Po prečítaní tohto článku sa dozviete, koho sa týka transferové oceňovanie. Je to prvá otázka, ktorú si podnikatelia kladú. Od odpovede na ňu závisí veľa.

 

Koho sa týka transferové oceňovanie?

Aby sa vás týkalo transferové oceňovanie, musia byť súčasne splnené dve podmienky. Prvou z nich je, aby ste boli s niekým prepojený. Druhou z nich je, aby ste s touto prepojenou osobou uskutočňovali transakcie. Takto by sa dalo veľmi zjednodušene odpovedať na otázku „koho sa týka transferové oceňovanie“. V skutočnosti je objasnenie toho, koho sa týka transferové oceňovanie, o niečo zložitejšie. Je totižto potrebné presne poznať, čo sa rozumie prepojeniami a čo sa rozumie transakciami, ktorých sa týka transferové oceňovanie.

„Transferové oceňovanie sa týka prepojených osôb uskutočňujúcich vzájomné transakcie.“

Odpoveď je možné nájsť v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). V súlade s terminológiou používanou zákonom o dani z príjmov je možné povedať, že transferové oceňovanie sa týka kontrolovaných transakcií závislých osôb. Ak teda chceme poznať presnú odpoveď na otázku „koho sa týka transferové oceňovanie“, musíme poznať, čo sú to závislé osoby a čo sú to kontrolované transakcie. V nasledujúcich častiach článku si to vysvetlíme.

 

koho sa týka transferové oceňovanie

 

Koho sa týka transferové oceňovanie – transakcií závislých osôb

Transferové oceňovanie sa týka závislých osôb uskutočňujúcich kontrolované transakcie. Závislé osoby sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú si blízke, ekonomicky, personálne, inak prepojené alebo sú súčasťou konsolidovaného celku. Toto sú štyri druhy prepojení, ktorými vznikajú závislé osoby a ktorých sa týka transferové oceňovanie. Ak chceme bližšie poznať to, koho sa týka transferové oceňovanie, potrebujeme si tieto druhy prepojení vysvetliť. Tomu sú venované nasledujúce riadky článku. Ak ale hľadáte veľmi detailné vysvetlenie definície závislých osôb, nájdete ju v článku Závislé osoby v roku 2018.

 

Ekonomické prepojenie, personálne prepojenie, konsolidovaný celok

Ekonomické a personálne prepojenie sú v praxi najčastejšími prepojeniami, na základe ktorých vznikajú závislé osoby, ktorých sa týka transferové oceňovanie. Ekonomické alebo personálne prepojenie vzniká účasťou osoby na kontrole alebo vedení inej osoby. Ekonomickým alebo personálnym prepojením je aj vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením rovnakej osoby alebo blízkych osôb. Osobou sa v týchto prípadoch myslí tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba. Aby sme presne vedeli, koho sa týka transferové oceňovanie z dôvodu ekonomického a personálneho prepojenia, potrebujeme poznať, čo sa rozumie účasťou na kontrole a vedení.

„Ekonomické a personálne prepojenie vzniká účasťou na kontrole a účasťou na vedení.“

Účasťou na kontrole sa rozumie to, ak má nejaká fyzická osoba alebo právnická osoba v inej osobe priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach alebo podiel vo výške najmenej 25 % na zisku. Najčastejšie majú účasť na kontrole spoločníci obchodných spoločností vo svojich obchodných spoločnostiach. Účasťou na vedení sa rozumie to, keď je niekto členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu alebo ďalšieho obdobného orgánu právnickej osoby. V praxi má účasť na vedení konateľ, člen predstavenstva, člen dozornej rady alebo aj predseda občianskeho združenia.

Aj členovia konsolidovaného celku sú závislými osobami. Konsolidovaný celok tvorí materská účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky. Vymedzenie konsolidovaného celku sa nachádza v § 22 ods. 3 až 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Praktické príklady na ekonomické prepojenie, personálne prepojenie a konsolidovaný celok obsahuje článok Príklady na závislé osoby v roku 2018.

