedený v prílohe usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724. Podobne ako v minulosti, aj teraz má minimálny obsah skrátenej transferovej dokumentácie tabuľkovú podobu. Hlavnou zmenou oproti minulosti je to, že v nej treba uvádzať nielen vymenované druhy transakcií, ale aj tzv. „ostatné transakcie so závislou osobou“.