Interná smernica pre transferové oceňovanie je vhodná pre stredné a veľké firmy. Je to interný dokument, ktorý popisuje systém transferového oceňovania.

Vnútropodniková smernica pre transferové oceňovanie

Predovšetkým väčšie spoločnosti majú mnohé oblasti svojej vnútornej organizácie upravené rôznymi vnútornými predpismi. Najčastejšie sa môžeme v praxi stretnúť s predpismi týkajúcimi sa zamestnancov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany osobných údajov, vedenia účtovníctva a vedenia registratúry. Všetky interné predpisy majú za cieľ stanoviť jednotné pravidlá pre určité procesy vo firme. Inými slovami povedané, vydanie a dodržiavanie interných smerníc nastoľuje vo firme poriadok.

Oblasť transferového oceňovania je pomerne dôležitou oblasťou, s ktorou sa stretáva takmer každý podnikateľ. Zároveň je to oblasť, ktorá vzbudzuje u mnohých daňovníkov rešpekt pre vysoké pokuty, ktoré je možné za transferové oceňovanie uložiť. Preto je vhodné transferové oceňovanie určitým spôsobom riadiť a nastoliť v ňom jasné pravidlá. A práve interná smernica pre transferové oceňovanie robí v transferovom oceňovaní poriadok. Ak sa oblasť všetkých povinností týkajúcich sa transferového oceňovania zanedbá a nebude riadená, môže to mať nepríjemné konzekvencie. Napríklad pokuta za prípadné vyrubenie rozdielu dane môže dosiahnuť až 20 % ročne zo sumy dodatočne vyrubeného rozdielu dane! Každý si asi vie predstaviť, aký dopad by mala takáto pokuta na chod firmy, keby daňová kontrola dodatočne vyrubila rozdiel dane napríklad za 5 rokov dozadu.

Dobre a precízne vypracovaná interná smernica pre transferové oceňovanie dokáže predísť všetkým nepríjemnostiam spojeným s transferovým oceňovaním a minimalizovať akékoľvek riziká s ním spojené.

„Interná smernica pre transferové oceňovanie nastolí v transferovom oceňovaní poriadok.“

Čo všetko by mala interná smernica obsahovať a prečo je to dôležité

Predstavme si stredne veľkú obchodnú spoločnosť so 100 zamestnancami a 5 oddeleniami, ktorá okrem Slovenska prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti pôsobí aj v Česku. Predmetom stoviek transakcií medzi týmito dvoma spoločnosťami sú desiatky tovarov a nejaké služby. Ak sa tieto transakcie uskutočňujú za podmienok stanovených „len tak“ bez racionálneho uváženia, tak podobne vyzerá aj daňové priznanie a transferová dokumentácia týchto firiem. Správnosť vypracovania transferovej dokumentácie a vyčíslenia prípadnej úpravy základu dane z príjmov po skončení roka je v tomto prípade len hrubým odhadom, ktorý môže viesť k vysokým pokutám. Ak by ale tieto obchodné spoločnosti mali vnútorný predpis, ktorý by vopred stanovoval transferové ceny, rozdeľoval povinnosti a zodpovednosť, mali by z transferového oceňovania prehľadný systém. Ten by všetky riziká minimalizoval.

Dobrý interný predpis k transferovému oceňovaniu musí detailne a konkrétne popisovať celý systém transferového oceňovania. Mal by dávať celému transferovému oceňovaniu určitú organizáciu spojenú so zadefinovaním povinností a zodpovedností pre konkrétne oddelenia alebo osoby a ukladať rôzne termíny na splnenie povinností. Vnútropodniková smernica pre transferové oceňovanie samozrejme musí upravovať aj spôsob stanovovania transferových cien podložený konkrétnymi výpočtami založenými na aplikácii rôznych metód a analýz. Podrobnosti týkajúce sa zdokumentovania transakcie v samotnej transferovej dokumentácii by v dobrej vnútropodnikovej smernici tiež nemali chýbať.

Nesmiernou výhodou internej smernice pre transferové oceňovanie (ak je dobre vypracovaná) je to, že je veľmi silným argumentom v prípade daňovej kontroly. Týmto dokumentom sa dá preukázať, prečo sa použili také transferové ceny, aké sa použili, a ako k nim spoločnosť vôbec dospela. Táto informácia samozrejme odpovedá aj na otázku, či a o koľko sa mala vykonať v daňovom priznaní úprava základu dane z príjmov, čo je mimoriadne dôležitá informácia aj pre samotného daňovníka.

Kto by mal mať vypracovanú internú smernicu k transferovému oceňovaniu

Žiadny zákon neukladá podnikateľom povinnosť mať vypracovanú smernicu upravujúcu oblasť transferového oceňovania. Ani zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov to slovenským daňovníkom neprikazuje. Napriek tomu ju mnohé spoločnosti vypracovanú majú. Úplne dobrovoľne. A to z jednoduchého dôvodu – vnútorný predpis upravujúci transferové oceňovanie má pre ne význam a je pre ne užitočný. Inak by jej vypracovaniu nevenovali niekoľko stoviek hodín.

Interná smernica pre transferové oceňovanie je vhodná predovšetkým pre firmy s rozsiahlejšou organizačnou štruktúrou a väčším počtom zamestnancov, ktoré uskutočňujú viaceré rôznorodé transakcie so závislými osobami. Ide teda hlavne o stredne veľké a veľké spoločnosti, ktorých riadenie si vyžaduje určitú organizáciu, pretože človek na najvyššej pozícii tu nemôže robiť všetky činnosti a mať prehľad o všetkom, čo sa vo firme deje. Vnútorný predpis upravujúci transferové oceňovaniu v takejto spoločnosti nastolí aj v tejto oblasti organizovaný systém a zaistí prehľadnosť. Naopak, vypracovanie internej smernice pre transferové oceňovanie by pravdepodobne znamenalo prehnanú administratívu pre malú spoločnosť, ktorej organizácia pozostáva z pár ľudí a osoba, ktorá je na jej čele, vie o všetkom, čo sa v jej firme deje. To samozrejme platí len vtedy, ak tu ročne dochádza k uskutočneniu malého počtu jednoduchých kontrolovaných transakcií so závislými osobami.

„Interný predpis k transferovému oceňovaniu je žiadúci pre stredné a veľké spoločnosti.“