Čo je to transferové oceňovanie a aký je význam transferového oceňovania? Tento článok predstavuje úvod do problematiky transferového oceňovania.

 

Čo je to transferové oceňovanie

Čo je to transferové oceňovanie? Transferové oceňovanie je možné v určitom slova zmysle považovať za samostatnú ekonomickú vednú disciplínu. V angličtine sa preň používa výraz „transfer pricing“. Zaoberá sa spôsobom stanovovania podmienok transakcií medzi prepojenými osobami. A to v tom zmysle, že posudzuje súlad podmienok v transakciách medzi prepojenými osobami s podmienkami v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami. V nasledujúcich častiach článku sa dozviete, prečo má takéto porovnávanie podmienok transakcií spriaznených osôb s podmienkami transakcií nezávislých osôb význam. A tak sa dozviete odpoveď na otázku, na čo je to transferové oceňovanie vôbec dobré.

„Transferové oceňovanie porovnáva transakcie závislých osôb a nezávislých osôb.“

 

Na čo je to transferové oceňovanie dobré – význam transferového oceňovania

Prirodzeným motívom každého podnikateľského subjektu je dosahovanie zisku a jeho maximalizácia. A to samozrejme neplatí len pre podnikateľský subjekt ako samostatnú entitu, ale aj pre skupinu nejakým spôsobom prepojených podnikateľských subjektov. Napríklad materskú spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti, avšak v tomto prípade skôr pre celú skupinu, než pre jej jednotlivých členov. Dosiahnutý zisk (po transformácii na základ dane z príjmov) takmer vo všetkých krajinách podlieha zdaneniu. A daň z príjmov pre podnikateľský subjekt znamená odčerpanie prostriedkov na neproduktívne účely. Legitímnou snahou každého podnikateľského subjektu je preto minimalizovať svoj základ dane z príjmov a tým aj daňovú povinnosť.

Vzhľadom na to, že jednotliví členovia skupiny prepojených osôb konajú koordinovane so zámerom dosiahnutia spoločných cieľov, tak aj výšku dane z príjmov sa snažia optimalizovať na spoločnej úrovni. Realizácia spoločnej hospodárskej politiky a dosahovanie spoločných cieľov si častokrát vyžadujú aj uskutočňovanie vzájomných transakcií medzi prepojenými podnikateľskými subjektmi. Ceny transakcií uskutočňovaných medzi prepojenými osobami ale nemusia zodpovedať cenám, aké by si v porovnateľných transakciách dohodli nezávislé podnikateľské subjekty. A práve ceny majú zásadný vplyv na výšku nákladov, výnosov, zisku a dani z príjmov z neho vypočítavanú. Dá sa povedať, že transferové oceňovanie je zo strany podnikateľských subjektov práve o tomto.

 

Ako prepojené podniky využívajú (zneužívajú) transferové oceňovanie

V prípade, že sú cenami vzájomných transakcií medzi prepojenými osobami ovplyvnené ich zisky, môžu byť nimi analogicky ovplyvnené aj ich základy dane z príjmov. A to môžu prepojené podnikateľské subjekty zámerne využívať vo svoj prospech pri presúvaní ziskov alebo strát medzi sebou za účelom zníženia daňovej povinnosti skupiny prepojených osôb ako celku. Vzájomné transakcie medzi prepojenými osobami sa niekedy uskutočňujú len za účelom zníženia daňovej povinnosti, aj bez ekonomickej podstaty. Prepojené podnikateľské subjekty takýmto konaním dosiahnu, že v celkovom meradle bude ich efektívna sadzba dane z príjmov nižšia, ako keby sa ich vzájomné transakcie uskutočnili za podmienok, ktoré by medzi sebou v porovnateľných transakciách dohodli nezávislé osoby. A to je dôvod, pre čo je to transferové oceňovanie regulované predpismi.

„Cez transferové oceňovanie podniky účelovo presúvajú zisky medzi sebou.“

 

Presun zisku v transferovom oceňovaní (medzi dvoma krajinami)

Jednotliví členovia skupiny prepojených osôb sú mnohokrát z územného hľadiska situovaní v rôznych krajinách s rôznym daňovým zaťažením. Napríklad vo forme rôznej sadzby dane z príjmov. Účelovým stanovovaním cien vzájomných transakcií prepojené podnikateľské subjekty môžu presúvať zisky z krajiny s vyšším daňovým zaťažením do krajiny s nižším daňovým zaťažením. Presun ziskov sa uskutočňuje prostredníctvom podhodnocovania výnosov v krajine s vyšším daňovým zaťažením a nadhodnocovania výnosov v krajine s nižším daňovým zaťažením. Alebo aj naopak nadhodnocovaním nákladov v krajine s vyšším daňovým zaťažením a podhodnocovaním nákladov v krajine s nižším daňovým zaťažením.

