Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou? Kto môžu byť jeho závislé osoby a akú transferovú dokumentáciu vedie?

 

Kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou

Aj transferové oceňovanie občianskeho združenia je upravené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). Transferové oceňovanie pre občianske združenie začína byť povinnosťou až vtedy, keď uskutoční kontrolovanú transakciu so závislou osobu. Ak takúto transakciu neuskutoční, tak sa transferové oceňovanie občianskeho združenia netýka. Kontrolovaná transakcia je právny vzťah alebo jemu obdobný vzťah medzi závislými osobami, ak aspoň jedna z nich je daňovník s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem alebo výnos z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Aj vo zvýraznenej časti tejto definície je nepriama odpoveď na to, kedy začína byť transferové oceňovanie pre občianske združenie povinnosťou.

„Transferové oceňovanie sa netýka občianskeho združenia, ktoré nedosahuje zdaniteľné príjmy.“

Na občianske združenie sa vzťahuje transferové oceňovanie vtedy, ak:

  1. dosahuje zdaniteľné príjmy a aj
  2. uskutočňuje transakcie so závislými osobami.

Splnenie oboch týchto podmienok si vysvetlíme v nasledujúcich častiach článku.

 

transferové oceňovanie pre občianske združenie

 

Zdaniteľné príjmy občianskeho združenia a transferové oceňovanie

Aby sa úpravy základu dane vyplývajúce z pravidiel transferového oceňovania týkali občianskeho združenia, musí dosahovať aj zdaniteľné príjmy. Zdaniteľné príjmy sú príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov a ktoré nie sú od dane z príjmov oslobodené. Čo je alebo nie je predmetom dane občianskeho združenia a aké príjmy sú od dane oslobodené, to upravujú § 12 až 13c zákona o dani z príjmov. Vo všeobecnosti sú zdaniteľnými príjmami občianskeho združenia hlavne príjmy z podnikateľskej činnosti (nepatria sem ale príjmy z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo), príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, príjmy z reklám, príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe a podobne.

Ilustrovať to môžeme na príklade futbalového klubu. Príjmy v podobe vstupného vyberaného na futbalových zápasoch zdaniteľnými príjmami nie sú. Ale príjmy z reklamy umiestnenej okolo ihriska, z prenájmu telocvične, či predaja športových potrieb už budú zdaniteľnými príjmami. Ak teda občianske združenie dosahuje nejaké zdaniteľné príjmy a tiež uskutoční so závislou osobou nejakú transakciu, vzťahuje sa naň transferové oceňovanie. V opačnom prípade sa transferové oceňovanie pre občianske združenie neuplatňuje. Je to tak preto, že ak nemá zdaniteľné príjmy a tým pádom nemá ani daňové výdavky, tak nedosahuje ani žiadny základ dane. Preto nemôže dôjsť k tomu, že by si občianske združenie transferovými cenami znížilo základ dane, čím by ho pravidlami transferového oceňovania muselo následne zvyšovať.

„Ak občianske združenie podniká a uskutoční transakciu so závislou osobu, transferové oceňovanie sa ho týka.“

 

Závislé osoby občianskeho združenia – s kým a ako môže byť prepojené

Aby sa transferové oceňovanie občianskeho združenia týkalo, musí okrem dosahovania zdaniteľných príjmov uskutočniť aj transakciu so závislou osobou. Závislé osoby môže mať občianske združenie z dôvodu ekonomického prepojenia, personálneho prepojenia alebo iného prepojenia. Ich podrobné vysvetlenie nájdete v článku Závislé osoby v roku 2018. Pre občianske združenie sú závislými osobami predovšetkým členovia jeho štatutárnych a dozorných orgánov (napríklad predseda alebo revízor). Cez tieto osoby môže byť občianske združenie spriaznenou osobou aj s inými právnickými osobami.

Občianske združenie je závislou osobou aj s každou právnickou osobou, v ktorej člen jeho štatutárneho alebo dozorného orgánu je tiež členom štatutárneho alebo dozorného orgánu alebo v ktorej má aspoň 25 % podiel na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku. K takémuto prepojeniu dochádza napríklad vtedy, ak má predseda občianskeho združenia aj s.r.o., neziskovú organizáciu, nadáciu a podobne. Táto firma, nezisková organizácia alebo nadácia a občianske združenie sú potom závislými osobami. Menej častým, ale v praxi sa tiež vyskytujúcim prepojením, je prepojenie, keď je občianske združenie spoločníkom obchodnej spoločnosti. Ak má občianske združenie v inej právnickej osobe najmenej 25 % podiel na základnom imaní, hlasovacích práva alebo zisku, je s ňou prepojené. Ak napríklad občianske združenie s niekým spolupracuje na projekte, na ktorý si založia firmu, občianske združenie s ňou bude prepojené.

„Najvyšší funkcionári občianskeho združenia a ich firmy sú závislými osobami združenia.“

 

Transferová dokumentácia občianskeho združenia v roku 2018

Ak občianske združenie uskutočňuje kontrolované transakcie so závislými osobami, je povinné o nich viesť transferovú dokumentáciu. Transferová dokumentácia občianskeho združenia sa môže viesť v troch rôznych rozsahoch – skrátená, základná alebo úplná transferová dokumentácia. To, aký druh transferovej dokumentácie má občianske združenie viesť, závisí od viacerých okolností. Transferová dokumentácie pre občianske združenie sa však vo väčšine prípadov v praxi vedie v rozsahu skrátenej transferovej dokumentácie. Skrátenú transferovú dokumentáciu vedú občianske združenia pre tuzemské kontrolované transakcie. O zahraničných kontrolovaných transakciách (napríklad medzi občianskym združením a jeho predsedom zo zahraničia) musia občianske združenia viesť základnú transferovú dokumentáciu.

„Skrátená transferová dokumentácia pre občianske združenie je najbežnejším prípadom.“

Nemožno vylúčiť ani prípady, keď je občianske združenie povinné viesť o určitých transakciách aj úplnú transferovú dokumentáciu. Napríklad vtedy, keď by odpočítavalo veľkú daňovú stratu, vykonávalo korešpondujúcu úpravu alebo žiadalo o odsúhlasenie metódy transferového oceňovania. Podrobné informácie o druhoch transferovej dokumentácie nájdete v článku Druhy transferovej dokumentácie.

 

Transferové oceňovanie občianskeho združenia a jeho ďalšie povinnosti

Transferová dokumentácia občianskeho združenia nie je jeho jedinou povinnosťou v transferovom oceňovaní. Tak, ako aj iní daňovníci, ktorých sa týka transferové oceňovanie, aj občianske združenia povinností v tejto oblasti majú viac. Azda najdôležitejšou je povinnosť posudzovať, či ceny v transakciách so závislými osobami boli zhodné s cenami, ktoré by medzi sebou v porovnateľných transakciách dohodli nezávislé osoby. V prípade, že tomu tak nebolo a došlo vplyvom tohto rozdielu k zníženiu základu dane (alebo k zvýšeniu daňovej straty), je občianske združenie povinné zvýšiť základ dane (alebo znížiť daňovú stratu). Tieto úpravy sa vykonajú vo výške rozdielu medzi použitou cenou v transakcii so závislými osobami a obvyklou cenou nezávislých osôb. Vyčíslenie tohto rozdielu je zase predmetom aplikácie metód transferového oceňovania.

Viac o úpravách základu dane v transferovom oceňovaní nájdete v článku Úprava základu dane a transferové oceňovanie.