Transferové oceňovanie je na Slovensku legislatívne upravené. V príspevku sa dozviete, aká je právna úprava transferového oceňovania na Slovensku.

 

Transferové oceňovanie upravené v zákone o dani z príjmov

Transferové oceňovanie bezprostredne súvisí s daňou z príjmov. Aj preto je transferové oceňovanie z právneho hľadiska na Slovensku upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Zákon o dani z príjmov je najrelevantnejším a najkomplexnejším právnym predpisom upravujúcim transferové oceňovanie na Slovensku. Primárnym východiskom pre právnu úpravu transferového oceňovania na Slovensku v zákone o dani z príjmov bola predovšetkým Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Z tohto predpisu boli do právnej úpravy transferového oceňovania na Slovensku postupne zakomponované všetky moderné inštitúty pravidiel transferového oceňovania.

„Transferové oceňovanie na Slovensku upravuje hlavne zákon o dani z príjmov.“

 

Právna úprava transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov

V zákone o dani z príjmov sú obsiahnuté všetky pravidlá transferového oceňovania. Zákon o dani z príjmov v jeho jednotlivých ustanoveniach definuje závislé osoby, hovorí o primárnej úprave (zvýšení) základu dane z príjmov, korešpondujúcej úprave (znížení) základu dane z príjmov. Na iných miestach je možné v zákone o dani z príjmov nájsť stručnú definíciu princípu nezávislého vzťahupovinnosť závislých osôb viesť dokumentáciu transferového oceňovania (tiež nazývanú aj ako „transferová dokumentácia“).

Právna úprava transferového oceňovania na Slovensku obsiahnutá v zákone o dani z príjmov obsahuje aj stručný popis metód transferového oceňovania a podrobnosti o odsúhlasovaní použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania zo strany správcu dane. Okrem toho zákon o dani z príjmov upravuje aj podmienky daňovej kontroly transferového oceňovania, predkladanie dokumentácie transferového oceňovania a podrobnosti o ukladaní pokút z dôvodu transferového oceňovania a podobne.

„Právna úprava transferového oceňovania na Slovensku je rozsiahla.“

 

 

Usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie

Okrem zákona o dani z príjmov sa právna úprava transferového oceňovania na Slovensku nachádza aj v inom dokumente. Ide o usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania“). Je možné ho nájsť na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky. Aj keď ide o usmernenie, odvoláva sa naň zákon o dani z príjmov, keď hovorí, že obsah a rozsah dokumentácie o kontrolovaných transakciách a použitej metóde transferového oceňovania určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

„Dôležitým dokumentom upravujúcim transferové oceňovanie je aj usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania.“

 

Čo upravuje usmernenie o obsahu transferovej dokumentácie

Ako vyplýva z jeho samotného názvu, usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania upravuje obsah transferovej dokumentácie, teda čo všetko v nej má byť popísané. Povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania sa vzťahuje na závislé osoby vtedy, ak medzi nimi dochádza k uskutočňovaniu vzájomných transakcií. Účelom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces stanovenia cien transakcií daňovníka so závislými osobami a iných skutočností, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv. Dokumentácia má predstavovať súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v transakciách so závislými osobami.

Usmernenie o obsahu dokumentácie transferového oceňovania rozlišuje v závislosti od rozsahu informácií uvádzaných v dokumentácii transferového oceňovania nasledujúce tri druhy dokumentácie transferového oceňovania:

V usmernení o obsahu dokumentácie transferového oceňovania je pri každom druhu transferovej dokumentácie uvedené, v akých prípadoch a ktorí daňovníci ju majú viesť.

 

Nedostatky právnej úpravy transferového oceňovania na Slovensku a ich riešenie

Transferové oceňovanie je veľmi rozsiahla téma. Nie všetky pravidlá transferového oceňovania sú preto obsiahnuté v jej národnej právnej úprave – v zákone o dani z príjmov – dostatočne pre ich správne uplatnenie v praxi. Ide predovšetkým o princíp nezávislého vzťahu a jeho uplatňovanie pri používaní metód transferového oceňovania, ale aj o riešenie iných špecifických situácií. Osvedčeným manuálom, ktorý podrobne popisuje vhodný postup v špecifických situáciách a detailne popisuje aplikáciu princípu nezávislého vzťahu, je Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (aj keď nie je schválená ako všeobecne záväzný predpis). Bola východiskom pri tvorbe národnej právnej úpravy transferového oceňovania a používajú ju aj daňové úrady pri výklade pravidiel transferového oceňovania.

„Smernica OECD je osvedčeným manuálom na aplikáciu pravidiel transferového oceňovania.“

O tom, že v Smernici OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní je možné nájsť odpoveď takmer na všetky otázky transferového oceňovania, svedčí aj fakt, že má vyše 300 strán. V porovnaní s tým, slovenská právna úprava transferového oceňovania sa nachádza dohromady len na niekoľkých stranách.