 

Príklad na presun zisku v transferovom oceňovaní (medzi dvoma krajinami)

 

 

Vyššie uvedená tabuľka je zjednodušenou ilustráciou toho, ako je možné prostredníctvom účelovo nastavených cien v transakciách medzi prepojenými osobami so sídlom v rôznych krajinách ovplyvňovať výšku ich daňovej povinnosti. A to bez toho, aby sa finančná situácia skupiny prepojených osôb ako celku nejakým spôsobom zmenila. V oboch vyššie uvedených prípadoch by prepojené podnikateľské subjekty Alfa a Beta dosiahli zisk spolu vo výške 30 000 eur. Zároveň aj predajná cena tovaru pre nezávislú osobu Gama 140 000 eur by bola v oboch prípadoch rovnaká. Avšak v druhom prípade v porovnaní s prvým by prepojené osoby len na tejto jednej jedinej transakcii ušetrili spolu na dani z príjmov 2 000 eur.

 

Presun zisku v transferovom oceňovaní (v rámci jednej krajiny)

Vzájomné prepojenia medzi jednotlivými podnikateľskými subjektmi z územného hľadiska nemusia nevyhnutne nadobúdať medzinárodný rozmer. Tieto subjekty môžu byť situované aj v rámci jednej krajiny. Minimalizáciu daňovej povinnosti je možné získať nielen presunom výsledku hospodárenia medzi prepojenými osobami z jednej krajiny do druhej krajiny (ako sme si ukázali v predchádzajúcej časti článku), ale aj presunom ziskov alebo strát medzi prepojenými osobami v rámci jednej krajiny.

V prípade presunu zisku medzi prepojenými osobami z jednej krajiny sa podnikateľský subjekt dosahujúci základ dane snaží presunúť zisk k podnikateľskému subjektu dosahujúcemu daňovú stratu. Základ dane z príjmov podnikateľského subjektu dosahujúceho základ dane sa zníži. A rovnako sa zníži aj daňová strata podnikateľského subjektu dosahujúceho daňovú stratu. Podnikateľský subjekt dosahujúci základ dane už ale zaplatí daň z príjmov z nižšieho základu dane z príjmov. A podnikateľský subjekt dosahujúci daňovú stratu naďalej žiadnu daň z príjmov platiť nebude. Presun zisku medzi prepojenými osobami sa môže uskutočniť rôznym spôsobom. Napríklad aj takým, ako bol uvedený v predchádzajúcej časti článku – manipuláciou ceny vzájomných transakcií.

 

Príklad na presun zisku v transferovom oceňovaní (v rámci jednej krajiny)

 

 

Vyššie uvedená tabuľka je znovu len zjednodušeným príkladom toho, ako je možné prostredníctvom transferového oceňovania medzi prepojenými osobami so sídlom v rovnakej krajine ovplyvňovať výšku ich daňovej povinnosti. A to bez toho, aby sa finančná situácia skupiny prepojených osôb ako celku nejakým spôsobom zmenila. V oboch vyššie uvedených prípadoch by prepojené podnikateľské subjekty Alfa a Beta dosiahli zisk spolu vo výške 100 000 eur. Rozdiel medzi prvým a druhým prípadom však spočíva v tom, že v druhom prípade by prepojené podnikateľské subjekty na dani z príjmov zaplatili spolu až o 30 000 eur menej, než je tomu v prvom prípade.

 

Prečo je transferové oceňovanie regulované predpismi

Pravdepodobne teraz už viete, čo je to transferové oceňovanie. A asi viete aj to, prečo je upravené predpismi. Výsledok konania prepojených subjektov môže mať negatívne dôsledky na príjmy štátnych rozpočtov dotknutých krajín. Daňové príjmy pritom predstavujú takmer vo všetkých krajinách najdôležitejší zdroj príjmov štátneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého jednotlivé štáty realizujú svoju politiku. Záujmom každého štátu je zabrániť manipuláciám so základmi dane z príjmov vyplývajúcich z účelovo stanovených cien vzájomných transakcií prepojených osôb. Cieľom štátov je zdaniť zisk tam, kde bol s ohľadom na ekonomickú podstatu skutočne vytvorený. Preto sa mnohé štáty vrátane Slovenska tak intenzívne v posledných rokoch zaujímajú o transferové oceňovanie.

„Účelové presuny ziskov medzi podnikmi častokrát predstavujú daňové úniky.“

Zámerom jednotlivých krajín je teda dosiahnuť stav, aby základ dane z príjmov prepojených osôb nebol ovplyvnený ich vzájomnými transakciami, ktoré sa účelovo uskutočnili za neprimeraných podmienok. Ich zámerom je to, aby ich základ dane z príjmov bol vykázaný v takej výške, v akej by bol vykázaný vtedy, keby sa tieto transakcie uskutočnili za podmienok, aké by medzi sebou v porovnateľných transakciách dohodli nezávislé osoby. Na zabránenie presunov zisku medzi prepojenými osobami bez ekonomickej podstaty za účelom získania neoprávnenej daňovej výhody boli vyvinuté a v mnohých krajinách sa uplatňujú tzv. „pravidlá transferového oceňovania“.

V článku Právna úprava transferového oceňovania v SR nájdete detailný prehľad právnej úpravy transferového oceňovania platnej na Slovensku.