 

Blízke osoby a iné prepojenie

Ak chceme úplne vedieť to, koho sa týka transferové oceňovanie, nesmieme zabudnúť ani blízke osoby a takzvané iné prepojenie. Blízkymi osobami sú príbuzní v priamom rade, súrodenci a manželia. Ak uskutočňujú medzi sebou transakciu súrodenci, manželia, otec a syn a podobne ako živnostníci, týka sa ich transferové oceňovanie. Blízkymi osobami sú ale aj iné osoby v rodinnom alebo podobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú.

„Transferové oceňovanie sa týka aj transakcií manželov, súrodencov a členov rodiny.“

Iné prepojenie zákon o dani z príjmov definuje pomerne stručne, ale napriek tomu je komplikované. Iným prepojením sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah vytvorený hlavne na zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Pre iné prepojenie sa vás môže týkať transferové oceňovanie vtedy, ak uskutočňujete účelové transakcie na vyhýbanie sa daňovej povinnosti. Tieto transakcie väčšinou nemajú ekonomické dôvody, ale slúžia účelovo na zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Ich charakteristickým znakom môže byť aj to, že sa uskutočňujú v neprimeraných podmienkach.

Príklady na blízke osoby a iné prepojenie môžete nájsť v samostatnom článku Príklady na závislé osoby v roku 2018.

 

Kontrolované transakcie – len vtedy sa vás týka transferové oceňovanie

Doteraz sme si povedali, kto sú to závislé osoby, ktorých sa týka transferové oceňovanie. To je však len prvá z podmienok. Aby sa závislých osôb týkalo transferové oceňovanie, musia medzi sebou uskutočňovať aj kontrolované transakcie. Len ten, kto uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je tým, koho sa týka transferové oceňovanie. Čo je to teda kontrolovaná transakcia? Nižšie uvádzame stručné vysvetlenie. Ak vás zaujíma viac informácií, nájdete ich v podrobnejšom článku Kontrolovaná transakcia a nekontrolovaná transakcia.

Kontrolovaná transakcia je právny alebo obdobný vzťah medzi najmenej dvomi závislými osobami, z ktorých aspoň jedna je fyzická osoba s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Aby sa aj na fyzickú osobu vzťahovalo transferové oceňovanie, musí teda dosahovať príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu. Ak brat predá svojej sestre svoje auto, transferové oceňovanie sa ich netýka. Ak ale brat predá svojej sestre auto, ktoré používa ako živnostník a má ho v obchodnom majetku, vtedy sa na to transferové oceňovanie vzťahuje.

„Kontrolovaná transakcia je vzťah medzi závislými osobami, ak aspoň jedna je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so zdaniteľnými príjmami.“

Výnimkou je prenájom nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku medzi blízkymi osobami, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, a ak zároveň nájomca túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Na takéto transakcie sa transferové oceňovanie podľa zákona o dani z príjmov nevzťahuje, aj keď ich uskutočňujú závislé osoby.

 

Záver – koho sa týka transferové oceňovanie?

Na záver uvádzame len stručné zhrnutie odpovede na otázku „koho sa týka transferové oceňovanie“. Transferové oceňovanie sa týka závislých osôb uskutočňujúcich kontrolované transakcie. Ide o právne vzťahy alebo obdobné vzťahy osôb, ktoré sú blízke, ekonomicky, personálne, inak prepojené alebo súčasťou konsolidovaného celku. Aspoň jedna z týchto osôb musí byť fyzická osoba s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu alebo použitia diela a umeleckého výkonu. Alebo aspoň jedna z týchto osôb musí byť právnická osoba, ktorá dosahuje príjmy, ktoré sa zdaňujú. Najčastejšie sa transferové oceňovanie týka spoločníkov a ich firiem, konateľov a ich firiem a firiem patriacich rovnakej osobe.